Användarvillkor

Genom att ansluta dig samtycker du till att de uppgifter som du registrerar hanteras i syfte att kunna administrera den tjänst som expertsvar.se tillhandahåller vad gäller förmedling av kontakter mellan journalister och informatörer.

I personuppgiftslagen (1998:204) finns bestämmelser om behandling av personuppgifter. Vetenskapsrådet (org.nr. 202100-5208, Box 1035, 101 38 Stockholm, tfn 08-546 44 000, vetenskapsradet@vr.se) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i expertsvar.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Vetenskapsrådet, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som Vetenskapsrådet behandlar om dig.