Pressmeddelanden

Nya publikationer

Dagböcker, identitet och handlingsutrymme

26 januari, 2007 - Umeå universitet

Vad är drivkraften bakom dagboksskrivande och hur hänger det samman med identitet och handlingsutrymme? Ann-Catrine Edlund, Umeå universitet, ger i sin nya bok en unik inblick i två självförsörjande kvinnors vardag i övre Norrland under mellankrigstiden.

Farliga material i hus Ny bok från Forskningsrådet Formas

17 januari, 2007 - Formas

Det finns många oönskade och farliga material i vår omgivning. Många av dessa material har varit förbjudna i decennier men kommer i omlopp på nytt när hus ska rivas eller saneras. Om rätt åtgärder vidtas på ett tidigt stadium kan man förhindra att de sprids och skadar människor och miljö. Det menar författarna Dag Lundblad och Marie Hult till Formas nya bok Farliga material i hus.

Förfädernas land. Rituella lämningar i Sápmi

17 januari, 2007 - Umeå universitet

I gravar, björngravar och offerplatser i Sápmi finns spår av ritualer från tiden före Kristi födelse och ända in i historisk tid. En ny avhandling visar att ritualerna hade sitt ursprung i äldre traditioner, myter och trosföreställningar, att de uppstod som en reaktion på förändrade livsvillkor samt att de under flera tidsperioder har använts för att uppnå sociala och politiska syften.

Ny rapport från Institutet för Framtidsstudier Framtidens samhälle nr 4: Den kreativa staten, Framtidspolitiska tendenser

16 januari, 2007 - Institutet för Framtidsstudier

Antologin består av studier som söker fånga tendenser i samtidens stat och politik som berör frågor som har stor betydelse eller kan antas få allt större betydelse framöver. Frågor som det hållbara samhället, skattesystemet, innovationspolitiken, gentekniken, den kommunala sektorn, det partipolitiska landskapets förändring, och de nya krav som offentliga organisationer konfronterar. Författarna är forskare intresserade av politisk samtidshistoria och statens organisation.

Ny bok om lokalsamhällets framtid

14 december, 2006 - Institutet för Framtidsstudier

Vad händer med byar, mindre orter och små kommuner i en tid av urbanisering, ökad rörlighet och IT? Försvagas lokalsamhället eller kan nya impulser på olika sätt bidra till livskraftiga småorter?

Ny kunskap om järnåldersmänniskor i norr

11 december, 2006 - Umeå universitet

Ändå sedan järnåldern har människor i norra Norrlands inland levt på liknande sätt som skogssamerna gjorde vid sekelskiftet 1900. En aktuell avhandling har med hjälp av miljöarkeologiska metoder kunnat visa att den typ av bosättningar som samer använt under historisk tid också var i bruk mer än tusen år tidigare.

Teologin och religionsvetenskapen betingar och berikar varandra

11 december, 2006 - Umeå universitet

Teologerna vid det moderna universitetet har under 1900-talet tvingats till kritisk självreflektion. En ny avhandling i religionsvetenskap visar hur den rådande kultursituationen ledde till diskussioner om ämnets vetenskaplighet och samhällsanknytning.

Kärleken till skräckfilm

11 december, 2006 - Umeå universitet

”Videovåldet” debatterades intensivt i början av 80-talet och än idag utpekas emellanåt skräck- och våldsfilmer som orsaken till brott. Men vilka är de människor som växte upp med videovåldet och som befarades ta skada av filmerna? I en ny avhandling från Umeå universitet möter vi skräckfilmsfantasterna.

Antologi om den moderna ensamheten

29 november, 2006 - Uppsala universitet

Oförpliktigad och samtidigt ansvarstyngd, friast men ändå ensammast. Programmet Samtidsstudier och kulturanalys vid historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet har gjort en antologi om ensamhet, Den moderna ensamheten, som utkommer i dagarna.