– Kunskaperna inom detta viktiga område är idag ganska begränsade, säger professor Anna Ledin huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas de beviljade forskningsprojekten kommer förhoppningsvis att förbättra möjligheterna att göra könsneutrala riskbedömningar.

Anatomiska, fysiologiska och beteendemässiga skillnader mellan kvinnor och män är väl kända och utförligt beskrivna i den vetenskapliga litteraturen. Skillnaderna kan visa sig i exponering, upptag och omsättning samt i effekter av kemikalier och andra miljöföroreningar. Hormonella faktorer, livsstils- och psykosociala faktorer kan också påverka både omfattningen av och känsligheten för kemisk exponering.

Det finns troligen vissa generella skillnader mellan kvinnor och män, både till följd av biologiska och sociala faktorer, t ex yrkesval, då det gäller exponering för kemikalier Vad gäller upptag och omsättning förefaller skillnader mellan könen vara små i jämförelse med variationen mellan individer. Det finns dock viktiga undantag t ex gravida kvinnor.

Kunskapen är begränsad om eventuella könsskillnader vad gäller sambandet mellan dosen och dess biologiska effekt. En del data, t ex från alkoholintag och narkosmedel, talar för att kvinnor kan vara känsligare än män för kemisk exponering, men det finns även exempel på motsatsen.

Kemikalier som stör hormonsystemen kan ge könsspecifika toxiska effekter. Bristen på kunskap inom detta område i kombination med avsaknaden av adekvata testmetoder försvårar möjligheten att riskbedöma miljögifter på ett könsneutralt sätt.

Denna satsning är en av Formas strategiska satsningar som Formas utlyste i slutet av 2007. Den andra strategiska satsningen avser forskning om Landsbygdsutveckling och på 45 miljoner fördelat på tre år.

För mer information:

Huvudsekreterare Anna Ledin, anna.ledin@formas.se, 0703-23 40 15
Presschef Emilie von Essen, eve@formas.se, 0733-503161