Pressmeddelanden

Miljö

Skogsbränder gynnar hotade skalbaggar under lång tid

16 september, 2020 - SLU

Under flera år efter den stora branden i Muddus nationalpark 2006 har forskare från SLU studerat hur skalbaggssamhället har förändrats. Det visade sig att hotade och brandberoende skalbaggar fortfarande hittades i brandområdet mer än ett decennium efter branden.

Renässans för hållbart trädgårdshantverk

16 september, 2020 - Göteborgs universitet

Många skötselmetoder i våra trädgårdar tar inte hänsyn till miljöpåverkan och biologisk mångfald. Därför kan andra redskap och metoder behövas.  I en ny doktorsavhandling från Göteborgs universitet presenteras historiska hantverksmetoder, som även kan användas idag.

Äldre hantverksmetoder kan vara ett intressant alternativ till dagens trädgårdsskötsel.

– Min forskning är historisk och tillbakablickande men också inriktad på att söka lösningar på nutida problem, säger Joakim Seiler, samverkansdoktorand vid institutionen för kulturvård och chefsträdgårdsmästare på Gunnebo Slott och Trädgårdar i Mölndal.

Volontärarbete viktigt för äldre fartygs bevarande och för eget välbefinnande

14 september, 2020 - Göteborgs universitet

Volontärarbete för att skydda historiska fartyg i Norge skapar värden både för det norska samhället och för frivilligarbetarna själva, visar en avhandling i kulturvård vid Göteborgs universitet.
Kulturvårdaren Erik Goth Småland har undersökt hur fartygsbevarandet i Norge har utvecklats under de senaste hundra åren. Han har studerat samhällsengagemanget för de historiska fartygen, undersökt volontärarbetarnas delaktighet i fartygens bevarande och vad volontärarbetet personligen betytt för de inblandade.

Mindre fisk när vattnet blir varmare och brunare

14 september, 2020 - SLU

Många sjöar och kustområden i Nordeuropa blir både varmare och brunare på grund av klimatförändringar, och det påverkar livet i vattnet. Sannolikt kommer dessa förändringar att ge oss sjöar med mindre, yngre och mer långsamväxande fisk än idag, och därför en minskad produktion av fiskbiomassa. Den slutsatsen drar Renee van Dorst i en doktorsavhandling från SLU.

Arktiska insektssamhällen förändras kraftigt av klimatförändringen

11 september, 2020 - SLU

Forskare från SLU har i ett unikt samarbete med forskargrupper över stora delar av Arktis avslöjat stora förändringar i insektssamhällena. Genom att jämföra regioner som har värmts upp snabbare med regioner som förblivit svalare har de påvisat förändringar bland Arktis viktigaste rovdjur – små parasitsteklar. Dessa förändringar återspeglar sig även i mängden uppätna växter.

Hårdare konkurrens om pollinatörer i ett varmare Arktis

11 september, 2020 - SLU

Pollinatörer är lika viktiga för växter i Arktis som längre söderut, och när det finns många blommor måste växterna tävla om insekternas gunst. De attraktivaste växtarterna får flest besök av pollinatörer, och då får andra växter som blommar samtidigt färre. Forskare vid bland annat SLU avslöjar nu att högre temperaturer leder till att fler växtarter blommar samtidigt inom en kortare period.

Ny upptäckt- undervattenskanaler förbinder ”Domedagsglaciären” med havet

9 september, 2020 - Göteborgs universitet

Nyupptäckta kanaler under Thwaitesglaciären i Antarktis kan vara en väg som varmt, salt havsvatten transporteras in under glaciären, något som kan orsaka avsmältning av isen. Det visar nya forskningsstudier där forskare från Göteborgs universitet deltar.  Ny information från två forskningsprojekt, där data har inhämtats med flygplan respektive fartyg, hjälper forskarna att förstå vilken roll Thwaites […]

Marina arter tar ett genetiskt skutt i Östersjöns mynning

9 september, 2020 - Göteborgs universitet

Torsk och andra marina arter i Östersjön utgör bestånd som är genetiskt skilda från artfränderna i Västerhavet och Nordsjön. Bestånden har utvecklat egenskaper som gör det möjligt att leva och fortplanta sig i Östersjöns speciella miljö.  Det visar en ny studie från Göteborgs universitet.

– Det är viktig information eftersom det betyder att Östersjöns bestånd inte kan ersättas av västkustindivider om östersjöbestånden skulle gå förlorade, säger Kerstin Johannesson, professor i marin evolutionsbiologi vid institutionen för marina vetenskaper.

BATTERY 2030+ – nu startar Europas storskaliga batteriforskningsinitiativ

9 september, 2020 - Uppsala universitet

Nu drar den europeiska forskningssatsningen BATTERY 2030+ igång. Syftet är att göra Europa världsledande inom utveckling och produktion av framtidens batterier. Dessa behöver få större lagringskapacitet, längre livslängd, bli säkrare och miljövänligare än dagens batterier för att lättare klara omställningen till ett mer klimatneutralt samhälle. Projektet leds från Uppsala universitet.