Pressmeddelanden

Miljö

>

Landskapet berättar om livet i bäcken

28 oktober, 2008 - SLU

Livsvillkoren för vattenlevande insekter, flodpärlmussla och öring kan förutspås genom analys av det omgivande landskapets mosaikartade sammansättning. Johan Törnblom vid SLU menar att sådana landskapsanalyser bör användas mer som beslutsunderlag i natur- och vattenförvaltningsfrågor.

>

Främmande fisk i svenska vatten

28 oktober, 2008 - Stockholms universitet

En svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus) fångades i slutet av juli utanför Karlskrona. Fyndet är det första i sitt slag i Sverige. Arten, som härstammar från Svarta havet och antagligen spridits till Östersjön via ballastvatten, har sedan 1990 funnits i Gdanskbukten, i södra Östersjön. Där är den idag en av de vanligaste kustnära fiskarna, varför det var väntat att den förr eller senare även skulle dyka upp i svenska vatten menar forskaren Gustaf Almqvist vid Stockholms universitet.

>

Arvet efter Tjernobyl – bostadstyp avgör stråldosens storlek

27 oktober, 2008 - Göteborgs universitet

Människor som bor i betonghus utsätts för mer joniserande strålning än de som bor i trähus. Det visar en studie vid Göteborgs universitet, som jämfört stråldosen till personer i Göteborg, Mark och Gävle.
Avhandlingen visar också att radioaktiva ämnen från Tjernobyl-olyckan och från 60-talets kärnvapentester fortfarande ruvar i svenska marker.

>

Molnen kan förutsäga klimatförändringar

23 oktober, 2008 - Göteborgs universitet

Molnens egenskaper kan vara en nyckel för att förutspå kommande klimatförändringar. Det visar forskning vid Göteborgs universitet – som också studerat storstadens föroreningar.

>

Samhällets energival påverkar miljöbilarnas utveckling

23 oktober, 2008 - Chalmers tekniska högskola

Hur samhället väljer att producera el kommer att ha stor inverkan på vad morgondagens bilar körs på. Kol med koldioxidavskiljning och lagring gynnar vätgasbilar medan plug-in-hybrider tenderar att bli lönsamma med kärnkraft eller solenergi. Det visar forskning på Chalmers.

>

Pellets bättre än etanol för samhällsekonomin

21 oktober, 2008 - Chalmers tekniska högskola

Etanol är ett dyrt sätt att minska koldioxidutsläpp och oljeberoende. Samhället har mer att vinna på att villaägare byter till pelletspanna än att vi ersätter bensin med etanol. Det hävdar Fredrik Hedenus, forskare på Chalmers.

>

Partiklar från bildäck miljöhot i vattendrag

21 oktober, 2008 - Göteborgs universitet

Efter en torr sommar sköljer höstregnen Sveriges vägar. Samtidigt spolas giftiga däckpartiklar ut i naturen och sprids till sjöar och åar.
Redan 10 milligram gummipartiklar per liter vatten kan vara skadligt för vattenlevande organismer visar forskning från Göteborgs universitet – som påtalar bristen på miljövänliga däck.

>

”Stor mänsklig belastning av närsalter och miljöföroreningar på havet från oövervakade kustnära områden”

20 oktober, 2008 - Stockholms universitet

Förekomsten av vattenburna närsalter och föroreningar från land till hav kan vara större från de små kustnära områden, som inte systematiskt miljöövervakas, än från de stora, övervakade vattendragen. Situationen är särskilt tydlig i Sverige där en stor andel av befolkningen bor på just små kustnära områden. Det visar en ny vetenskaplig artikel publicerad i Global Biogeochemical Cycles från en forskargrupp vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet, ledd av professor Georgia Destouni.

>

Fiskeriförvaltning och miljöfaktorer skapar en win-win situation för Östersjötorsken

20 oktober, 2008 - Stockholms universitet

Politiker har spelat en nyckelroll för de senaste årens ökning av Östersjöns torskbestånd, men miljöfaktorer är lika viktiga. Synergieffekter från dessa två faktorer har resulterat i en ökning som överstiger summan av båda delar. Dessa preliminära slutsatser kommer från en pågående studie vid Stockholms universitet (Institutionen för systemekologi och Baltic Nest Institute, vid Stockholm Resilience Centre). Slutsatserna är relevanta för det beslut som ministerrådet fattar om torskförvaltningen i Östersjön, den 27 oktober, 2008.

>

Stort intresse för miljömärkt mat bland konsumenter

17 oktober, 2008 - Örebro universitet

Svenska konsumenter är villiga att betala mer för miljövänlig mat. Det visar en studie om inställningen till miljömärkning och ursprungsmärkning av fisk som gjorts av forskare i Örebro.
– Konsumenterna tar hänsyn till miljö- och ursprungsmärkning, och det finns en vilja att betala mer för miljömärkt mat, konstaterar Thomas Laitila, professor i statistik vid Handelshögskolan på Örebro universitet.