Grästorps kommun och Högskolan Väst presenterade nyligen ny forskning som visar att meritvärdvärden ökar, närvaron i skolan ökar och en bättre arbetsro skapas när skola och socialtjänst tillsammans har tillsatt resurser för insatser i skolan och utökat elevhälsan. Det visar sig att tillgängligheten till barn som lever i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld har ökat.

-Vi har tittat på varför man lyckats just i Grästorp och ser att tillgänglighet och flexibilitet är nyckelfaktorer. Det finns ett synligt stöd som är på plats i skolan varje dag och man kommunicerar på rätt sätt med barnen, till exempel via Facebook och sms. Personalen finns ständigt där, i barnens vardag, berättar Anette Bolin, lektor i socialt arbete vid Högskolan Väst som tillsammans med kollegan Emma Sorbring intervjuat barnen om deras upplevelser.

Intervjuerna har varit en del i ett av 18 forskningsprojekt inom ramen för Folkhälsomyndighetens nationella utvecklingsarbete* som presenterades på Högskolan Väst på en konferens i november.

-Jag är glad över att Högskolan Västs resultat pekar på att en liten resurs från socialtjänsten till skolan kan ha stora effekter, säger Mattias Ymefors, samordnare på Team Agera i Grästorps kommun.

Team Agera är ett samarbete mellan skola och socialtjänst, i elevhälsans regi, med syfte att erbjuda förebyggande insatser i skolan som av tradition erbjudits av socialtjänsten. Det är ett försök att öka tillgängligheten till barnfamiljer med olika typer av problem. Genom att arbeta förebyggande hoppas man att färre barn ”hamnar mellan stolarna” och man ger stöd till barn/unga och deras föräldrar i mycket tidigt skede, till exempel via föräldrautbildning. Man arbetar också för en ökad och förbättrad samverkan mellan professioner som möter barn/unga och deras familjer i Grästorp. Team Agera bemannas idag av fyra personer.

-I ett lite vidare perspektiv visar resultatet av vårt arbete att lärare får mer tid för det pedagogiska arbetet, elevernas skolarbete förbättras och i förlängningen ger det även mer tid för socialtjänsten att jobba med mer ”allvarliga” ärenden. Som jag ser det är inte bara barnen vi hjälper utan vi bidrar också till att samhällsresurserna kan utnyttjas bättre, säger Mattias Ymefors.

Området Utsatta barn i fokus för forskning
Forskningsprojektet i Grästorp är ett av många projekt inom den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst. Forskningen vid miljön är kopplad till ämnen som psykologi, sociologi, pedagogik och vårdvetenskap. Forskningen inriktas framför allt på tre olika teman: Lärande och utbildning; Utveckling, familj och livsvillkor samt Hälsa, kultur, fritid och kamratrelationer. Ett övergripande perspektiv i dess forskning är att man ser barnet som en aktiv aktör och forskningen har också som mål att stärka barns och ungdomars ställning i samhället.

-Vi växer allt mer med fler och fler doktorander knutna till oss. Just inom området utsatta barn har vi nyligen anställt doktoranden Jennie Ryding som kommer att studera en implementeringsmodell för föräldrastöd och hur de olika professionerna lär sig att ta tillvara brukarnas intresse och behov och hur organisering av detta stöd sker. Ett område som vidareutvecklar det som vi fokuserat inom Grästorpsprojektet, säger Emma Sorbring, verksamhetsledare för forskningsmiljön inom barn- och ungdomsvetenskap, BUV.

Denna doktorandsatsning sker i samverkan med den barn- och ungdomsmedicinska verksamheten inom Västra Götalandsregionen Närhälsan i Göteborgs och södra Bohuslän, BUM.

*Sedan 2011 har Folkhälsomyndigheten bedrivit ett utvecklingsarbete för ökad kunskap om det stöd som ges till barn som lever i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld. Målet är att dessa barn och deras familjer ska kunna erbjudas ett mer ändamålsenligt stöd. Projekten har bedrivits av framförallt kommuner, landsting och regionförbund i nära samarbete med forskare.

Bilden från vänster: Anette Bolin, Mattias Ymefors och Emma Sorbring.

Mer information om forskningsprojektet inkl kortrapport: 

Om barn- och ungdomsvetenskaplig forskning på Högskolan Väst

Om Team Agera

Kontakt: Emma Sorbring, verksamhetsledare, 0733-97 50 03

Text och foto: Anna Hallberg

Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Presskontakt:
Maria Derner
Telefon:
0520-22 30 70
Mobil:
0739-01 33 06
Epost:
maria.derner@hv.se
Presskontakt:
Anna Hallberg
Telefon:
0520-22 31 52
Mobil:
0733-97 50 92
Epost:
anna.hallberg@hv.se
Presskontakt:
Karin Nobis
Telefon:
0520-22 30 74
Mobil:
0721-60 01 52
Epost:
karin.nobis@hv.se