– Den här forskningen är mycket angelägen och kräver ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Det är glädjande att svenska forskare varit så framgångsrika i den här utlysningen, säger Rolf Annerberg, generaldirektör på Forskningsrådet Formas.

Projekten som beviljas bidrag har en stor ämnesmässig bredd. Ett av de högst rankade projekten med en svensk koordinator handlar om ekosystemtjänster. Forskare i Wageningen i Holland, Istanbul i Turkiet och Stockholm ska undersöka möjligheter och begränsningar för att utnyttja ekosystemtjänster i bebyggelsen. Forskarna ska också beskriva och analysera lyckade exempel.

Ett annat projekt tar upp markpolitik i urbana områden som förändras. Olika styrmedel ska analyseras med avseende på hur de hanterar de sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar som följer i förändringarnas spår. Studieobjekten finns i snabbt växande städer i Turkiet, i växande och även i krympande städer i Portugal samt i måttligt växande städer i Holland och Sverige.

Förvandlingen av det urbana offentliga rummet står i fokus i ett tredje projekt. Det offentliga rummet blir allt mer kommersialiserat och ska fungera för försäljning av varor och tjänster samtidigt som det ska ge upplevelser. Vad krävs för att den sociala och fysiska miljön ska klara av de här förändringarna? Projektet har en portugisisk koordinator och medarbetare från Frankrike, Portugal och Turkiet förutom från Sverige.

Ett fjärde forskningsprojekt tar upp frågan om hur klimatförändringarna kan tänkas förändra turistströmmarna. Det har en svensk koordinator och medarbetare från Portugal och Turkiet.

Fem av projekten är forskningsförberedande och har bara ett år på sig. Tre av dessa har svenska koordinatorer. Två av dem har klimatförändringar som huvudtema. Ett är kopplat till ett planerat projekt om klimatneutrala städer som ska bedrivas i nära samarbete mellan forskare och företrädare för städerna i fråga. Ett annat är kopplat till klimatförändringarna – hur stora blir temperaturökningarna och riskerna för värmestress i Europas städer?

Ett tredje forskningsförberedande projekt handlar om funktionella nätverk. Då privata aktörer och organisationer alltmer konkurrerar ut den formella representationen i planeringen – vad händer då med demokratin?

24 ansökningar kom in till pilotutlysningen som Formas genomförde våren 2008 och 11 av dessa får gemensam finansiering, dvs totalt cirka 20 miljoner kronor. Svenska forskarlag, två till tre personer, finns med i tio av dessa projekt, varav 8 kräver svensk finansiering. Projekten har granskats av experter från alla finansierande länder. Experterna representerar olika kunskapsområden som i möjligaste mån har täckt in det vida temat för utlysningen.

URBAN-Net är ett europeiskt forskningsnätverk för forskning om hållbar stadsutveckling (urban sustainable development). I nätet ingår 14 forskningsfinansiärer i 12 länder samt UN-habitat, FNs boende- och bosättningsorgan.

För mer information kontakta:
Ulla Westerberg, ulla.westerberg@formas.se, 08-775 4018
Emilie von Essen, eve@formas.se, 0733 50 31 61