Effekten av den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen har avtagit, men den bidrar ändå till högre sysselsättning på sikt. Deltagarnas allt sämre förutsättningar kan inte förklara nedgången, visar en ny rapport från IFAU.

Effekten av den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen har varierat. Under åren 2002–2006 började deltagarna arbeta snabbt efter utbildningen och fick en bättre ställning på arbetsmarknaden. Runt år 2005 var över 80 procent av deltagarna sysselsatta efter två år och programmet bidrog till cirka 10 procentenheters högre sysselsättning. Från år 2007 avtog effekten, färre blev sysselsatta och fler blev kvar hos Arbetsförmedlingen. Bland dem som deltog 2012 var cirka 60 procent sysselsatta efter två år, cirka 5 procentenheter högre som en följd av utbildningen.

– Även om effekterna minskade från 2007, ledde arbetsmarknadsutbildningen fortfarande till att fler kom i jobb, säger Linus Liljeberg som skrivit rapporten. Det tog dock längre tid under åren 2007–2013 än tidigare, och nivåerna var lägre.

Fler arbetslösa med större svårigheter att få jobb deltar

Deltagarsammansättningen i arbetsmarknadsutbildningen förändrades över tid. Efter 2007 deltog fler arbetssökande som stod längre ifrån ett arbete. Men att fler deltagare till exempel var långtidsarbetslösa och hade kortare utbildning kan inte förklara varför effekterna sjönk.

– Effekterna minskade ungefär lika mycket för alla grupper, både hos korttids- och långtidsarbetslösa, liksom för utrikes och inrikes födda, säger Linus Liljeberg.

För arbetssökande med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga var resultaten överlag positiva och något bättre än för övriga deltagargrupper, men under undersökningens senare år sjönk andelen i arbete.

Transport- och vårdutbildningar fortsatt framgångsrika

Transport-, kundservice- och kontorsutbildningar växte i omfattning under programmets senare år, medan färre gick vård- och maskinutbildningar. Transport­utbildningar hade fortfarande bäst resultat, även om andelen i arbete minskade. Vårdutbildningar hade också relativt goda effekter och ledde till att fler började arbeta.

– Vi ser en fallande trend efter år 2007, men det ser lite olika ut för olika kurser fortsätter Linus Liljeberg. Vi vet inte vad de sjunkande andelarna i arbete beror på. Möjligen är det en kombination av ett sämre konjunkturläge och av att arbetsförmedlarnas arbetssätt och programmets regelverk förändrades.

Kontaktinformation

IFAU-rapport 2016:20 ”Effekter för olika deltagargrupper inom arbetsmarknadsutbildningen” är skriven av Linus Liljeberg.

För mer information kontakta Linus Liljeberg, tel 018-471 70 97, e-post linus.liljeberg@ifau.uu.se

IFAU är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet. Vi stödjer och genomför vetenskapliga utvärderingar inom arbetsmarknads-, utbildnings- och socialförsäkringspolitik.

Vi sprider våra resultat genom vår webbplats, publikationer, twitter, kurser och konferenser.

Välkomna att höra av er.

Presskontakt:
Sara Martinson
Telefon:
018 – 471 70 91
Mobil:
018- 471 70 98
Epost:
sara.martinson@ifau.uu.se