Pressmeddelanden

Skogs och jordbruksvetenskap

>

Långsiktigt samarbete inom det skogliga och skogsindustriella området

9 december, 2019 - Linnéuniversitetet

Södra och IKEA of Sweden gör nu tillsammans med Linnéuniversitetet en unik gemensam långsiktig och strategisk satsning på forskning och utbildning inom det skogliga och skogsindustriella området. – Vi verkar i en region och ett land där skogen och de skogliga produkterna har stor betydelse för människors livsmiljö, som för samhällsekonomin i stort och de […]

>

Miljöoptimal kvävegiva varierar från plats till plats

6 december, 2019 - SLU

Kvävegödsling höjer skördarna och binder mer kol i marken, men bidrar samtidigt till övergödning och utsläpp av växthusgaser. Hur stor den miljöoptimala kvävegivan är varierar dock, och beror på var grödan odlas. Dessutom är det inte säkert att den giva som är bäst för klimatet också är bäst för Östersjön. Det visar Kajsa Henryson från SLU i en avhandling som fokuserar på livscykelanalyser.

>

Nationalekonom: Marknaden driver jordbruket åt fel håll

5 december, 2019 - Lunds universitet

Marknadens spelregler ger inte lantbrukare incitament att använda jordbruksmetoder som gynnar klimat och miljö på lång sikt. Det är ett misslyckande som kräver politiska åtgärder, anser nationalekonomen Mark Brady vid SLU och Lunds universitet. I en ny studie visar han hur ekosystemtjänster kan ges ett ekonomiskt värde, för att skyddas bättre. Jordbruksmarken har stor betydelse […]

>

Små skogar viktigare än tidigare trott

2 december, 2019 - Stockholms universitet

Små skogar i jordbruksmark har fler fördelar för människor per ytenhet jämfört med stora skogar enligt en ny studie. De små skogarna, ibland mindre än en fotbollsplan, kan lätt gå obemärkt förbi i jordbrukslandskapet. Ändå kan dessa små skogsrester lagra mer kol i marken, passa bättre för jakt och innehåller färre fästingar än stora.

>

Biologisk mångfald har betydelse för alla globala hållbarhetsmål

26 november, 2019 - SLU

Värnande av biologisk mångfald påtalas tydligt i två av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, men detta speglar inte den fulla nyttan av denna mångfald. En genomgång av forskningslitteraturen visar att biologisk mångfald kan bidra till uppfyllandet av samtliga mål, antingen direkt eller indirekt.

>

Viktigt lyssna på djurägarnas syn på skyddsåtgärder mot rovdjur

31 oktober, 2019 - SLU

Vad tycker de som ska skydda sina tamdjur mot rovdjur? Funkar åtgärderna för dem? Tror de att de är effektiva? Ann Eklund har undersökt vad fårägare, fäbodbrukare, jägare med hund, renskötare och sällskapshundsägare tycker. Hon har sett att det kan finnas många orsaker till att tamdjursägare inte vill använda en åtgärd – allt från att den inte fungerar i vardagen till att de finner den oetisk.

>

Röd tallstekel växte bättre på älgbetade tallar

29 oktober, 2019 - SLU

Det är inte ovanligt att växtätare av skilda slag lever på samma växt – ändå vet vi ganska lite om hur de samspelar med varandra. I en nytänkande studie har SLU tillsammans med Max Planck-institutet för kemisk ekologi i Tyskland undersökt hur älgars bete påverkar insekten röd tallstekel. Det visade sig att älgarnas betande kunde leda till högre äggproduktion hos tallstekelhonor.

>

Skogsbränder kan öka risken för sorkfeber

28 oktober, 2019 - SLU

Stora skogsbränder kan leda till ökad spridning av sjukdomar som bärs av gnagare, såsom viruset som orsaker sorkfeber. Det visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet.

>

Forskare varnar: extremväder och naturkatastrofer är också hot mot pollinatörer

24 oktober, 2019 - SLU

Att pollinatörer hotas av kemiska bekämpningsmedel och brist på lämpliga livsmiljöer har uppmärksammats, men vi måste också tänka på de hot som extremväder och naturkatastrofer kan utgöra – inte minst för att sådana fenomen väntas bli vanligare i vårt framtida klimat. Det menar två forskare som har gått igenom den litteratur som finns inom området.

>

Kan Sveriges naturvårdsinsatser hålla jämna steg med skogsbruket?

22 oktober, 2019 - SLU

En skogspolitisk debatt pågår i Sverige om en framtida ytterligare intensifiering av skogsbruket. Dagens skogspolitik anger att produktions- och miljöaspekter ska väga lika och frågan är hur en god naturvård ska kunna upprätthållas om produktionen ökas. En tvärvetenskaplig forskargrupp har undersökt vilka vägval som är möjliga och hur dessa kan komma att påverka naturvårdsåtgärdernas effektivitet.