Pressmeddelanden

Miljö

Filosof blir koordinator för återvinningscentrum

25 februari, 2009 - Chalmers tekniska högskola

Chalmers bygger nu upp ett kompetenscentrum för återvinning, och har fått 600 000 kronor från Västra Götalandsregionen för att anställa en koordinator för centret. Koordinator blir filosofen Petra Andersson, som har doktorerat inom miljöetik.

Barnen glömdes. Miljöforskning om barnens situation i stadsplaneringen.

24 februari, 2009 - Formas

När blir barnkonsekvensanalyser i stadsplanering lika självklara som miljökonsekvensanalyser? Att uppmärksamma barns erfarenhet av miljö är inte bara en rättighetsfråga enligt Barnkonventionen, utan också en fråga om att positivt värdera och ta vara på barns erfarenheter av sin närmiljö. I strävan efter en bättre framtida livsmiljö är barnens synpunkter viktiga pusselbitar. Barn förhåller sig till fysisk miljö och natur med en känslighet som hos vuxna ofta gått förlorad, konstaterar forskare från Stockholms universitet i nya numret av Miljöforskning.

Pressinbjudan: En svensk ”Green New Deal”?

24 februari, 2009 - Stockholms universitet

Den 9-10 mars samlas företrädare för industri, miljörörelse, fackförbund och politik för att diskutera och utforma en strategi grundad i offentliga investeringar, gröna innovationer och nya arbetstillfällen.

Trafik farligare för lungorna än vedeldning

23 februari, 2009 - Lunds universitet

I en ny doktorsavhandling har undersökts hur mycket av röken från trafik och vedeldning som fastnar i människors lungor. Skillnaderna visade sig vara avsevärda. Med tanke på att luftföroreningar orsakar runt 5.000 förtida dödsfall varje år bara i Sverige kan resultaten vara en betydelsefull hjälp för att förstå effekterna av olika utsläppskällor.

Nya rön om havsdjurens biologiska ficklampor

23 februari, 2009 - Göteborgs universitet

Mysteriet med hur vissa marina djurarter kan lysa har kommit ett litet steg närmare sin lösning. Forskare vid Göteborgs universitet har upptäckt att det självlysande kräftdjuret krill reglerar ljusstyrkan med hjälp av speciella och tidigare okända muskler.

Inga genvägar för syrebrist i Östersjön

20 februari, 2009 - Lunds universitet

Lundaforskaren Daniel Conley konstaterar att det inte finns några genvägar i arbetet med att rädda Östersjön från syrebrist. Problemet med de döda havsbottnarna kan bara lösas om utsläppen av både kväve och fosfor minskar.

Nya modeller för att beräkna ämnens nyckelegenskaper

19 februari, 2009 - Högskolan i Kalmar, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Fördelningen av ämnen mellan olika medier (luft, vatten, jord, sediment och biota) bestäms till stor del av olika fysikalisk-kemiska egenskaper hos ämnena. Tyvärr är experimentella bestämningar av dessa nyckelegenskaper tillgängliga endast för en mindre del av de kemikalier som finns på marknaden. På fredag den 20 februari går Tao Liu vid Högskolan i Kalmar upp med sin licentiatavhandling där han utvecklar och validerar modeller för att beräkna några av dessa egenskaper; Ångtryck, vattenlöslighet och fördelnings-koefficienten mellan n-oktanol och vatten.

Vedsvampar lika vanliga i norr som i söder

19 februari, 2009 - Göteborgs universitet

Vedsvamparna är lika artrika i norra som i södra Sverige. Det gör vedsvampen smått unik bland landets växt- och djurgrupper, visar en avhandling från Institutionen för växt- och miljövetenskaper vid Göteborgs universitet.

Permafrosten försvinner i norra Sverige

17 februari, 2009 - Lunds universitet

Områden med permafrost håller på att minska i norra Sverige. Varmare somrar och mer snö på vintrarna är två av skälen. Det framgår av en ny avhandling från Lunds universitet.

Trygg brukarrättighet viktigare än ägande för Kinas skogsbönder

12 februari, 2009 - Göteborgs universitet

Vad vill fattiga skogsbrukande bönder få ut av Kinas pågående skogsbruksreform?
Ja, det är inte privat ägande av marken som får dem att investera. Trygga brukarrättigheter är istället det som kinesiska bönder värderar högst, och det som lockar dem till investeringar som kan höja deras levnadsstandard och bidra till hållbart skogsbruk. Det visar Ping Qin i sin doktorsavhandling i nationalekonomi.