Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Svampliknande liv från jordens ungdom

24 april, 2017 - Naturhistoriska riksmuseet

Svampliknande livsformer har levt i hålrum i berggrunden under havsbottnar sedan jorden var ung. Nytt fossilfynd är två miljarder år äldre än vad forskare tidigare hittat. Livet har levt en skyddad tillvaro i mikroskopiska hålrum i vulkaniska bergarter i minst 2,4 miljarder år, det vill säga mer än halva jordens ålder. Resultaten kan få stora konsekvenser för dateringar av livets utveckling.

>

Åttondeklassare tävlar i problemlösning

24 april, 2017 - Mälardalens högskola

Teknikåttan är en rikstäckande kunskapstävling i teknik, matematik och naturkunskap som ska stimulera åttondeklassares fantasi, kreativitet och uppfinningsförmåga samt stärka deras självförtroende. Torsdag den 27 april avgörs regiontävlingen på Mälardalens högskola (MDH) i Västerås.

>

Ny metod för neurotoxiska studier kan minska behovet av djurtester

24 april, 2017 - Umeå universitet

Toxikologiska undersökningar utförs ofta i djurmodeller, en dyr och tidskrävande metod som kan orsaka lidande hos djuren. Ny forskning visar att en nervcellmodell från mus kan användas för att undersöka neurotoxiska effekter av kemikalier. Den alternativa metoden för toxisk riskbedömning skulle kunna minska behovet av djurtester och samtidigt möjliggöra snabba och storskaliga toxiska studier.

>

Forskningsprojekt ökar innovationsförmågan i det dagliga arbetet

24 april, 2017 - Forskningsprojekt ökar innovationsförmågan i det dagliga arbetet

​Det är viktigt för svenska organisationer att hålla sig konkurrenskraftiga. När innovation genomsyrar organisationen uppmuntras anställda till individuell kompetensutveckling, att kontinuerligt ifrågasätta, ta sig tid till reflektion samt experimentera med nya arbetssätt som kan resultera i nya interna processer, produkter, tjänster eller affärsmöjligheter.

>

Extremsportande chefer skapar nya ledarskapsideal

24 april, 2017 - Stockholms universitet

Allt fler chefer utövar idrott på mycket hög nivå. De sportiga toppcheferna kopplar dessutom aktivt sitt idrottsutövande till den egna chefsidentiteten. Och skapar ett ideal som också påverkar och ställer nya krav på medarbetarna i den organisation de leder. Det visar en ny avhandling av Janet Johansson vid Stockholm Business School/Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.

>

MDH ska utbilda fler socionomer

21 april, 2017 - Mälardalens högskola

MDH utökar socionomutbildningen med 50 helårsstudenter och istället för en antagning per år utökar man till två. Totalt beräknas 140 helårsstudenter antas per år. Målsättningen är att förändringen ska träda i kraft höstterminen 2017 och vårterminen 2018.

>

Ingen ytterligare åtgärd mot kritiserad professor

21 april, 2017 - Linköpings universitet

Det blir inga ytterligare åtgärder med anledning av den kritik som riktats mot en professor vid Linköpings universitet för vetenskaplig oredlighet. Det har nu universitetets rektor beslutat.

>

Karlstads universitet bidrar till utveckling av smarta elnät i Afrika

21 april, 2017 - Karlstads universitet

I Afrika är energiförsörjning en viktig hållbarhets- och utvecklingsfråga. Speciellt viktigt är det att möjliggöra utvecklingen av grön energi och ta tillvara naturliga resurser som till exempel sol och vind. För att kunna göra det är utvecklingen av smarta elnät en viktig faktor. Det är en av grunderna till att datavetenskap vid Karlstads universitet deltar i projektet DAMOC.

>

Naturvårdsåtgärder kan öka risken för barkborreskador

21 april, 2017 - SLU

I många delar av världen genomförs skogsrestaureringar och andra naturvårdsåtgärder med syftet att öka den biologiska mångfalden. Vanligast är naturvårdsbränningar samt efterliknande av småskaliga naturliga störningar där döda träd skapas vilka båda gynnar många arter som är beroende av död ved. Men detta kan samtidigt öka risken för utbrott av skogsskadeinsekter, visar forskning från SLU.

>

Första bilderna av galax som kröker ljus från supernova

20 april, 2017 - Stockholms universitet

En internationell forskargrupp under ledning av Ariel Goobar vid Stockholms universitet kan för första gången visa bilder från en Typ Ia-supernova, där ljuset är kraftigt fokuserat av krökningen från gravitationen kring en galax i siktlinjen. Observationerna visar en lovande teknik för att testa teorier för universums accelererande expansion, om gravitationen och om fördelningen av mörk materia.