Pressmeddelanden

Naturvetenskap

Nya, förbättrade webbplatser om effektiv och miljövänlig energiteknik!

11 februari, 2002 - Formas

Den 4 mars öppnas en ny och förbättrad version av webbplatserna CADDET EE, om energieffektiv teknik och CADDET RE, om förnyelsebar energi. Webbplatserna är mer användarvänliga och har effektivare sökverktyg. Vad sägs om att ha tillgång till 2000 projekt om energieffektivisering och förnyelsebar energi?

Hälsokontroll för lax

11 februari, 2002 - SLU

Lax, regnbågslax, öring och röding är några av de laxfiskar som kan drabbas av en sjukdom i njurarna. Det rör sig om en bakterie, ofarlig för människan, men förödande för vilda och odlade bestånd. Det bästa sättet att begränsa sjukdomen är att regelbundet undersöka fiskbeståndens hälsa. Eva Jansson från SLU/ SVA har nu utvecklat bättre metoder för att fastställa sjukdomen och för att studera hur fiskars immunförsvar fungerar.

Miljön viktig i politiken

7 februari, 2002 - Linköpings universitet

LO, SAF och Industriförbundet har under efterkrigstiden spelat en aktiv roll i miljöpolitikens utformning. Miljön har gjort sig gällande i såväl arbetsmarknadspolitiken som näringspolitiken och energipolitiken.

Europa ledande inom global miljöforskning med gemensamma insatser

7 februari, 2002 - Vetenskapsrådet

PRESSMEDDELANDE FRÅN FORMAS OCH VETENSKAPSRÅDET

Skapa en europeisk miljöforskningskommitté med ledande forskare och representanter från de internationella miljöforskningsprogrammen. Forskningsresurserna kan då utnyttjas bättre på såväl nationell som europeisk nivå. Med gemensamma insatser kan Europa förstärka redan befintliga miljöforskningsprogram och därmed bibehålla sin ledande roll. Detta var slutsatserna som drogs på European Science Foundation-konferensen i Stockholm i slutet av förra veckan.

Functional foods: Utveckling och marknadsföring av mervärdesmat

5 februari, 2002 - SLU

Ett allt vanligare inslag på butikernas livsmedelshyllor är så kallad mervärdesmat (functional foods) – mat med särskilt hälsobefrämjande egenskaper. Dessa produkter utgör ofta livsmedelsindustrins ”högteknologiska” sortiment, i gränslandet mellan mat och medicin. Agronom Cecilia Mark-Herbert från SLU har nu undersökt denna marknad närmare, genom att följa utvecklingen och marknadsföringen av en grupp radikalt nya produkter. Hennes doktorsavhandling visar bland annat att lyckade satsningar kännetecknas av samarbete mellan livsmedelsföretag, forskningsorganisationer och myndigheter samt fungerande regler för marknadsföring.

Pressinbjudan till ekologisk sammankomst i Göteborg 4-6 februari

1 februari, 2002 - Göteborgs universitet

Svenska ekologer träffas i Göteborg under tre dagar i nästa vecka i ett arrangemang av Svenska Föreningen OIKOS . Till mötet har också ledande ekologer från våra nordiska grannländer bjudits in för att tala om pågående
ekologisk forskning i deras länder. Avdelningen för zooekologi, Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet är värd för mötet.

Nya svindlande perspektiv – livet in i minsta molekyl med frielektronlaser

30 januari, 2002 - Uppsala universitet

Att kunna studera hur ett levande DNA ändrar form i den växelverkan med andra molekyler som är livets ständigt pågående skapelseprocess, det skulle kunna bli möjligt med en ny röntgenteknologi med frielektronlaser. Janos Hajdu, professor i biokemi vid Uppsala universitet, kommer med Vetenskapsrådets särskilda stöd att genomföra de första experimenten vid en nybyggd försöksanläggning.

Seende datorer undersöker trä

29 januari, 2002 - SLU

Papper är gjort av trä, och kvaliteten på papperet avgörs till stor del av hur träfibrerna ser ut. En del fiberegenskaper kan avslöjas i mikroskopiska bilder, men att granska dessa för hand är alltför tidskrävande och leder
ofta till mätfel. Mattias Moëll vid SLU har därför utvecklat ett nytt datorsystem som automatiskt kan mäta och analysera strukturer i mikroskopibilder.

350 ansökningar om totalt 648 miljoner kronor till forskning om biologisk mångfald

29 januari, 2002 - Formas

15 januari var sista datum för att ansöka om forskningsbidrag från Formas för biologisk mångfald. 350 ansökningar kom in till ett belopp av totalt 648 miljoner kronor fördelat på tre år. Detta innebär en översökning på cirka 5-6 gånger eftersom det årliga beloppet som utlystes var 40 miljoner kronor. I april beslutar Formas styrelse vilka som beviljats forskningsbidrag.

Biobränslen och alkalimätning

28 januari, 2002 - Göteborgs universitet

Den ökande växthuseffekten har gjort biobränslen till ett allt viktigare alternativ till fossila bränslen för värme- och elproduktion. Denna avhandling handlar om några av aspekterna på förbränning av biobränslen. Om man tittar noga på trä som brinner märker man att lågorna befinner sig en bit utanför träet. Det är gasformiga ämnen som genom reaktion med luftens syre ger upphov till vad vi kallar eld. Den process genom vilken gaserna bildas kallas pyrolys och är en förutsättning för att det ska bli någon
låga. De gasformiga ämnena, som utgörs av lätta gaser och tjära, bildas av träets beståndsdelar då det når en temperatur på ca 250 ºC. Att korrekt beskriva pyrolysen är en förutsättning för att kunna beskriva förbränning.
Det i sin tur är en förutsättning för att utveckla pålitliga datormodeller av storskaliga anläggningar för förbränning av biobränsle. I denna avhandling studeras pyrolysen av träbitar i centimeterstorlek genom snabb
upphettning i syrefri atmosfär. Träets viktminskning och gasproduktion studeras liksom morfologiska förändringar under pyrolysens gång.