Pressmeddelanden

Miljö

Torka och höga temperaturer minskade skogens tillväxt i stora delar av landet

6 juli, 2020 - SLU

I södra halvan av Sverige kan skogen bli mindre produktiv i ett varmare och torrare klimat, medan den längre växtsäsongen kan öka produktiviteten längre norrut. Det visar en studie från SLU som bygger på satellitdata och meteorologiska data från 2000-talet. Troligen har skogens tillväxt på många håll i norra Europa redan begränsats av torka under de senaste åren.

Skatt för slitage och trängsel även för framtidens fordon

1 juli, 2020 - Skatt för slitage och trängsel även för framtidens fordon

I takt med att användningen av fossila drivmedel minskar, minskar också statens intäkter från bensin- och dieselskatter. Forskare har i en ny rapport från VTI utrett principerna för hur vägtrafiken skulle kunna beskattas i en framtid när trafiken inte längre förorsakar utsläpp från förbränningsmotorer.

Ny modell för solprognoser bäst i test

29 juni, 2020 - Uppsala universitet

En ny matematisk modell som utvecklats vid Uppsala universitet för att förutsäga variationer i solinstrålningen, och som kan hjälpa till att utnyttja el från solenergi effektivare, har nu testats mot olika datamodeller och visat sig kunna ge mycket träffsäkra prognoser. I flera fall var den till och med bäst. Resultaten har publicerats i två artiklar i tidskriften Solar Energy.

Att leta upp rimliga resultat ur komplexa träddata

26 juni, 2020 - Umeå universitet

Hur en växt fungerar beror på komplexa interaktioner mellan gener, proteiner och metaboliter. Att identifiera och analysera dessa genetiska egenskaper är mycket utmanande, särskilt när sekvensen av genomet (arvsmassan) inte är så bra som man skulle önska. Bastian Schiffthaler har förbättrat genominformationen från europeisk asp och utvecklat bioinformatikverktyg för att analysera interaktioner mel

50 miljoner till vätgasforskning för hållbar energiproduktion

26 juni, 2020 - Umeå universitet

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, stödjer ett forskningscenter inom vätgasforskning som leds av KTH och omfattar forskare från Umeå universitet. Centret är ett av fyra centra som får bidrag i utlysningen Agenda 2030 Research Centers, en utlysning som syftar till att hitta lösningar på FNs agenda 2030-mål. Varje center får 50 miljoner kronor.

Utsläpp från industrin blir plast

25 juni, 2020 - Lunds universitet

Bara ett luftslott? Nej, det går faktiskt att göra plast av luft – eller snarare av koldioxid. Plasten i  dina skor eller möbler kan i framtiden kanske tillverkas med hjälp av en avgasreningsteknik som nu utvecklas vid Lunds universitet. I kampen mot klimatförändringarna hoppas många att koldioxidlagring ska vara en del av lösningen. Det vill […]

Liten risk för ökade barkborreskador efter naturvårdsåtgärder i skog

25 juni, 2020 - SLU

Naturvårdsåtgärder som görs för att öka den biologiska mångfalden kan innebära en något ökad risk för skogsskador orsakade av barkborrar, enligt forskning från SLU och Skogforsk. Fem år efter naturvårdsbränning eller luckhuggning kunde forskarna se att risken för skador ökar lokalt, antingen på kortare eller längre sikt beroende på typ av åtgärd.

Förluster av skog gynnar vissa arter medan andra förlorar

24 juni, 2020 - Göteborgs universitet

Det sker långtgående effekter på den globala biologiska mångfalden när skogsytor försvinner i allt högre takt. Det visar en ny internationell studie, där forskare från Göteborgs universitet deltar.
Studien, som är publicerad i tidskriften Science (DATE), lutar sig mot uppgifter om biologisk mångfald på 6 000 platser globalt och sträcker sig över 150 år.

Forskning från A-Ö sommaren 2020

23 juni, 2020 - Linnéuniversitetet

Här är en del av all den forskning som pågår vid Linnéuniversitetet, och som möjligen kan vara mer aktuell nu under sommaren. Förhoppningsvis kan listan användas för olika uppslag och för inspiration. Läs gärna mer här också.  Arbetsmarknad och arbetsliv Arbetsmarknadspolitik Lars Behrenz, docent i nationalekonomi. Telefon: 072-216 51 08, E-post: lars.behrenz@lnu.se Diskriminering på arbetsmarknaden Magnus […]

Mikroalger har hög potential för biodieselproduktion och avloppsrening

23 juni, 2020 - Umeå universitet

​Förutom att validera en metod för att snabbt analysera lipid-, kolhydrat- och proteininnehållet i mikroalger visar Jean Claude Nzayisenga att vissa alger kan producera biodiesel i mörker. Han testar också olika tillväxtförhållanden för att förbättra kvaliteten på algbiodiesel och parallellt behandla avloppsvatten. Han försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling vid Umeå universitet måndagen de