Riksbankens Jubileumsfond (RJ) arrangerar och deltar i flera evenemang under Almedalsveckan.

Tillsammans med Formas, Forte och Vetenskapsrådet arrangerar vi SAMspråk. Där möts forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, politiker och andra beslutsfattare för att diskutera forskning som kan förändra politiken.

Temat i RJ:s nya årsbok Krig/fred diskuteras i seminariet Så kan Sverige bidra till hållbar fred, med forskarna Isak Svensson och Inger Österdahl samt Sofia Arkelsten (M) och departementsrådet Katarina Engberg (m/s Sigrid, 4 juli klockan 15.00). Ämnet diskuteras även av Isak Svensson i seminariet Krig och fred: vad kan den humanistiska forskningen lära oss? den 5 juli klockan 16.30, (Donners plats, H406).

Riksbankens Jubileumsfond under Almedalsveckan:

Måndag 4 juli

09.00-09.45
Dags att skrota marginalskatten?
Sverige är fortfarande ett av de länderna med högst marginalskatt. Skillnaderna mellan beskattning av arbetsinkomst och kapitalinkomst leder till att många försöker överföra arbetsinkomster till kapitalinkomster. Samtidigt vill alla ha mer välfärd, men få vill betala mer i skatt. Hur reagerar vi på marginalskatten? Vad syftar den till, fyller den samma funktion nu som när den skapades? Vad och vem är det legitimt att beskatta?
Almedalsguiden

Katarina Nordblom, Institutionen för nationalekonomi med statistik, Göteborgs universitet
Håkan Selin, Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy (IFAU) samt Uppsala Center for Fiscal Studies (UCFS)
Per Åsling (C), riksdagsledamot ordförande skatteutskottet
Sara Karlsson (S) riksdagsledamot och vice gruppledare för S, ledamot i skatteutskottet
Moderator: Patrik Hadenius, chefredaktör, Forskning & Framsteg

Plats: fartyget Sigrid, Visby hamn (A2)

10.00-10.45
Hälsa på lika villkor – hur når vi dit?
Faktorer som kön, etnicitet, utbildning, bostadsort och socioekonomisk grupp spelar stor roll för din hälsa och förväntade livslängd. Personer med högre utbildning lever idag längre än lågutbildade – och skillnaderna är dessutom stora mellan olika kommuner och stadsdelar. Vad behöver göras för att vända utvecklingen? Hur bör den svenska välfärdspolitiken utformas för att ge alla samma chans till ett långt och friskt liv?
Almedalsguiden

Olle Lundberg, professor, ordförande i kommissionen för jämlik hälsa, Stockholms universitet
Margareta Kristenson, professor i folkhälsovetenskap vid Linköpings universitet
Emma Henriksson (KD), riksdagsledamot
Anna-Lena Sörenson (S), riksdagsledamot och vice ordförande socialutskottet
Moderator: Patrik Hadenius, chefredaktör, Forskning & Framsteg

Plats: fartyget Sigrid, Visby hamn (A2)

11.00 – 11.45
Nato – hjälpare eller stjälpare?
Sverige har sedan länge lämnat neutralitetspolitiken. Försvarssamarbeten med andra länder har ökat, både inom ramen för EU och med Nato. Samtidigt säger regeringen att den militära alliansfriheten består och att ett Nato-medlemskap inte är aktuellt. I en tid där territorialförsvaret betonas allt mer har frågan om svenskt Nato-medlemskap än en gång aktualiserats. Hur påverkas debatten om Nato-medlemskap av viljan att förstärka försvaret och av andra länders agerande? Ska Sverige ansluta sig till Nato eller fortsätta vara alliansfritt?
Almedalsguiden

Per Ahlin, forskare i folkrätt vid Stockholms universitet, f.d. utrikesredaktör på Dagens Nyheter
Malena Britz, forskare på Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Försvarshögskolan
Allan Widman (L), riksdagsledamot, ordförande i försvarsutskottet
Jan Salestrand (S), statssekreterare försvarsdepartementet
Moderator: Patrik Hadenius, chefredaktör, Forskning & Framsteg

Plats: fartyget Sigrid, Visby hamn (A2)

13.00-13.45
Religionens återkomst – en utmaning för demokratin?
Politiska partier intresserar sig för religiösa frågor, religion debatteras i massmedier och den religiösa mångfalden i vardagslivet har ökat. Med detta följer svåra frågor som rör själva kärnan i demokratin. Hur kan till exempel grundläggande konstitutionella rättigheter såsom yttrandefrihet och religionsfrihet, värnas sida vid sida med kontraterrorism-åtgärder? Hur behandlas religionsfrågan i relation till värden som jämlikhet och välfärd? Vid seminariet diskuteras de utmaningar som religionens nya närvaro innebär för olika samhällsområden, bland annat rättsväsendet och media.
Almedalsguiden

Mia Lövheim, professor i religionssociologi, Uppsala universitet
Anna-Sara Lind, docent i offentlig rätt, Uppsala universitet
Erik Ullenhag (L), riksdagsledamot, f.d. integrationsminister
Björn von Sydow (S), vice ordförande i konstitutionsutskottet
Alice Teodorescu, ledarskribent Göteborgs-Posten
Moderator: Patrik Hadenius, chefredaktör, Forskning & Framsteg

Plats: fartyget Sigrid, Visby hamn (A2)

14.00-14.45
Ett samhälle utan BNP-tillväxt – utopi eller möjlighet?
Vi är alla hoppfulla inför en framtid där de globala hållbarhetsmålen är uppfyllda, men hur ska den fungera – passar våra sociala och ekonomiska system för en verkligt hållbar framtid? Ekonomiska förutsättningar förändras snabbt och prognoser för ekonomisk utveckling innehåller alltid osäkerhet. Den osäkerheten ökar i en värld som inte anpassas efter klimatförändringarna. Vi har en situation med oöverskådligt många utmaningar, men också med stora möjligheter att forma den värld vi vill ha. Kan vi fortsätta använda ökad BNP och tillväxt som mål i en hållbar värld, eller behöver vi sätta nya mål?
Almedalsguiden

Mikael Malmaeus, forskare, IVL Svenska miljöinstitutet
Klas Eklund, hållbarhetsekonom, SEB
Janine Alm Ericson (MP), riksdagsledamot, ledamot i finansutskottet, ekonomisk-politisk talesperson
Maria Malmer Stenergard (M), riksdagsledamot, skattepolitisk talesperson för M, finansutskottet
Moderator: Patrik Hadenius, chefredaktör, Forskning & Framsteg

Plats: fartyget Sigrid, Visby hamn (A2)

15:00 – 15:45
Så kan Sverige bidra till hållbar fred
Många länder har gått från konflikt till fred i form av frånvaro av väpnad konflikt. Inte lika många har gått vidare till hållbar fred. Östasien till exempel är ett område med en lång och blodig historia av konflikter som har kommit att bli en av världens fredligaste regioner. Vad har hänt? Hur stabil är freden och vilka insatser krävs från andra länder för att skapa hållbar fred i dagens konfliktområden? Lyssna till en diskussion om hur Sverige kan arbeta för att inte bara förhindra eller avsluta en konflikt, utan även bidra till att skapa långsiktig fred.
Almedalsguiden

Isak Svensson, professor, Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet
Inger Österdahl, professor i folkrätt, Juridiska institutionen, Uppsala universitet
Sofia Arkelsten (M), riksdagsledamot, ledamot i utrikesutskottet och krigsdelegationen
Katarina Engberg, departementsråd, chef för Sekretariatet för analys och långsiktig planering vid försvarsdepartementet
Moderator: Patrik Hadenius, chefredaktör, Forskning & Framsteg

Plats: fartyget Sigrid, Visby hamn (A2)

11:45 – 14:00 Från beslut till förändring – jämställdhetsintegrering av universitet och högskolor
Universitet och högskolor har i uppdrag av regeringen att jämställdhetsintegrera sina verksamheter under 2016-2019. Såväl forskningsråden som UHR & UKÄ har sedan tidigare ett motsvarande uppdrag. Det finns därför unika möjligheter att samverka för förändring. Hur kan olika aktörer samverka för att uppnå en jämställd akademi utifrån sina uppdrag? Hur kan universitets- och högskolesektorn arbeta för att bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.
Almedalsguiden

Göran Blomqvist, vd, Riksbankens Jubileumsfond
Lars Wärngård, planeringschef, Forte
Ingrid Petersson, generaldirektör, Formas
Joakim Appelquist, avdelningschef, Vinnova
Sven Stafström, generaldirektör, Vetenskapsrådet
Ann Fust, utredare unga forskares villkor
Björn Brorström, rektor, Högskolan Borås
Helen Dannetun, rektor, Linköpings universitet
Sigbritt Karlsson, rektor, Högskolan i Skövde
Torbjörn von Schantz, rektor, Lunds universitet
Karin Röding, statssekreterare, Utbildningsdepartementet
Kerstin Alnebratt, föreståndare, Sekr. för genusforskning

Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, sal E22

16:00 – 16:15
Vad händer med forskningen när utbildningsutbudet regleras av studentefterfrågan?
Om vad som händer med forskningen när utbildningsutbudet inom humaniora och samhällsvetenskap så ensidigt regleras av studentefterfrågan. Vilka effekter får det svenska resurstilldelningssystemet för den allmänna kunskapsutvecklingen?
Almedalsguiden

Göran Blomqvist, vd, Riksbankens Jubileumsfond
Helen Fuchs, forskare inom humaniora, Humtank

Plats: Donners plats, H406

Tisdag 5 juli

11:45 – 12:00
Bildning, till vilken nytta?
Om bildning och bildningens status i dagens samhälle. Behöver vi bildning? Varför? Och är det för att skapa bildning som vi behöver humanistisk forskning och utbildning?
Almedalsguiden

Astrid Söderbergh Widding, rektor, Stockholms universitet
Jenny Björkman, kommunikationsansvarig, Riksbankens Jubileumsfond
Olof Lavesson, Riksdagsledamot, Moderaterna

Plats: Donners plats, H406

16:00 – 16:15
Kunskap i rörelse – hur sprider vi humanistiska forskningsresultat?
Om de problem och förutsättningar som finns för att sprida forskningsresultat inom humaniora och samhällsvetenskap idag. Hur har situationen förändrats? Vilka är de stora utmaningarna?
Almedalsguiden

Jenny Björkman, kommunikationsansvarig, Riksbankens Jubileumsfond
Jesper Olsson, forskare inom humaniora, Humtank

Plats: Donners plats, H406

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Presskontakt:
Jenny Björkman
Telefon:
08 506 26 433
Mobil:
08 506 26 400
Epost:
jenny.bjorkman@rj.se