Pressmeddelanden

Skogs och jordbruksvetenskap

Brist på stallgödsel begränsar ekologisk odling

18 februari, 2021 - Lunds universitet

I ekologisk produktion gödslar man framförallt med stallgödsel. En ny studie från AgriFood Economics Centre på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet visar att dagens brist på stallgödsel påverkar gårdars möjlighet att producera ekologiskt. Sverige har som mål att 30 procent av jordbruksmarken ska brukas ekologiskt. I dag är 20 procent av jordbruksmaken ekologiskt odlad och ökningstakten […]

Fördelningen av ryggradsdjur omdefinierar tempererade och kalla klimatregioner

18 februari, 2021 - Umeå universitet

Vegetationens fördelning har rutinmässigt använts för att klassificera jordens klimatzoner. Umeåforskare etablerar klimatregioner baserat på ryggradsdjurens fördelning i en ny studie publicerad i eLife. De fann att även om klimatregioner för öknar, savanner och stäpper liknar varandra för ryggradsdjur och växter så finns det stora skillnader för tempererade och kalla klimat.

Återföring av klimatskatt på livsmedel ger stor miljöeffekt

11 februari, 2021 - SLU

I en nyligen publicerad studie har en grupp forskare vid SLU visat att ett kombinerat system med klimatskatt på livsmedel och återföring till jordbruket som stöd för återvätning av utdikade torvmarker kan ge ansenliga minskningar av utsläppen av växthusgaser

Biosensorer övervakar växters välmående i realtid

11 februari, 2021 - Linköpings universitet

Forskare vid Linköpings universitet har utvecklat biosensorer som gör det möjligt att övervaka sockernivåerna i växters vävnad i realtid – något som hittills inte varit möjligt. Informationen från sensorerna skulle kunna hjälpa jordbruket att anpassa produktionen för att klara klimatförändringarna. Resultaten publiceras nu i iScience.

Städernas träd viktiga för miljö och ekonomi

7 februari, 2021 - SLU

Hur mycket luftföroreningar tar våra stadsträd hand om? Hur mycket kol kan träd lagra och förhindra utsläpp av koldioxid? Kan samhället tjäna pengar på träd?
Svaren på dessa och flera andra frågor finns nu sammanställda inom projektet i-Tree Sverige, bedrivet vid SLU, som under de senaste tre åren fullföljt beräkningar på stadsträd i nio städer runt om i Sverige.

Nordisk kunskap om utmaningar och möjligheter med stödutfodring av renar

3 februari, 2021 - Umeå universitet

Varmare klimat, besvärligt vinterväder och minskande foderresurser på grund av konkurrens med annan markanvändning gör det allt svårare för renen att hitta mat i naturen. Det gör att renskötare kan tvingas till stödutfodring. En ny rapport om stödutfodring som en samarbetsprocess mellan renskötare från Norge, Sverige och Finland och forskare illustrerar många avvägningar och utmaningar.

Miljömässiga mervärden med baljväxter som odlas och förädlas i Sverige

29 januari, 2021 - SLU

Svenska ärtor, bönor och linser kokade och förpackade i Sverige har väsentligt lägre klimatpåverkan än deras importerade motsvarigheter. Men om de svenska baljväxterna transporteras utomlands för förädling försvinner denna klimatvinst. Alla baljväxter är dock mycket klimatsmarta proteinkällor i förhållande till animaliskt protein.

Näringskedjorna svajar när naturens kalender skiftar över en hel kontinent

28 januari, 2021 - SLU

I takt med klimatuppvärmningen förskjuts även naturens kalender. Det som händer på våren kommer tidigare och hösthändelser senare. Men i Ryssland och dess grannländer förskjuts olika händelser olika snabbt beroende på när de inträffar, vilken trofisk nivå de berör och om de uppträder i en tidigare varm eller kall region. Tillsammans får dessa förändringar hela näringskedjor att knaka i fogarna.

Skörden blir bättre ju större del av året marken är bevuxen

27 januari, 2021 - SLU

En stor europeisk forskningsstudie har visat att skörden och jordbruksmarkens förmåga att utföra ekosystemtjänster, samt dess biologiska mångfald, blir bättre ju större del av året marken täcks av grödor. Att så mer täck- eller mellangrödor i Sverige skulle därför kunna ha gynnsamma effekter på produktionen.

Så påverkas älgar av jakt med hund

26 januari, 2021 - SLU

Runt 80 000 älgar fälls varje år i Sverige, och merparten av dessa jagas med hund. Men hur påverkar denna jaktmetod älgarna? Med hjälp av ny teknik har forskare undersökt detta och sett att älgarna påverkas, men att de ofta återhämtar sig snabbt.