Barn drabbas allt oftare av fetma såväl i Sverige som globalt. Ett europeiskt forskarlag – där forskare från Högskolan i Halmstad ingår – har kartlagt yngre barns hälsa i åtta länder. Resultatet visar att barns BMI-utveckling och viktkurva kan förutsägas vid två mättillfällen, vid ett och fem års ålder.

– Fetma är till skillnad från övervikt klassat som en sjukdom och leder i sin tur till många andra ohälsotillstånd. Därför är det viktigt med såväl behandlingsinsatser som förbyggande insatser mot utveckling av övervikt och fetma i barndomen, säger Susann Regber, lektor i omvårdnad vid Högskolan i Halmstad, och en av forskarna i det euroepiska forskningsprojektet.

38 000 mätningar av längd och vikt

I en nyligen publicerad studie inom forskningsprojektet användes data med längd och vikt från drygt 4 700 barn, från födsel till åtta års ålder. För att få tillförlitliga analyser genomfördes minst fyra mätningar på varje enskilt barn. Sammantaget resulterade det i nästan 38 000 mätningar.

– De barn som har deltagit i studien har inte selekterats utifrån viktkategori, vilket har gjorts i tidigare liknande studier. I denna studie har barn med såväl undervikt, normalvikt och övervikt som fetma studerats. Från Sverige deltog drygt 1 800 barn, säger Susann Regber.

BMI-utvecklingen kan förutsägas redan vid ett års ålder

Vid cirka nio månaders ålder har barn vanligtvis en topp i sin BMI-utveckling. När barnet är cirka sex år gammalt bör BMI-kurvan visa det motsatta, det vill säga en liten nedgång, för att sedan gå uppåt igen. Studien har visat att vissa barn varken har en topp eller en dipp i sin kurva och att dessa barn oftare har en BMI-utveckling som ligger över genomsnittet. På så vis kan ett barns framtida vikt förutsägas genom mätningar vid ett respektive fem års ålder.

– Denna kunskap är användbar i praktiken på så sätt att sjuksköterskor och läkare på barnavårdscentraler kan utgå från hur barnens BMI-kurva kan komma att utvecklas. Därmed finns ett objektivt verktyg som kan användas i det förebyggande arbetet mot övervikt och fetma hos barn, säger Susann Regber, och fortsätter:

– Barn med fetma får olika problem med sin hälsa redan under barndomen. Men barnfetma som kvarstår och följer med upp i vuxenlivet leder också till tidigarelagd ohälsa. Högt blodtryck och diabetes kan till exempel debutera redan i tonåren eller hos unga vuxna, i stället för att komma i medelåldern eller senare i livet. Därför är det viktigt att kunna förhindra att kommande barngenerationer får detta hälsoproblem.

Fakta

Studien som Susann Regber är medforskare i heter ”The Identification and Prevention of Dietary – and Lifestyle – Induced Health Effects in Children and Infants” (IDEFICS) och har finansierats av EU:s sjätte ramprogram. Inom ramen för IDEFICS har hittills 150 vetenskapliga artiklar publicerats, varav den senaste i november i år i International Journal of Obesity.

Kontakt

Susann Regber
susann.regber@hh.se
Telefon: 0738- 19 04 19


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.

Presskontakt:
Hanna Carmvall
Telefon:
035-16 73 03
Mobil:
072-981 88 69
Epost:
hanna.carmvall@hh.se