– Hälso- och sjukvården och omsorgssektorn står inför stora utmaningar som kräver nya typer av samarbetsformer, säger Peter Allebeck, Fortes huvudsekreterare. Dagligen hör vi om nya medicinska framsteg, men det är inte självklart hur de påverkar patienters och brukares välbefinnande och hälsa. Det dagliga arbetet i vården, och själva organisationen av vård och omsorg kräver en annan typ av forskning än utveckling av läkemedel och enskilda behandlingsmetoder. Med denna utlysning har vi velat stimulera vårdforskning sett i brett och tvärprofessionellt perspektiv, och där forskningen bedrivs i samverkan med företrädare för vårdprofessioner, patienter och anhöriga.
– Vårdforskning har stor betydelse för att utveckla hälso- och sjukvården och omsorgen och är en viktig del i vårt uppdrag, säger Mats Ulfendahl, huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet. I den utvärdering vi gjorde 2012 lyftes det tydligt att området är mycket brett och rymmer ett stort antal ämnesområden. Vi är därför väldigt glada att ha kunnat göra den här utlysningen tillsammans med Forte och på det sättet främja och stärka den multi- och interdisciplinära karaktären hos området och främja nationell och internationell samverkan mellan forskargrupper och discipliner.
De beviljade forskningsprogrammen rör bland annat interventioner i äldrevård och äldreomsorg, etiska aspekter på personcentrerad vård, internetbaserad kognitiv terapi för barn och unga, vård i livets slutskede och partnerskap i vård och omsorg. Forskningen bedrivs vid Karolinska Institutet, Umeå och Linköpings universitet.
Information om de beviljade programstöden: forte.se/bidragsbeslut
För mer information kontakta:
Professor Peter Allebeck,Huvudsekreterare, Forte.E-post: peter.allebeck@forte.se
Tel: +468 775 40 93
Professor Mats Ulfendahl, Huvudsekreterare, Medicin och hälsa, Vetenskapsrådet.
E-post: mats.ulfendahl@vr.se
Tel: +468 5464 4128
www.vr.se [Ref 1]
Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd är en statlig myndighet som finansierar och initierar forskning för människans och samhällets utveckling.
www.forte.se

Presskontakt:

Annie Rosell

Telefon:

08-775 40 96

Mobil:

070-648 85 71