Pressmeddelanden

Skogs och jordbruksvetenskap

Torka och höga temperaturer minskade skogens tillväxt i stora delar av landet

6 juli, 2020 - SLU

I södra halvan av Sverige kan skogen bli mindre produktiv i ett varmare och torrare klimat, medan den längre växtsäsongen kan öka produktiviteten längre norrut. Det visar en studie från SLU som bygger på satellitdata och meteorologiska data från 2000-talet. Troligen har skogens tillväxt på många håll i norra Europa redan begränsats av torka under de senaste åren.

Att leta upp rimliga resultat ur komplexa träddata

26 juni, 2020 - Umeå universitet

Hur en växt fungerar beror på komplexa interaktioner mellan gener, proteiner och metaboliter. Att identifiera och analysera dessa genetiska egenskaper är mycket utmanande, särskilt när sekvensen av genomet (arvsmassan) inte är så bra som man skulle önska. Bastian Schiffthaler har förbättrat genominformationen från europeisk asp och utvecklat bioinformatikverktyg för att analysera interaktioner mel

Liten risk för ökade barkborreskador efter naturvårdsåtgärder i skog

25 juni, 2020 - SLU

Naturvårdsåtgärder som görs för att öka den biologiska mångfalden kan innebära en något ökad risk för skogsskador orsakade av barkborrar, enligt forskning från SLU och Skogforsk. Fem år efter naturvårdsbränning eller luckhuggning kunde forskarna se att risken för skador ökar lokalt, antingen på kortare eller längre sikt beroende på typ av åtgärd.

Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – företagarnas perspektiv.

23 juni, 2020 - SLU

I stor enkätundersökning tillfrågas under sommaren närmare 10 000 djurägare om sina erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion. Forskare från SLU och KTH ställer tillsammans med LRF bland annat frågor om vilka händelser som företagarna utsatts för, om brottsförebyggande och polisiära åtgärder, om inspektion av myndigheter samt om vilket stöd företagarna fått från polis och samhälle.

Forskning från A-Ö sommaren 2020

23 juni, 2020 - Linnéuniversitetet

Här är en del av all den forskning som pågår vid Linnéuniversitetet, och som möjligen kan vara mer aktuell nu under sommaren. Förhoppningsvis kan listan användas för olika uppslag och för inspiration. Läs gärna mer här också.  Arbetsmarknad och arbetsliv Arbetsmarknadspolitik Lars Behrenz, docent i nationalekonomi. Telefon: 072-216 51 08, E-post: lars.behrenz@lnu.se Diskriminering på arbetsmarknaden Magnus […]

Mikroalger har hög potential för biodieselproduktion och avloppsrening

23 juni, 2020 - Umeå universitet

​Förutom att validera en metod för att snabbt analysera lipid-, kolhydrat- och proteininnehållet i mikroalger visar Jean Claude Nzayisenga att vissa alger kan producera biodiesel i mörker. Han testar också olika tillväxtförhållanden för att förbättra kvaliteten på algbiodiesel och parallellt behandla avloppsvatten. Han försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling vid Umeå universitet måndagen de

Unik studie: Älgen anpassar sin kalvning till klimatet

18 juni, 2020 - SLU

När älgkon föder sina kalvar under våren är energibehovet stort, så att kalvningen sammanfaller med ett grönskande landskap är ingen slump. I en världsunik studie länkar forskare från Sveriges lantbruksuniversitet klimatstudier till kunskap om den stora växtätaren älgens liv och visar att älgkornas tid för kalvning matchar vegetationsperiodens början, eller sker strax innan.

Lyckat fältförsök med hybridasp som genmodifierats för produktion av biodrivmedel

17 juni, 2020 - SLU

Forskare från SLU och Umeå universitet har tagit fram genmodifierade kloner av hybridasp vars ved ger högre energiutbyte vid produktion av biodrivmedel. Klonerna har vuxit bra i växthus, men nu har de för första gången testats under mer utsatta fältförhållanden. Några av klonerna visade sig vara känsliga för insektsangrepp, medan andra växte mycket bra även i fält.

Bilden av korallrevens mikrobiologi klarnar

15 juni, 2020 - SLU

Kunskapen om korallrevens mikroorganismer tar flera kliv framåt genom ett nytt doktorsarbete från SLU. Nu har vi för första gången en god bild av vilka bakterier som lever inuti korallerna, och vi vet mer om vad bakterierna i omgivningen gör. Metodiken för analys av miljöprover med enorma mängder genfragment har också förfinats. Resultaten kan vara ett steg mot ett bättre skydd av korallreven.

Jämlika löner gjorde bevarandet av biologisk mångfald mer effektivt i biståndsprojekt

11 juni, 2020 - SLU

Att betala människor i låginkomstländer för att hjälpa till är ett allt populärare sätt att bevara biologisk mångfald. Forskare från ZALF i Tyskland och SLU har undersökt hur lönesättningen påverkade effektiviteten i ett sådant projekt i Vietnam. Studien visar att det var viktigt att följa lokala rättvisenormer, i form av jämlika löner. Den visar också att kvinnorna arbetade hårdare.