Pressmeddelanden

Miljö

>

Ring en forskare i sommar

22 juni, 2009 - Karlstads universitet

Eldhärjade skolor, turisters vanor, allergiproblem och våra själar på internet – det finns gott om aktuella och intressanta frågor i vårt samhälle. På Karlstads universitet finns forskarna som söker svaren. Och de finns nåbara i sommar.

>

Helge Skoog spelar torsk i ny pjäs för att rädda Östersjön.

18 juni, 2009 - Formas

Torsk i Soppan, ”en pjäs med drag om kloka torskar och sjuka hav” har premiär måndagen den 29 juni under Almedalsveckan på Länsteatern i Visby. Det är en nyskriven vetenskapspjäs om hotet mot Östersjön. De ledande rollerna som torsk och ål spelas av Helge Skoog och Johan Paulsen som också skrivit pjäsen.

>

Hyperkänsliga sensorer med ny mätteknik på nanonivå

16 juni, 2009 - Chalmers tekniska högskola

Forskare på Chalmers har utvecklat en ny mätteknik för att utnyttja optiska resonanser hos nanopartiklar. Tekniken öppnar nya mät- och sensormöjligheter inom till exempel katalys och vätelagring, två mycket viktiga områden på vägen mot en hållbar energiförsörjning och energianvändning.

>

Insekters sexdoft kan rädda liv

16 juni, 2009 - Högskolan i Kalmar, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Genom att identifiera och dessutom hitta metoder för att framställa de ämnen, feromon, som vissa insekter utsöndrar för att antingen locka till sig andra individer av samma art, potentiella sexpartners eller för att varna varandra för fiender, kan många människoliv räddas i främst tredje världen.
Fredagen den 12 juni disputerade Björn Bohman vid naturvetenskapliga institutionen på Högskolan i Kalmar med sin avhandling ”Identification, synthesis and structure-activity studies of semiochemicals”.

>

Ny rapport föreslår annan strategi för miljön i Kattegatt

15 juni, 2009 - Uppsala universitet

I en ny forskningsstudie från Uppsala universitet presenteras resultat som går stick i stäv med de rekommendationer som en internationell expertgrupp föreslagit för miljön i Kattegatt – och som undertecknats av alla Östersjöstater. Men en bråkdel av kostnaderna kan man uppnå ett minst lika bra resultat med en annan strategi, menar forskarna.

>

REACH missar nano. Miljöforskning om EU:s nya kemikalielagstiftning.

10 juni, 2009 - Formas

EU:s nya kemikalielagstiftning, REACH, behöver redan uppdateras. Dess krav på information om substans och produktionsvolym missar många nanomaterial, som tillverkas i små kvantiteter. I nuläget saknas fundamental kunskap om upptag, fördelning, eliminering och dynamiska interaktioner för nanopartiklar. Det skriver forskare från Göteborgs universitet och Chalmers i nya numret av Miljöforskning.

>

Marina forskningsstationer öppnas för fler

9 juni, 2009 - Göteborgs universitet

EU satsar drygt 90 miljoner kronor för att fler forskare ska få arbeta vid Europas främsta forskningsstationer. I det unika nätverket ingår Göteborgs universitets marina laboratorier och fartyg vid Sven Lovén centrum för marina vetenskaper.

>

Större projekt och bättre kommunikation kan stärka SLFs forskning

8 juni, 2009 - Formas

De forskare som finansieras av SLF, Stiftelsen Lantbruksforskning, måste öka sin publicering, såväl vetenskapligt som populärvetenskapligt, och SLF bör öka spridningen av resultaten. Dessutom behöver forskningen bli mer tvärvetenskaplig. Färre men större projekt ska ge bättre effekt av forskningen. Detta är några av de slutsatser som den nordiska panelen dragit vid utvärderingen av SLFs forskning för perioden 2002-2007.

>

Bakterier i urberget risk vid slutförvar

3 juni, 2009 - Göteborgs universitet

Utbränt kärnbränsle ska lagras i den svenska bergrunden i hundratusentals år. En komplikation är att bakterier i grundvattnet riskerar fräta sönder kärnavfallets kopparskydd.
Forskare vid Göteborgs universitet har nu upptäckt ett virus som håller de skadliga bakterierna i schack.

>

Beräkningsmodell visar vad som styr kväveutlakningen från åkermark

1 juni, 2009 - SLU

En betydande del av kvävet i våra vattendrag kommer från åkermarkens diken och dräneringsledningar. På SLU utvecklas analysverktyg som kan beräkna vilka åtgärder mot kväveutlakning som fungerar bäst i områden med olika jordtyper och klimat. En prototyp som intrimmats i Skåne och på Öland presenteras nu i en avhandling av Osvaldo Salazar.