Pressmeddelanden

Miljö

Hållbar stadsutveckling i Norrköping

17 november, 2009 - Linköpings universitet

Norrköpings utvecklingsstiftelse satsar 8 miljoner kronor i forskningsprogrammet Hållbara Norrköping, där Linköpings universitet samverkar med energibolaget E.ON och Interactive Institute.

Urskogar – ekologiskt värdefulla men sällan opåverkade av människan

17 november, 2009 - SLU

Riktigt gammal skog i norra Sverige som har undgått exploatering av modernt skogsbruk är inte så opåverkad som man hittills trott. Torbjörn Josefsson från SLU visar i sin doktorsavhandling att även ett lågintensivt, förindustriellt nyttjande av skogen påtagligt kan förändra dess struktur och vegetationssammansättning.

Havsfåglar gynnas av mer skarpsill i Östersjön

16 november, 2009 - Uppsala universitet

Ökad mängd skarpsill i Östersjön framställs oftast som enbart negativt – det är ett tecken på att torken minskar i Östersjön och innebär också sämre kvalitet på havsfåglarnas föda. Men mer skarpsill ger tvärtom ökat antal häckande havsfåglar visar nu Uppsalaforskare för första gången i en långtidsstudie på havsfåglar.

33 miljoner till vindkraftsforskning på Chalmers

15 november, 2009 - Chalmers tekniska högskola

Globalt är vindkraft en stor marknad som växer snabbt och det finns möjligheter att skapa ekonomisk tillväxt och nya jobbtillfällen i Sverige. Energimyndigheten har beviljat stöd med 33 miljoner kronor till Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum vid Chalmers tekniska högskola, en satsning som bidrar till att stärka den svenska vindkraftskompetensen.

Stort ERC-anslag till forskning om ekonomisk utveckling och klimat

11 november, 2009 - Stockholms universitet

Torsten Persson, professor vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, har fått 1,5 miljoner euro från European Research Council för att forska om bland annat ekonomisk utveckling och klimatfrågor.

Konferens om luftens partiklar vid Lunds tekniska högskola

10 november, 2009 - Lunds universitet

Nya rön om hur växthuseffekten förstärks eller motverkas av partiklarna i luftföroreningar, nya rön hur farliga dubbdäckspartiklarna är för människan. Vad kan nanoindustrin lära av erfarenheterna från asbesttillverkning i gamla tider? Och är gamla partiklar i vår luft mindre giftiga än nya?

Framtidens energiutmaningar kräver smarta lösningar

10 november, 2009 - Chalmers tekniska högskola

PRESSINBJUDAN: Den 18 november arrangerar Chalmers och E.ON Energidagen. Fokus är intelligenta elsystem kopplat till elhybridfordon och bioenergianvändning med inriktning mot alternativa drivmedel.

Nya forskningsrön för att hålla båtskrovet rent

9 november, 2009 - Göteborgs universitet

Påväxt på fartygsskrov fortsätter att orsaka problem för den marina näringssektorn och för miljön. Den 19 november samlas internationella forskare och färgproducenter i Göteborg för att presentera de senaste innovationerna i jakten på miljövänliga båtbottenfärger.

SLU-konferens om samordnad skogsövervakning i Europa

6 november, 2009 - SLU

EU och ett antal internationella organisationer behöver bättre kunskap om skogstillståndet i Europa för att kunna fatta strategiska beslut om klimat, bioenergi och biologisk mångfald. SLU bjuder därför in till en konferens om framtida europeisk skogsövervakning 11 – 12 november.