– Energi- och miljökompetenscentrum kan bli ett bra stöd i arbetet med Dalarna som pilotlän för energi- och klimatomställning, säger Mikael Selander, näringslivschef vid Länsstyrelsen Dalarna.

– Det här kommer att öppna upp helt nya möjligheter för våra företag, säger Karin Torneklint, regionchef på Företagarna Dalarna.

Företagarna kommer att arbeta både genom andras och egna nätverk, bl.a. kontaktpersonerna i lokalföreningarna i samtliga kommuner i Dalarna, personer som har mycket god kontakt med både företagskollegor och kommunernas näringslivsorganisationer.

– Vad jag vet så blir det här första gången i Sverige som Företagarna går in med en hel region i samverkan med en högskola eller ett universitet, säger Karin Torneklint. Nya produkter och nya marknader kommer att kunna utvecklas och testas i direkta samverkansprojekt där vi länkar ihop regionens företag med forskare, lärare och studenter.

Samverkansarbetet kommer att fokusera på gemensamma profilområden för både Högskolan Dalarna och regionen: turism/besöksnäring, materialutveckling, IT och media samt energi och miljö. Även Stiftelsen Teknikdalen kommer att vara en aktiv part i arbetet. Tyngdpunkten kommer att ligga i att bygga långsiktiga relationer och att med en rad olika aktiviteter länka akademi och näringsliv närmare varandra.

– Speciellt intressant i de här projekten är att vi nu gör Högskolans samlade och många gånger unika laboratorieresurser tillgängliga för näringslivet på ett helt annat sätt än tidigare, säger Bengt Lindström, samverkansansvarig i Högskolans ledningsgrupp.

Satsningen på Energi- och miljökompetenscentrum innebär två nya professurer, en inom området Energieffektivt byggande och en inom området Aktiva elnät. Därtill kommer ytterligare personresurser för samverkan och en utvecklad laboratorieverksamhet.

– Det betyder att vi kommer att kunna arbeta aktivt med regionens företag för att genom FoU-insatser stärka bygg- och fastighetsbranschen både vad det gäller kvalitet generellt i byggprocessen och specifikt energieffektivt byggande, säger Ewa Wäckelgård, forskningsledare och professor i miljö och energiteknik. Vi vill också med inriktningen på Aktiva elnät underlätta införandet av småskalig förnybar el i det svenska elnätet. En målgrupp är de lokala och regionala eldistributionsföretagen, men det vi vill göra har betydelse också för industrier, jordbruk, kontors- och bostadsföretag med intresse för egen småskalig elproduktion.
– Det här betyder att Högskolan Dalarna kommer att ha kompetens som stöder en helhetssyn på hållbar energiförsörjning i regionen och som kan bistå företag och organisationer i hållbarhetsarbetet, säger Mikael Selander, näringslivschef vid Länsstyrelsen Dalarna.

Total budget på 46 miljoner kronor
Den totala budgeten för de treåriga projekten är 46 miljoner kronor. EU finansierar hälften, dvs. 23 miljoner kronor, Högskolan Dalarna svarar för totalt 12,2 miljoner, Region Dalarna för 7,5 miljoner och Länsstyrelsen för 1,5 miljoner och Borlänge Energi och Falu Energi & Vatten för vardera 0,9 miljoner kronor.

Beslutet om prioritering av de två projekten togs av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige vid dess tvådagarssammanträde 14-15 december. Projektens fullständiga namn är Fokus InnoWent – en regional arena för samverkan och hållbar tillväxt och EMC – Energi- och miljökompetenscentrum i Dalarna.

Kontakt och ytterligare information
Bengt Lindström, samverkansansvarig
tel 070-288 13 01, bli@du.se

Ewa Wäckelgård, professor, forskningsledare för energiforskningen
tel 023-77 87 38, ewc@du.se

Mats Rönnelid, forskare, projektledare för Energi- och miljökompetenscentrum
tel 070-690 87 12, mrd@du.se

Per Edén, verksamhetsledare, projektledare för Fokus InnoWent
tel 070-369 85 50, ped@du.se

Karin Torneklint, regionchef Företagarna
tel 070-670 60 42, karin.torneklint@foretagarna.se

Mikael Selander, näringslivschef Länsstyrelsen Dalarna, tel 070-266 81 54, mikael.selander@lansstyrelsen.se