Pressmeddelanden

Skogs och jordbruksvetenskap

Forskare: Så bör EU reformera sin GMO-lagstiftning

19 februari, 2020 - SLU

Ett tvärvetenskapligt team av forskare från bl a SLU har genomfört en omfattande analys som pekar på hur detaljer i EU:s lagtexter kring genetiskt modifierade organismer kan eller bör uppdateras. Det handlar om att göra lagen mer innovationsvänlig och förutsägbar. Lagstiftningen har 30 år på nacken, och till följd av en enorm utveckling på bioteknikområdet är den i stort behov av reformering.

Allsidig föda med inslag av lövbete gynnar älgar i brukad skog

17 februari, 2020 - SLU

Älgar väljer vad de äter med stor omsorg, och de är duktiga på att balansera födointaget. En varierad kost, med stort intag av lövsly, ger älgar i god kondition och höga kalvvikter. Det visar en sydsvensk studie från SLU, där analyser av maginnehållet hos älgar har jämförts med vad som finns att äta i olika områden och kalvarnas vikter.

Klimatförändringar inte enda hotet mot våra växter

17 februari, 2020 - Stockholms universitet

För att bevara växt- och djurarter måste vi inte bara ta hänsyn till de direkta effekterna av klimatförändringar utan också andra viktiga miljöfaktorer. Det kan vara förändringar i jordbruk och skogsbruk liksom indirekta effekter av klimatförändringar som ökad brandrisk.

Ny studie löser gammal klimatgåta om ekosystemens koldioxidupptag

13 februari, 2020 - Lunds universitet

De globala ekosystemens förmåga att binda koldioxid regleras i hög utsträckning av näringsämnena kväve och fosfor. Ju mer begränsade växter är av dessa ämnen desto mer koldioxid stannar i atmosfären, istället för att absorberas av skogar och andra ekosystem. En ny studie kartlägger nu de globala mönstren kring denna kväve- och fosforbegränsning. Växter behöver vatten, […]

Den gemensamma jordbrukspolitiken ger övergödning av Östersjön

13 februari, 2020 - SLU

Forskare vid SLU har tillsammans med forskare från universiteten i Stockholm och Aarhus undersökt hur den gemensamma jordbrukspolitiken påverkar övergödningen av Östersjön. I två artiklar konstaterar de att de nuvarande direktstöden gör så att övergödningen är större än den hade varit utan stöd, men också att relativt enkla tekniska åtgärder i hanteringen av stallgödsel kan minska övergödningen.

SLU och RISE tecknar nytt samarbetsavtal

10 februari, 2020 - SLU

I dag signerades ett intentionsavtal för ökad samverkan mellan SLU och RISE med fokus på området biobaserade material och bränslen. Avtalet signerades av Maria Knutson Wedel, rektor SLU och Pia Sandvik, VD RISE.

Inga enkla svar om framtidens problem med skadeinsekter

6 februari, 2020 - SLU

Samtidigt som vissa trender tyder på att insekterna blir färre finns en oro att problemen med skadeinsekter kommer att öka – insekter är växelvarma och borde därmed gynnas av ett varmare klimat. Att förutsäga framtidens insektsskador är dock inte helt enkelt. En internationell forskargrupp har studerat 31 av världens besvärligaste skadeinsekter och sett att de svarar olika på klimatförändringarna.

Vill göra lågproduktiva skogar till guldklimpar för naturvården

3 februari, 2020 - SLU

Kan lågproduktiv tallskog användas för att stärka och bevara den biologiska mångfalden? Det hoppas Mats Dynesius från SLU. Genom att ge tallar skador som liknar dem som uppstår vid brand vill han öka tillgången på senvuxen, kådimpregnerad tallved i ljusa, varma lägen, en bristvara i skogslandskapet.

Ökad markanvändning i tropikerna rubbar kolcykeln mer än vad som tidigare varit känt

28 januari, 2020 - Lunds universitet

En internationell studie ledd av forskare vid Lunds universitet visar att människans kraftigt ökade markanvändning i världens tropiska områden rubbar den globala kolcykeln mer än vad som tidigare varit känt. Genom att studera data från ett nytt satellitbildsystem kan forskarna även slå fast att biomassan i de tropiska skogarna minskar. Vegetationen runt om i världen […]

Energirenoveringar i byar kan missgynna jordbruksfåglar

23 januari, 2020 - SLU

Många fågelarter som lever nära människor visar en nedåtgående trend – gråsparven har till exempel minskat med 70 procent i Europa sedan 1980. En tidigare studie från Polen visade att antalet fåglar i byar ofta minskar när äldre hus rivs och ersätts med moderna hus. Nu visar SLU och polska forskare att fåglarna också missgynnas av att äldre hus renoveras, till exempel för att bli mer energisnåla.