Pressmeddelanden

Skogs och jordbruksvetenskap

Osynliga svampar avslöjade av sin arvsmassa

3 november, 2020 - Uppsala universitet

Hur upptäcker man nya livsformer som inte går att se? Forskare vid Uppsala universitet har genom en ny metod, som går ut på att söka efter dna i jordprover, avslöjat existensen av två hittills okända, men mycket vanligt förekommande svamparter. De tros fylla en viktig funktion i ekosystemet, men exakt vilken roll de har är ännu inte klarlagt. Studien har publicerats i tidskriften IMA Fungus.

Storsatsning ska ge fler studenter på skogsutbildningar

3 november, 2020 - SLU

SLU satsar stort på att stärka intresset för skog hos unga. Basen i satsningen är ett digitalt, forskningsbaserat läromedel som lanseras på Sveriges gymnasieskolor hösten 2021. Det är Ljungbergsfonden som investerar i projektet, som ska ge fler sökande till skogsutbildningar.

Processmodellering för effektivare kartongproduktion

22 oktober, 2020 - Karlstads universitet

Ett integrerat kartongbruk består av ett flertal enhetsprocesser som kontinuerligt genererar stora mängder processdata. Tillverkningen är energiintensiv och man måste ta hänsyn till variationer för att uppnå optimal produktion. En ny avhandling vid Karlstads universitet visar hur olika matematiska modeller kan appliceras på brukets processer för ökad produktkvalitet och minskad energianvändning.

Skogsskador – inte bara älgens fel

12 oktober, 2020 - SLU

Skogsskadorna väger tungt när det beslutas hur många älgar som ska skjutas och var. Ny forskning från SLU visar att mängden tall och mängden andra hjortdjur också måste tas med i beräkningen, tillsammans med antalet älgar, om skadorna på tall ska kunna minskas på ett effektivt sätt.

Växt- och husdjursforskarnas gensax-verktyg får Nobelpris

8 oktober, 2020 - SLU

Vid SLU finns många forskare som arbetar med det genredigeringsverktyg, ”gensaxen”, som i år belönas med årets Nobelpris i kemi. I en nyligen utgiven populärvetenskaplig SLU-skrift beskrivs växtförädlingens och djuravelns historia, från jordbrukets början för mer än 10 000 år sedan till dagens molekylära arbete med bl.a. CRISPR-Cas9.

Social livscykelanalys värderar produktionen av svenskt griskött

5 oktober, 2020 - SLU

Grisarna har det bättre i Sverige jämfört med genomsnittet i Europa. När svenskt griskött utvärderas från ett socialt hållbarhetsperspektiv och jämförs med andra länder är det i stället grisproducenten som ligger sämst till. Det visar forskare från SLU i den första sociala livscykelanalys som har gjorts av ett svenskt livsmedel.

Resistensgener i gran ger hopp i kampen mot rotröta

1 oktober, 2020 - SLU

Svampen rotticka, som orsakar rotröta, är det svenska skogsbrukets värsta skadegörare. En ny avhandling från SLU identifierar flera gener i gran som bidrar till resistens mot rotröta. Förhoppningen är att de kan användas som markörer för att enkelt kunna skilja ut motståndskraftiga individer i framtiden, vilket skulle kunna bespara skogsnäringen miljardbelopp.

Skogsbränder gynnar hotade skalbaggar under lång tid

16 september, 2020 - SLU

Under flera år efter den stora branden i Muddus nationalpark 2006 har forskare från SLU studerat hur skalbaggssamhället har förändrats. Det visade sig att hotade och brandberoende skalbaggar fortfarande hittades i brandområdet mer än ett decennium efter branden.

Mindre fisk när vattnet blir varmare och brunare

14 september, 2020 - SLU

Många sjöar och kustområden i Nordeuropa blir både varmare och brunare på grund av klimatförändringar, och det påverkar livet i vattnet. Sannolikt kommer dessa förändringar att ge oss sjöar med mindre, yngre och mer långsamväxande fisk än idag, och därför en minskad produktion av fiskbiomassa. Den slutsatsen drar Renee van Dorst i en doktorsavhandling från SLU.