Pressmeddelanden

Naturvetenskap

Nya bekämpningsmetoder mot skadeinsekter inomhus

31 oktober, 2001 - Lunds universitet

Skadeinsekter inomhus är något som drabbar både hushåll och livsmedelsindustrier. I bekämpningen försöker man undvika insektsmedel som är giftiga och mot vilka insekterna också kan utveckla resistens. Därför växer intresset för alternativa metoder. Ibland kan lösningen vara förbluffande enkel. På en svensk chokladfabrik som hade problem med mandelmott visade det sig att vatten var synnerligen […]

Blomdofter i dagfjärilars födosök och pollination

25 oktober, 2001 - Göteborgs universitet

Denna avhandling lyfter fram blomdofters betydelse för dagfjärilars förmåga att hitta föda (nektar) och pekar också på gemensamma blomdoftsföreningar hos växter som pollineras av dagfjärilar. Resultaten antyder att blommans
doft är av stor betydelse för uppkomsten och upprätthållandet av interaktionen mellan dagfjärilar och de nektarväxter som de pollinerar.

På existensens strandkant

25 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Karin Markenroth behandlar i sin doktorsavhandling ett antal olika experiment som studerar atomkärnor på och bortom gränsen för bunden materia. Försöken är utförda vid ett flertal laboratorier i Europa och USA under de senaste fem åren. De experimentella resultaten ger pusselbitar till hur atomkärnor håller ihop.

Astronomernas nya hus

25 oktober, 2001 - Lunds universitet

När professor Jan-Olof Stenflo från Institut für Astronomie i Zürich den 25 oktober 2001 inviger den nya astronomiska institutionen vid Lunds universitet sätts slutpunkten för en lång följetong. Lundaastronomerna har varit bofasta i byggnader vid Stadsparken sedan 1867. Men sedan 1937 har man diskuterat avflyttning till nya lokaler.

Låt eleverna tänka själv!

25 oktober, 2001 - Umeå universitet

Avhandlingen behandlar matematikundervisning i gymnasieskolan, särskilt hur ett undersökande arbetssätt används och kan användas. Resultaten indikerar att gymnasieelever både kan och vill undersöka matematik på en relativt hög abstraktionsnivå, men att sådan verksamhet är mycket ovanlig.

Ekologin hos marina tusensnäckor

25 oktober, 2001 - Göteborgs universitet

I en doktorsavhandlig som presenteras på fredag behandlas ekologin hos de två svenska arterna av marina tusensnäckor i släktet Hydrobia. Dessa snäckor är mycket vanliga på sandiga och leriga stränder längs hela svenska kusten,
från Bohuslän till Bottenhavet. Snäckorna kan förekomma i tätheter på upp till 70 000 individer per kvadratmeter, men på grund av att de är små – skallängden är mellan 1 och 5 mm – är det få som lägger märke till dem. Snäckornas stora täthet gör att de är de viktiga betare på bottenlevande
mikroalger. De kan därför vara betydelsefulla som föda för större djur som till exempel fåglar och fiskar. Snäckornas betydelse som föda för fisk påverkas av att snäckorna lever i de grunda områden som är uppväxtmiljö för många olika fiskar.

Förbättring av skattningskvaliteter vid stora stickprov från ändliga populationer

25 oktober, 2001 - Göteborgs universitet

I alla skattningssituationer finns det ett behov av att utnyttja tillgänglig information på ett effektivt sätt. Vid urvalsundersökningar, som t ex när man vill göra prognoser för väljarsympatier för partier under en valdag, kan
man också fråga de slumpmässigt utplockade personerna om vad de röstade på i det närmast föregående valet. Speciellt om dessa personer skulle råka vara icke-representativa för hela valmanskåren, kan denna s k hjälpinformation
utnyttjas för att konstruera mer tillförlitliga skattningar av andelen sympatisörer för de olika partierna.

På existensens strandkant

24 oktober, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Karin Markenroth behandlar i sin doktorsavhandling ett antal olika experiment som studerar atomkärnor på och bortom gränsen för bunden materia. Försöken är utförda vid ett flertal laboratorier i Europa och USA under de senaste fem åren. De experimentella resultaten ger pusselbitar till hur atomkärnor håller ihop.

Fördelaktigt använda tallfrö från fröplantager vid skogssådd

23 oktober, 2001 - SLU

Det är fördelaktigt att vid skogssådd använda förädlat tallfrö från fröplantager jämfört med frö insamlat i vanliga skogsbestånd. Det blir fler plantor, och överlevnaden blir ofta bättre än hos vanligt beståndsfrö. Vinsten i tillväxt av att använda de större plantagefröna är större vid sådd
än vid plantering. Det framgår av en ny doktorsavhandling av Ulfstand Wennström, SkogForsk, vid SLU i Umeå.

Tillväxthormon och beteende hos laxfiskar

23 oktober, 2001 - Göteborgs universitet

Tillväxthormonet, som på engelska heter growth hormone och därför förkortas GH, har många funktioner hos ryggradsdjur inklusive människa. Som framgår av namnet stimulerar det framförallt tillväxt, men det påverkar bland annat
även ämnesomsättning, immunförsvar och reproduktion hos både däggdjur och fisk. Detta avhandlingsarbete har huvudsakligen fokuserat på effekter av GH på beteende hos juvenil laxfisk, samt de konsekvenser som höga GH-halter och
hög tillväxthastighet kan ha för juvenil laxfisk i naturen.