Pressmeddelanden

Miljö

>

Oorganisk kameleont lovande för energi- och nanoforskning

18 mars, 2009 - Chalmers tekniska högskola

En ny avhandling från Chalmers visar att det mångsidiga materialet perovskit kan komma till nytta inom tre viktiga tillämpningsområden: bränsleceller, gasseparation inför lagring av koldioxid och nanokomponenter i elektroniska produkter. Materialet kan alltså få betydelse både för framtidens energisystem och för utvecklingen av nanoelektronik.

>

Renägarnas och skogsägarnas samråd borde kunna fungera bättre

17 mars, 2009 - SLU

Samråden mellan renägarna och skogsägarna fungerar i dag inte tillfredställande. Men processen skulle kunna förbättras genom att man klargör syfte och innehåll i samråden, jämkar planeringsperspektiven mellan näringarna, ökar kunskapen om både skogsmarken som resurs och om varandras näringar samt hittar konfliktlösande mekanismer. Det framhålls i en doktorsavhandling vid SLU i Umeå.

>

Skogsbruk ger mer kvicksilver i insjöfisk

13 mars, 2009 - SLU

Upp till en fjärdedel av det kvicksilver som finns i fisk i skogssjöar kan vara orsakat av skogsbruk. Det skriver bland andra Kevin Bishop från SLU i det senaste numret av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift KSLAT.

>

Rapportera vårtecknen till blommar.nu!

13 mars, 2009 - SLU

Tecknen på att våren redan är i antågande är många just nu. Rapportera dina vårtecken på hemsidan www.blommar.nu och kolla in hur de förhåller sig till våren på andra platser i landet!

>

Stora skillnader mellan olika kommuners klimatsatsningar

11 mars, 2009 - Örebro universitet

Den globala uppvärmningen kommer att medföra allvarliga problem, det tror 70 procent av svenskarna. I många kommuner tas initiativ till lokala åtgärder, men det är stora skillnader mellan kommunernas vilja och förmåga till klimatarbete, det visar en avhandling i kulturgeografi vid Örebro universitet.

>

Ny metod för att övervaka vulkaner

9 mars, 2009 - Chalmers tekniska högskola

17 av världens mest aktiva vulkaner har fått mätutrustning från Chalmers, som mäter deras utsläpp av svaveldioxid. Mätresultaten ska användas för att lättare kunna förutsäga vulkanutbrott, och de kan också användas för att förbättra dagens klimatmodeller. En av de chalmersforskare som har utvecklat mätutrustningen är Mattias Johansson, som just har försvarat sin doktorsavhandling i ämnet.

>

Kiselalger berättar om hur ekosystem reagerar på klimatförändringar

9 mars, 2009 - Stockholms universitet

En nyutkommen avhandling av Linda Ampel från Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet har undersökt hur snabba klimatförändringar under den senaste istidsperioden påverkade ekosystem i ett område i kontinentala Europa

>

Stort forskningsprojekt om miljövänliga förpackningar

5 mars, 2009 - Karlstads universitet

Med 33 miljoner i projektanslag ska forskare och industri utveckla konkurrenskraftiga förpackningar av förnyelsebara råvaror från skogs- och jordbruk. Åtta universitet och forskningsinstitut ligger bakom ett nationellt forskningsprojekt tillsammans med sexton företag.

>

Oklart regelverk hinder för biologisk mångfald

3 mars, 2009 - Uppsala universitet

Den internationella miljörätten kring biologisk mångfald ifrågasätts nu i en avhandling vid Uppsala universitet. En oklar lagstiftning gör att den biologiska mångfalden stoppas in i en gammal rättsordning och då drabbas de samordnade insatserna, säger Aðalheiður Jóhannsdóttir.