Pressmeddelanden

Humaniora

>

Konservering av vårt kulturarv – men till vilket pris?

23 februari, 2001 - Göteborgs universitet

Agneta Freccero är utbildad konstnär inom skulptur och måleri och kom så småningom i kontakt med metoder och material inom konservering av antikt måleri i Italien. Hon upptäckte då att för att bevara vårt kul-turarv används idag en mängd kemikalier som antingen är skadliga för miljön eller hälsovådliga, ofta båda delarna, och inte minst farliga för konservatorerna själva. Med utgångspunkt från sina egna erfarenheter inom konservering av sten och näraliggande material som keramik, gips och muralmåleri, försöker hon i sin avhandling återskapa och vidareut-veckla traditionella material och tekniker så att de kan fungera inom modern kulturvård.

>

Förhistoriskt DNA visar på familjens betydelse under Vendel- och Vikingatid.

20 februari, 2001 - Stockholms universitet

Under vikingatiden låg en stor del av makten och välfärden hos ett antal familjer och grupperingar kring dessa. Så tolkar i alla fall arkeologen Anders Götherstrom de analysresultat av DNA från arkeologiska ben som han har arbetat med under de senaste fem åren. Resultat som leder till denna slutsats redovisar han nu i sin avhandling, som han i dagarna lägger fram vid Stockholms universitet, där han undersökt möjligheterna att använda olika typer av molekylärgenetiska metoder i arkeologisk forskning undersöks.

>

Konsten att konstruera en rit

12 februari, 2001 - Stockholms universitet

Att västvärldens kolonialism har kommit att utgöra en integrerad del av det västerländska tänkandet då det gäller vetenskap, konst och historia är utgångspunkten i teatervetaren Katarina Lions avhandling om baletten Le Sacre Printemps, Våroffer. Genom olika undersökningar har hon tagit fram de sociokulturella ideologier och praktiker som uttrycks i några av de danshändelser som blivit ett eko av det danshistoriska skri som 1900-talets mest helgonförklarade balett, Le Sacre Printemps, i koreografi av Vaslav Nijinskij 1913 innebar.

>

”Språkbiten” ett nytt radioprogram om språk

15 januari, 2001 - Stockholms universitet

Idag, måndag den 15 januari börjar P1 sända en ny programserie om språk, ”Språkbiten”. Varje vardag kl. 18.55 kan lyssnarna, under tre minuter, höra språkforskare från Stockholms universitet tala om allt från skillnaden mellan manligt och kvinnligt språk till vilket inflytande främmande språk har på svenskan.

>

Vilka grammatiska fel gör svenska grundskoleelever i engelska – och varför?

12 januari, 2001 - Göteborgs universitet

Vilka är de vanligaste grammatiska fel som elever i årskurs 9 i den svenska grundskolan gör i engelska? Pia Köhlmyr har gjort en övergripande studie av grammatiska fel i närmare 400 uppsatser tagna från de nationella prov i bl a engelska som gavs 1992 och 1995 i Sverige. Materialet belyses ur flera olika synvinklar. Vilka slags fel uppstår och varför, hur vanliga och hur ‘allvarliga’ är de? Vilken roll spelar t ex ”transfer” från svenskan och vilka är de pedagogiska implikationerna?

>

Ärkebiskopen är mördad

12 januari, 2001 - Göteborgs universitet

Att ärkebiskopar dör vet vi, men att de utsätts för mordförsök är sällsynt. Oscar Romero mördades den 24 mars 1980 i San Salvador mitt under en kvällsmässa. Det blev en nyhet som spred sig över hela världen. Hans Damerau undersöker i sin avhandling hur predikan fungerar i ett samhälle på randen till ett inbördeskrig. Kan svenska präster ha något att lära av Romeros sätt att predika?

>

Att förklara det oförklarliga

11 januari, 2001 - Uppsala universitet

Tilltro till vetenskapen utesluter inte tro på det paranormala. De som tror
på det paranormala har samma höga värdering av vetenskapen som svenskar i
allmänhet. Det är ett något anmärkningsvärt resultat som Uppsalaforskaren Sven-Eric Morhed presenterar i sin avhandling om människors föreställningar och upplevelser av det oförklarliga, det paranormala.

>

Vilken roll spelade Wedberg i den svenska filosofins historia?

15 november, 2000 - Göteborgs universitet

Idéhistorikern Jonas Schiött granskar i sin doktorsavhandling den svenske filosofen Anders Wedberg (1913-78) och det stora inflytande han hade över Sveriges filosofiska utveckling under mitten av 1900-talet.