Pressmeddelanden

Nya publikationer

Utbildning i psykisk ohälsa avgörande för om chefer arbetar förebyggande

24 oktober, 2019 - Göteborgs universitet

Chefer som fått utbildning i psykisk ohälsa, och där arbetsplatsen gör generella informationsinsatser, är avsevärt mer benägna att arbeta förebyggande på området gentemot sina medarbetare, visar en studie. Detta oavsett chefernas egna erfarenheter av psykisk ohälsa, och organisationens storlek. – Det är viktigt att organisationer bedriver generella preventiva och informativa åtgärder, och att man hjälper […]

Släpper vi ut mattelärare utan professionell kunskap i att undervisa?

23 oktober, 2019 - Högskolan i Gävle

Släpper vi ut mattelärare utan professionell kunskap i att undervisa?
Svenska lärare skulle vilja undervisa på ett annat sätt, men de vet inte hur och de kan inte börja experimentera i en klass, säger matematikforskaren Yukiko Asami Johansson som undersökt hur det ser ut i japan.

Enorm tillväxt i svensk turismforskning senaste åren

22 oktober, 2019 - Mittuniversitetet

Turism och resande har ökat världen över de senaste decennierna och detsamma gäller turismforskningen. En genomlysning av trettio års forskning av Sandra Wall-Reinius, forskare vid turismforskningscentret ETOUR, visar på en brant tillväxtkurva och att hållbar utveckling är det hetaste forskningsämnet för dagen. – Turismnäringen har vuxit kraftigt under de senaste årtiondena, vilket också avspeglas i […]

Lärares egna lärande är viktigt för att förbättra elevers lärande

16 oktober, 2019 - Umeå universitet

Lärares lärande är komplext och påverkas dels av egenskaper i fortbildningen och skolmiljön men även av individuella faktorer, som hur man lär sig, vad som motiverar och vilka förkunskaper man har. Sara Engvall visar att lärarens lärprocess är en viktig faktor att ta hänsyn till när man ska utforma lärarfortbildning som skapar långsiktig förändring i lärarens undervisning.

Syrgas i tryckkammare ger lindring efter strålbehandling

15 oktober, 2019 - Göteborgs universitet

Syrgasbehandling i tryckkammare kan lindra självskattade symptom och biverkningar efter strålbehandling mot cancer i bäckenregionen, visar en studie. Efter 30-40 pass i kammaren upplevde många att både blödningar, läckage och smärtor dämpats. – För en stor del av patienterna är det här mycket effektivt, konstaterar Nicklas Oscarsson, försteförfattare till artikeln, doktorand inom anestesiologi och intensivvård […]

Europa måste bli bättre på att förstå rymdvädret

10 oktober, 2019 - Umeå universitet

Rymdväder är ett område där vetenskaplig kunskap, samhällsaspekter samt ekonomiska intressen är tätt sammanlänkade. En rapport av Umeåprofessor Hermann Opgenoorth och en grupp internationella experter förklarar utmaningarna vi står inför och presenterar ett antal vägledande rekommendationer.

Socialtjänsten har blivit en allt större hyresvärd

10 oktober, 2019 - Göteborgs universitet

Antalet bostadslösa i Sverige är ungefär dubbelt så många som för 15 år sedan. En ny studie från Göteborgs universitet visar att socialtjänsten i allt fler kommuner har varit tvungen utöka sitt arbete med boendeinsatser.  

– Gruppen som har socialtjänsten som hyresvärd har ökat markant samtidigt som bostadslösheten spridit sig från storstäderna till mindre kommuner, säger Matti Wirehag, doktorand i socialt arbete vid Göteborgs universitet.                      

Framgångsrika multinationella dotterbolag – en fråga om avstånd

4 oktober, 2019 - Högskolan i Halmstad

Vad är det som avgör om multinationella dotterbolag blir framgångsrika eller misslyckas? Hur påverkar kulturella avstånd ekonomiska resultat? Hur påverkas företag av avstånd i formella strukturer mellan värd- och hemland? Ny forskning från Högskolan i Halmstad undersöker hur utländska dotterbolag påverkas av kulturskillnader och skillnader i formella institutioner när de etableras i Latinamerika.

Olika syn på att föda vaginalt efter tidigare kejsarsnitt

3 oktober, 2019 - Göteborgs universitet

Synen på att föda vaginalt efter att tidigare ha fått barn genom kejsarsnitt skiljer sig stort inom vården och hos dess professioner i olika länder, visar en europeisk studie. De berörda kvinnorna själva tänker dock ganska lika, oavsett land. Globalt ökar andelen kejsarsnitt men det är stora skillnader mellan länderna, från någon enstaka procent till […]