Pressmeddelanden

Naturvetenskap

>

Aktion rädda bin och andra insekter i Norrland!

17 maj, 2019 - Umeå universitet

De senaste larmrapporterna om insekternas nedgång på jorden har knappast undgått någon. Det pågår nu flera räddningsaktioner runt om i världen – både ideellt och kommersiellt, till exempel genom försäljning av insektshotell och speciella fröpåsar. Vid Umeå universitet uppmärksammas krisläget med uppstart av ny forskning kring insekter i Norrland och en rad informationsaktioner för allmänheten.

>

Generna påverkar valet att skaffa hund

17 maj, 2019 - Uppsala universitet

En grupp svenska och brittiska forskare har i en ny studie undersökt ärftlighet och hundägande med hjälp av över 35 000 tvillingpar från Svenska Tvillingregistret. Resultaten visar att en persons gener har stort inflytande över valet att skaffa hund. Generna verkar stå för mer än halva förklaringen till att en del blir hundägare och andra inte.

>

Kempestiftelserna storsatsar på integrerad strukturbiologi

17 maj, 2019 - Umeå universitet

Umeå universitet är unikt positionerat i Sverige med en komplett och förstklassig teknikinfrastruktur för forskning inom strukturbiologi. Via ett anslag från Kempestiftelserna startar nu ett postdoktorprogram för att stimulera djärv strukturbiologiforskning av högsta klass.

>

Testar designade kolmaterial för att rena avloppsvatten

15 maj, 2019 - Umeå universitet

Avfallsflöden från industri och jordbruk skulle kunna användas för produktion av kol som billig adsorbent för vattenrening. Mirva Niinipuu visar i sin avhandling på Företagsforskarskolan att kolmaterialens kapacitet att avskilja organiska vattenföroreningar var generellt låg, men att de har förbättringspotential. Avhandlingen försvaras vid Umeå universitet fredagen den 24 maj.

>

Implementering av familjecentrerat förhållningssätt i hemsjukvård

14 maj, 2019 - Umeå universitet

Det går att utbilda sjuksköterskor i familjecentrerade samtal via en webbaserad utbildning. Det visar Susanna Pusa, Företagsforskarskolan, i sin avhandling. En ökad medvetenhet om familjemedlemmarnas påverkan på varandra och betydelse för varandra kan utveckla förhållningssättet gentemot familjer med ett ökat fokus på, och medvetenhet om, styrkor och resurser inom familjen.

>

Endast en tredjedel av jordens längsta floder strömmar ännu fritt

8 maj, 2019 - Umeå universitet

Den mest detaljerade globala bedömningen någonsin av läget och utbredningen av jordens återstående fritt strömmande vattendrag visar på en allvarlig utarmning. Professor Christer Nilsson vid Umeå universitet och SLU har deltagit i en internationell studie vars anslående resultat nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature.

>

Har funnit en ny strategi att behandla tuberkulos

7 maj, 2019 - Umeå universitet

En ökning av läkemedelsresistent tuberkulos är ett stort hinder för att behandla sjukdomen framgångsrikt. Nu har forskare vid Washington University School of Medicine i St. Louis och Umeå universitet funnit en molekyl som förhindrar och till och med omvänder resistens mot det mest använda antibiotikumet för behandling av tuberkulos, isoniazid. Studien publiceras i tidskriften PNAS.

>

Hotade skalbaggar gynnas av skogsgallring

7 maj, 2019 - Göteborgs universitet

Vedlevande skalbaggar som utnyttjar ekar är en artrik och hotad djurgrupp i det moderna sydsvenska skogs- och jordbrukslandskapet. Ny forskning från Göteborgs universitet visar att skötsel med naturvårdsgallring kan vara ett effektivt sätt att långsiktigt gynna dessa skalbaggar.

När traditionellt skogsbruk övergick i modernt under 1900-talet, blev många av de syd- och mellansvenska skogarna tätare och mörkare än de tidigare varit. För många arter i solbelysta och öppna skogar, och som har eken som sitt livsutrymme, har det inneburit en ökad risk för utdöende.

>

Med problemlösning lär sig elever matematik bättre

6 maj, 2019 - Umeå universitet

Ett centralt skäl till elevers lärandesvårigheter i matematik beror på en överbetoning av inlärning av procedurer och rutinuppgifter. Elevers kunskaper skulle förbättras om de, i större utsträckning, fick arbeta med problemlösning. Johan Sidenvall visar i sin avhandling på orsaker till varför procedurundervisning dominerar i skolan i dag och hur undervisningen kan bli bättre.