Pressmeddelanden

Naturvetenskap

Nya rön om isen i Arktis presenteras i tidskriften Nature

16 mars, 2001 - Stockholms universitet

Vid den svenska Oden-expeditionen 1996 till centrala Arktiska oceanen genomförde bl. a. geologen Martin Jakobsson vid Stockholms universitet eofysiska mätningar från Lomonosovryggen, en bergskedja på havsbotten ca 25 mil från Nordpolen. Den s.k. Chirp-sonartekniken användes för att skapa ljudbilder av sedimentlagren på havsbotten. En ställvis mycket knagglig bottenyta var svårtolkad. Ett sätt att förklara knaggligheten […]

Sann monogami – reproduktionsstrategier hos större strandpipare

8 mars, 2001 - Göteborgs universitet

Meningen med livet, sett utifrån ett biologiskt perspektiv, är att reproducera sig men hur man uppnår detta mål varierar stort mellan organismer. Fåglar skiljer sig från de flesta andra djurgrupper genom att monogami (varje individ är parad med endast en partner) är det dominerande parningssystemet. I dagsläget anses ungefär 90% av alla världens ca. 9000 fågelarter vara monogama.

Optimering för tåg och optioner

2 mars, 2001 - Linköpings universitet

Optimeringslära – att med matematiska metoder hitta det optimala tillvägagångssättet i en viss situation – kan ha många tillämpningar. Två doktorsavhandlingar från Linköpings universitet beskriver så olika områden som användningen av godsvagnar i ett järnvägssystem och maximeringen av avkastningen i en optionsportfölj.

Är världen ett hologram? – Första licentiatavhandlingen i fysik är klar

23 februari, 2001 - Karlstads universitet

Naturen verkar inte vara så komplex i sin grundstruktur som vi tror att den borde vara med tanke på all variation i den verklighet vi upplever. I själva verket kan det vara så att information om tre rumsdimensioner kan lagras med hjälp av endast två rumsdimensioner. Detta har Jens Fjelstad, doktorand i fysik med inriktning mot teoretisk fysik, studerat i sin licentiatavhandling som han idag lägger fram vid ett licentiatseminarium på Karlstads universitet.

Identifiering av växtgener reglerade av UV-B-strålning

8 februari, 2001 - Göteborgs universitet

Det moderna samhället utövar ett enormt tryck på vår natur. Växtriket har genom åren anpassats efter omgivningarna och utvecklat försvarssystem mot de stresser som varit rådande, exempelvis virusangrepp och torka. I och med den industriella revolutionen har nya stresser uppkommit som växten delvis saknar försvarssystem mot och vilket kan få allvarliga konsekvenser för jord- och skogsbruk.

Cancerrisker från radon

25 januari, 2001 - SSI

Statens strålskyddsinstitut, SSI, har gjort en översyn av bedömningen av cancerriskerna från radon, både i inomhusluft och i dricksvatten.Risken för ickerökare att drabbas av lungcancer från radon är mycket lägre än för rökare. SSI bedömer att omkring 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i bostäder. Det finns en samverkanseffekt mellan tobaksrökning och radon vilket innebär att de allra flesta fallen av radonrelaterad lungcancer inträffar bland rökare. Ca 90 procent av de som drabbas är rökare. Bedömningen grundas främst på resultat från epidemiologiska undersökningar i bostäder, i första hand på två svenska studier som presenterats av Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet åren 1993 och 2000.

Ökade möjligheter till geografisk IT för miljön

22 januari, 2001 - Stockholms universitet

Förbättrad redovisning av begränsningar och osäkerhet i digitala kartor skulle ge ökat genomslag för geografisk IT ute i samhället. Detta gäller särskilt för sektorer som naturvård, kulturmiljövård och miljöövervakning där vaga eller tvetydiga begrepp och värderingar måste kunna hanteras. I sin doktorsavhandling, som Ola Ahlqvist lägger fram vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet, presenterar han en teoretisk bakgrund till några av problemen med hantering av digital geografisk information samt några förslag till hur dessa problem kan tacklas.

Energiskog kan rena cesiumsmittad mark

22 januari, 2001 - SLU

Energiskog (Salix) är ett bra odlingsalternativ på jordbruksmark som
kontaminerats av radioaktivt nedfall. Yuehua von Fircks, SLU, visar att
stamved från sådan mark kan förbrännas utan risk och återföras som aska.
Cesium anrikas nämligen främst i rötterna, och upptaget går att påverka med
kaliumgödsling. I framtiden kan detta göra det möjligt att sanera smittade
områden.

Unik studie omvärderar tamhästens ursprung

19 januari, 2001 - Uppsala universitet

Oberoende av varandra har människor på olika håll i världen lärt sig
konsten att tämja vildhästar. Tamhästen har inte ett enda geografiskt
ursprung, som man tidigare trott, utan många olika. Det visar den
släktskapsstudie som en forskargrupp under ledning av Hans Ellegren och
Carles Vilà vid Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet,
presenterar i veckans nummer av den ansedda vetenskapstidskriften Science.