Pressmeddelanden

Miljö

>

Genombrott i forskningen för solceller av plast

10 november, 2008 - Göteborgs universitet

Solceller gjorda av plast kan bli framtidens gröna energikälla. Ny forskning vid Göteborgs universitet har tagit plastcellen ett stort steg närmare kommersiell tillverkning.

>

Prisad för forskning om luftpartiklar

7 november, 2008 - Lunds universitet

Professor Erik Swietlicki från LTH, Lunds Tekniska Högskola, får idag utmärkelsen som årets nordiska aerosologist. Denna delas ut vid ett symposium i Oslo av Nordiska Sällskapet för Aerosolforskning, NOSA.

>

Ny metodik för att utvärdera miljöfarliga ämnen

5 november, 2008 - Högskolan Kristianstad

Sopbergen runt om i världen växer. Dessa deponier släpper ifrån sig miljöfarliga ämnen från alltmer komplexa produkter, som kommer att skapa problem för människan och miljön i flera generationer. Dr Britt-Marie Svensson, anställd som laboratorieingenjör vid Högskolan Kristianstad, presenterar i sin avhandling en ny metodik för att utvärdera de miljöfarliga ämnena.

>

Formas satsar på Hållbar utveckling av byggd miljö med 20 nya miljoner

5 november, 2008 - Formas

Formas utlyser 20 nya miljoner till forskning om Hållbar utveckling av byggd miljö. Utlysningen omfattar projekt inriktade på hela bygg- och förvaltningsprocessen – från planering, projektering, byggande, förvaltning, drift, underhåll och renovering till avveckling. Utlysningen sker inom ramen för Formas samarbete med BIC, Byggsektorns InnovationsCentrum.

>

Sverige behöver en långsiktig strategi för GMO-forskning

5 november, 2008 - Formas

En ökad användning av GMO (genetiskt modifierade organismer) kan bidra till snabbare förädling och högre avkastning hos svenska jordbruksgrödor, träd eller fiskar. Svensk forskning håller hög kvalitet inom flera viktiga områden som berör GMO-frågor. Men det krävs fler och större fältförsök på arter lämpliga för våra klimatförhållanden för att utvärdera möjligheter och risker för miljön. Sverige behöver en långsiktigt strategi för forskning om GMO. Detta är några av de främsta slutsatser som framkom i den kunskapsöversikt som Formas lämnade till regeringen den 31 oktober.

>

20 miljoner för forskning om den uthålliga staden

4 november, 2008 - Formas

Formas delar ut 10 miljoner kronor till svenska forskare i 8 forskningsprojekt om hållbar stadsutveckling inom URBAN-NET. Totalt delas 20 miljoner kronor ut inom programmet. Temat för utlysningen är brett och griper tvärsöver discipliner och samhällssektorer med den fysiska utformningen av staden som en mer eller mindre framträdande röd tråd; Exempel på frågeställningar: Hur kan ekosystemtjänster utnyttjas i bebyggelse? Hur integreras miljöfrågor med sociala och ekonomiska frågor i en demokratisk planeringsprocess? Hur kommer människor att må när temperaturen i städerna ökar på grund av klimatförändringar?

>

20 nya miljoner till forskning inom miljöteknik från Formas

4 november, 2008 - Formas

Hållbart samhällsbyggande, Hållbara transporter, Miljöskyddsteknik, Användning av biologiska naturresurser, Lätta och avancerade material samt Energi är de sex styrkeområden inom miljöteknik som Formas utlyser nya medel till. Totalt utlyses 20 miljoner kronor för åren 2009-2011. Detta är Formas andra utlysning inom Miljöteknik. Första utlysningen gjordes i slutet av 2007.

>

Sveriges Bygguniversitetet – unik satsning på svensk byggforskning

3 november, 2008 - Formas

Idag går startskottet för Sveriges Bygguniversitet – ett samarbete mellan Chalmers, KTH, Lunds Tekniska högskola och Luleå tekniska universitet. De fyra universiteten kraftsamlar inom byggteknisk forskning och utbildning. En väl förankrad verksamhet hos byggsektorn och finansiärerna ska säkerställa relevans, utveckling och internationell konkurrenskraft.

>

82 miljoner i Bonus till svenska Östersjöforskare

3 november, 2008 - Formas

Effekter av klimatförändringar, utsläpp av föroreningar, övergödning, hållbart fiske samt skydd av biologisk mångfald – om bland annat detta handlar 15 forskningsprojekt om Östersjön med svenskt deltagande som delar på 82 miljoner kronor.

>

Mer mångfald i tropisk torrskog som brukas än i reservat

30 oktober, 2008 - SLU

I södra Burkina Faso omvandlas allt mer av den tropiska torrskogen till åkermark. Att avsätta reservat tycks dock inte vara något effektivt sätt att bevara torrskogens mångfald. Ett bättre skydd för den återstående torrskogen är att överlåta ägande och skötsel till lokalbefolkningen – brukad skog bevaras bäst. Detta hävdar Souleymane Paré i en avhandling från SLU.