Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Europeiska boskapsrasers släktskap och genetiska mångfald har kartlagts

21 mars, 2019 - SLU

Den stora variationen mellan lantraser av nötboskap i olika delar av Europa beror delvis på inkorsningar som skedde tidigt i domesticeringen. I Italien och på Balkan finns raser med tydliga spår av indiska zebu-kor, medan brittiska raser är mer påverkade av lokala uroxar. I den svenska fjällkon finns en betydande variation, men släktskapet med brittiska raser är obetydligt.

>

Storspigg – den stora boven bakom Östersjöns fortsatt svaga gäddbestånd?

21 mars, 2019 - Linnéuniversitetet

Gädda är en av Sveriges allra vanligaste rovfiskar. Som rovfisk i toppen av näringskedjan har den en viktig ekologisk roll i Östersjöns skärgårdsmiljö. Tyvärr har bestånden av gädda minskat dramatiskt under senare decennier med stora negativa konsekvenser för ekosystemet och för rekreationsmöjligheter som till exempel sportfiske. Omfattande naturvårdsinsatser har genomförts för att främja gäddan men […]

>

Mest mikroplaster i tillflöden visar första studien av de stora svenska sjöarna

21 mars, 2019 - Örebro universitet

Den första vetenskapliga översikten av mikroplaster i de stora svenska sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är nu klar. – Resultatet ger en bild av hur det ser ut i sjöarna. De högsta halterna uppmättes vid tillflöden, som Svartån i Hjälmaren och Munksjön vid Vättern. Ett nästa steg är att spåra källorna, säger Anna Rotander, forskare […]

>

Ljumske och höft kollas med 5-sekunderstest

21 mars, 2019 - Lunds universitet

Fem sekunder. Det kan vara tillräckligt för att uppskatta status av en hockeyspelares ljumskar. Ett så kallat 5-second squeeze-test har för första gången använts på ishockeyspelare, i en studie som undersöker om testet kan användas som indikation på ishockeyspelarnas höft/ljumskfunktion och höftstyrka. Enligt den nya forskningsstudien från Lunds universitet fanns ett tydligt samband: smärta vid […]

>

Levnadssituationen hos äldre med traumatisk hjärnskada utforskas i ny studie

21 mars, 2019 - Uppsala universitet

Hur ser levnadssituationen ut på lång sikt för personer som är 60 år eller äldre när de drabbas av en traumatisk hjärnskada? I en forskningsstudie på Akademiska sjukhuset ska patientgruppen följas upp i syfte att förbättra kunskapsläget och kunna utveckla omhändertagande och rehabilitering.

>

Slutrapport ger en förbättrad kunskapsbild för att minska klimatskador i bebyggelse

21 mars, 2019 - Karlstads universitet

Resultaten från CCS, Centrum för klimat och säkerhet, vid Karlstads universitet ger en bred kunskapsbild om utmaningarna, underlag och inspiration till konkreta åtgärder som kommuner och enskilda fastighetsägare kan vidta för att minska klimatskador. Forskningen är ett resultat av det 4-åriga forskningsprojektet ”Minskade klimatrisker i framtidens bebyggelse och boende”.

>

EU:s stora ansvar för tropisk avskogning visas i nya studier

21 mars, 2019 - Chalmers tekniska högskola

En sjättedel av utsläppen från en genomsnittlig diet i EU kan direkt kopplas till avskogning av regnskog. Två nya studier tydliggör konsumtionens klimatpåverkan genom att kombinera satellitdata från regnskog, global jordbruksstatistik och data över handelsflöden mellan länder.
– Man kan säga att EU importerar avskogning av stora arealer varje år, säger chalmersforskaren Martin Persson.

>

Forskare från Mälardalens högskola på IVA:s 100-lista

20 mars, 2019 -

IVA firar 100-års jubileum med en ny 100-lista som kommer att presenteras årligen. De som hamnat på listan inför R2B Summit den 20 mars 2019 är forskare och forskarteam med forskning som har bäring på digitaliseringens utmaningar och möjligheter. Två forskare från Mälardalens högskola finns med; Jakob Axelsson, professor i datavetenskap och Peter Funk, professor i AI/datavetenskap.

>

Arbetsplatsen central för att minska ungas psykiska ohälsa

20 mars, 2019 - Högskolan i Gävle

​- Om chefer kan lära sig att tillgodose unga vuxnas behov så sitter de på en nyckel till att bidra till positiv psykisk hälsa, säger Sven Svensson, forskare inom arbetshälsa vid Högskolan i Gävle.
Sjukrivningar ökar bland unga vuxna och att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Under fyra år tittar forskarna därför på hur det ser ut inom handeln, som anställer många unga.