Pressmeddelanden

Skogs och jordbruksvetenskap

Reglerad dränering: Högre skörd och mindre näringsförluster

23 september, 2002 - SLU

Åkermark behöver dräneras framför allt för att förlänga den svenska odlingssäsongen. Traditionella, fasta dräneringssystem leder bort överskottsvatten till en viss, förutbestämd grundvattennivå. Ingrid Wesström vid SLU har nu funnit att man med en enkel, reglerbar metod både kan få högre skörd och mindre växtnäringsförluster.

Hotade skalbaggar kan flyga långt

14 augusti, 2002 - SLU

Att vissa vedskalbaggar är hotade behöver inte bero på en dålig flygförmåga – en del kan flyga lika långt som vanliga skadegörare. Skillnaden i överlevnad kan istället bero på att vissa arter är mer obenägna att ta till vingarna, och att de lägger färre ägg. Mattias Jonsson, SLU, har också funnit att vissa arter som saknar parningsdofter lättare minskar i antal.

Ginseng förbättrar immunförsvaret hos kor

12 augusti, 2002 - SLU

I Kina har ginseng använts i årtusenden för att stärka människors och till viss del även djurs hälsa. Det finns dock få vetenskapliga bevis för växtens effekter. I en ny doktorsavhandling vid SLU visar veterinär Songhua Hu att ginseng stimulerar immunförsvaret hos mjölkkor. Både förmågan hos vita blodkroppar att äta och döda bakterier, och cellernas förmåga att dela sig och öka i antal förbättrades. Likaså förstärktes effekten av vacciner när dessa kombinerades med ginseng.

30 miljoner till nytt svensk-finskt träforskningsprogram

5 juli, 2002 - Formas

Formas utlyser ett nordiskt forskningsprogram om trä som råvara tillsammans med Finlands akademi. I ett senare skede planerar även Tekes, Teknologiska utvecklingscentralen i Finland, Finlands Jord- och skogsbruksministerium samt svenska VINNOVA att delta. Programmet pågår 2003 till 2006 och sista ansökningsdag är 30 september.

Inte mer Gremmeniella i gödslad skog

14 juni, 2002 - Skogforsk (Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut)

Kvävegödslade tallskogar tycks inte vara mer mottagliga för angrepp av skadesvampen Gremmeniella än ogödslad skog. Det visar en besiktning som SkogForsk gjort i nitton gödslingsförsök i tallskog från Småland till Hälsingland.

Gödsling av skogsmark ger inga allvarliga miljöeffekter – men gödselmedlet måste hamna på rätt ställe

14 juni, 2002 - Skogforsk (Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut)

Kvävegödsling av skogsmark har pågått sedan 1960-talet och ger i dagsläget svenskt skogsbruk extraintäkter på ca 75 miljoner kronor per år. Nu visar en ny forskningsrapport från SkogForsk att skogsgödsling inte ger några allvarliga miljöeffekter. Men förutsättningen är att gödselmedlet hamnar på rätt ställe. Annars finns risk för att känsliga arter kan skadas.

Lägre bränsleförbrukning vid virkestransporter – vägstandard och körstil helt avgörande

7 juni, 2002 - Skogforsk (Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut)

Bättre vägstandard skulle minska drivmedelsförbrukningen och belastningen på miljön vid virkestransporter. Nya forskningsresultat från SkogForsk visar att bränsleförbrukningen kan variera upp till 40 procent mellan vägar av olika standard i det allmänna vägnätet. Efter utbildning i bränslesnål körstil – så kallad Heavy EcoDriving – sjönk bränsleförbrukningen för enskilda förare med 5–8 procent.

Flera vägar mot hållbart jordbruk

6 juni, 2002 - SLU

I stället för att ta ställning i den stundtals hätska och fruktlösa debatten för och emot ekologisk odling har agronom Carl-Anders Helander valt en annan väg. I sin doktorsavhandling vid SLU studerar han tre olika odlingssystem, bland dem ett ekologiskt. Men istället för att jämföra dem – vilket hade varit den traditionella forskningsmetodiken – har han arbetat med att utveckla och utvärdera varje system för sig.

”Trojansk ko” kan avslöjas

4 juni, 2002 - SLU

Dräktiga kor som smittats med bovint virusdiarrévirus föder ofta kalvar med livslång smittsamhet. Nu är det möjligt att hitta sådana ”trojanska kor” – innan de kalvar – så att smittspridningen kan begränsas avsevärt. Ann Lindberg vid SLU har studerat virusets smittspridningsvägar i sin doktorsavhandling.