Pressmeddelanden

Miljö

>

Forskare varnar: extremväder och naturkatastrofer är också hot mot pollinatörer

24 oktober, 2019 - SLU

Att pollinatörer hotas av kemiska bekämpningsmedel och brist på lämpliga livsmiljöer har uppmärksammats, men vi måste också tänka på de hot som extremväder och naturkatastrofer kan utgöra – inte minst för att sådana fenomen väntas bli vanligare i vårt framtida klimat. Det menar två forskare som har gått igenom den litteratur som finns inom området.

>

Mångmiljonprojekt ska studera hur syrebrist påverkar fisken i Östersjön

23 oktober, 2019 - SLU

Ett internationellt forskarteam har fått nästan elva miljoner kronor för att studera vilka effekter syrebrist har på fisk och födovävar på tre olika platser i världen: i Östersjön, Lake Erie och Mexikanska golfen. Stigande vattentemperaturer och övergödning gör att hypoxi – syrebrist – som är kopplad till klimatet blir allt vanligare. I projektet undersöks fiskarnas ”kemiska loggböcker”.

>

Kan Sveriges naturvårdsinsatser hålla jämna steg med skogsbruket?

22 oktober, 2019 - SLU

En skogspolitisk debatt pågår i Sverige om en framtida ytterligare intensifiering av skogsbruket. Dagens skogspolitik anger att produktions- och miljöaspekter ska väga lika och frågan är hur en god naturvård ska kunna upprätthållas om produktionen ökas. En tvärvetenskaplig forskargrupp har undersökt vilka vägval som är möjliga och hur dessa kan komma att påverka naturvårdsåtgärdernas effektivitet.

>

Metall – nästa koldioxidneutrala bränsle?

22 oktober, 2019 - Lunds universitet

Forskare ska undersöka om några av jordskorpans vanligaste metaller kan komma att tjänstgöra som koldioxidneutrala bränslen. Efter förbränning kan de, i ett slutet grönt kretslopp via elektrolys, bli metall igen. Även ammoniak och biobränslen ska studeras. I kampen mot klockan och i jakten på att hitta klimatsmarta alternativ till fossila bränslen, får världen nu se […]

>

Konsumenter reagerar negativt på ordet ”bioteknik”

21 oktober, 2019 - SLU

Märkning av livsmedel bör kombineras med spridning av kunskap om vad orden i märkningstexten betyder. Det gäller inte minst termen ”bioteknik”. I en nyligen publicerad studie kunde forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet se att ordet ”bioteknik” på förpackningar med fisk skapar en osäkerhet kring detta livsmedel bland konsumenterna.

>

Miljövänlig metod kan minska farliga utsläpp från textilindustrin

21 oktober, 2019 - Högskolan i Borås

​Färgning av textilier har stor negativ påverkan på miljön. Nu har en ny metod för att bryta ner färgämnena och rena utsläppsvattnet utvecklats vid Textilhögskolan, Högskolan i Borås. Med den nya metoden går det att minska vatten- och energiåtgången samt utsläppen av farliga kemikalier radikalt.

>

Allt plastskräp kan återvinnas till ny förstklassig plast genom utvecklad ångkrackning

18 oktober, 2019 - Chalmers tekniska högskola

​En forskargrupp på Chalmers har tagit fram en effektiv process för att bryta ner vilket plastavfall som helst till molekylnivå. Gasen som bildas kan sedan bli nya plastmaterial av ursprunglig kvalité. Tekniken skulle kunna omvandla dagens plastfabriker till returraffinaderier, inom ramen för deras befintliga infrastruktur.

>

Biologisk mångfald ger större skördar

17 oktober, 2019 - Lunds universitet

En mångfald av olika pollinatörer och andra nyttoorganismer i ett odlingslandskap leder till att skörden blir större. Det visar en omfattande internationell studie där bland annat forskare från Lunds universitet medverkat. Studien har undersökt två så kallade ekosystemtjänster som har stor betydelse för vår matproduktion. Det handlar om pollination av grödor samt om naturlig biologisk […]

>

Miljövänligt odlad gourmetfisk tas fram i samarbete mellan forskare, kockar och näringsliv

16 oktober, 2019 - SLU

Nära 90 procent av världens kommersiella fiskbestånd utnyttjas maximalt. En stor del av den vildfångade fisken går till djurfoder, vilket inte är hållbart. Därför har SLU och Axfoundation initierat ett projekt som ska ta fram ett hållbart och cirkulärt fiskfoder. För att säkerställa att fisken blir god och säljbar ingår även Restaurang- och hotellhögskolan samt näringslivsaktörer och kommuner.

>

Minskad övergödning ökar värdet på fritidsfiskets fångster

16 oktober, 2019 - SLU

Att minska övergödningen är ett viktigt mål för att förbättra Östersjöns miljö, men en minskad övergödning får också effekter: för fisk och för fiske. En ny studie visar att en minskad övergödning skulle gynna abborre, men missgynna gös. Genom att koppla de ekologiska resultaten till fiskarternas ekonomiska värde så visar forskarna att minskad övergödning skulle innebära vinster för fritidsfisket