För svensk stålindustri är det betydelsefullt att ha bästa kunskap att hantera problem av detta slag. Svenska företag står nämligen för ca 20 % av världsproduktionen av de mest korrosionsbeständiga stållegeringarna som används för rören som transporterar olja i de mest krävande miljöerna.

Ett forskningsprojekt startar nu för att öka kunnandet om de olika mekanismer som ligger bakom korrosion vid höga temperaturer och högt tryck av koldioxid och vätesulfid. Projektet sker i samarbete mellan Högskolan Dalarna och stålföretaget AB Sandvik Materials Technology och med stöd av KK-stiftelsen. Först och främst kommer man att studera hur sambanden ser ut mellan olika slag av element som ingår i legeringar och de tunna ytfilmer som byggs upp på ytan av materialet.

Experiment kommer att göras i laboratoriemiljö och resultaten från experimenten kommer att analyseras med hjälp av den avancerade utrustning för ytanalys som finns vid Högskolan Dalarna. En förhoppning är dessutom att resultaten kommer att användas inom industrin för att utveckla nästa generation legeringar för mycket krävande miljöer.

– Vi ser fram emot att dra igång det här arbetet, säger Ulf Bexell, materialforskare vid Högskolan Dalarna. Att vi nu får närmare 1 mkr till projektet från KK-stiftelsen är ett kvitto på att projektet är relevant och intressant ur samverkanssynpunkt.
Projektet innebär ett nära samarbete mellan högskola och näringsliv. Från AB Sandvik Materials Technology deltar Ulf Kivisäkk, specialist inom korrosion i våta miljöer, och Katarina Persson, disputerad kemiingenjör. Båda är verksamma inom företagets avdelning för FoU inom området rörproduktion.
Kontakt

För ytterligare information var vänlig kontakta Ulf Bexell, tel 070-719 32 88,
e-post ubx@du.se

Anna Hägglund
Informationsansvarig forskning
Högskolan Dalarna/Dalarna University
791 88 Falun
Besöksadress/Visiting address: Högskolegatan 2, Falun
Tfn/Phone: 023-77 85 13
e-post: aha@du.se
www.du.se [Ref 1]