Stockholms universitet har utsett 2019 års hedersdoktorer, som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning. Bland dessa finns advokaten Johan Eriksson, fotohistorikern Eva Dahlman och översättaren Kajsa Öberg Lindsten. Även Axel van den Berg, Elizabeth Churchill, Nora Underwood och Frances Westley utses till hedersdoktorer.

Humaniora
Eva Dahlman
är fotohistoriker och etnolog. Hon har spelat en betydande roll för forskningen om fotografisk bild i Sverige. Under flera decennier har hon aktivt verkat för det fotografiska kulturarvet till gagn för framtida forskning och kunskapsuppbyggnad. Hon har varit verksam vid Nordiska museet och Kungliga biblioteket och är i dag en ledande kraft i nätverket Nationellt ansvar för fotografi i Sverige som driver frågor om den fotografiska stillbildens historia och framtid. Hennes forskning är särskilt inriktad på kvinnliga fotografer och bygdefotografi i Sverige.

För ytterligare information kontakta Anna Dahlgren, professor, Institutionen för kultur och estetik. Tel: 08-16 20 50, 073-984 08 72, e-post: anna.dahlgren@arthistory.su.se.

Kajsa Öberg Lindsten är översättare och litteraturkritiker. Bland dem hon översatt från ryska finns nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitj och litteraturforskaren Michail Bachtin, vars verk bland annat har påverkat dagens översättningsvetenskap. För sitt arbete med Andrej Platonovs roman ”Tjevengur” fick hon 2016 Författarförbundets pris Årets översättning. Hennes översättningar från ryska och franska har publicerats på bland annat Daidalos, Anthropos och Ersatz.

För ytterligare information kontakta Magnus Dahnberg, universitetslektor, Tolk- och översättarinstitutet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Tel: 070-391 00 38, e-post: magnus.dahnberg@su.se.

Juridik
Johan Eriksson
är jur. kand. och advokat, verksam i Stockholm. Han har under ett antal år blivit utsedd till ”advokaternas advokat” – den advokat som medlemmar i skrået själva skulle vilja bli försvarade av. Han har i många år, bland annat i samband med uppdrag som försvarare i medialt uppmärksammade och känsliga mål, för allmänheten på ett klart och inkännande sätt förklarat och försvarat juridikens många gånger komplicerade villkor: det möjliga, det inte möjliga. Han är en ambassadör för brobyggande mellan juridikens praktiska och akademiska sidor, med regelbunden kontakt med universitetsvärlden och ett särskilt fokus på studenterna, i syfte att stimulera dem till att förkovra sig och anstränga sig, för att de i förlängningen ska bidra till en bättre (juridisk) värld.

För ytterligare information kontakta Claes Lernestedt, professor, Juridiska institutionen. Tel: 08-16 17 23, e-post: claes.lernestedt@juridicum.su.se.

Samhällsvetenskap
Professor Axel van den Berg är en internationellt mycket respekterad sociolog vars forskningsintressen omfattar ekonomisk sociologi, välfärdsstat och arbetsmarknad samt sociologisk teori. Hans bidrag till sociologisk forskning vid Stockholms universitet inkluderar komparativa projekt om arbetsmarknad och socialpolitik, men också viktiga teoretiska bidrag till debatter om bruket och missbruket av teorier i samhällsvetenskapen, och relationen mellan politik, värderingar och samhällsvetenskap.

För ytterligare information kontakta Magnus Nermo, professor, Sociologiska institutionen. Tel: 073-909 66 62, e-post: magnus.nermo@sociology.su.se.

Elizabeth Churchill, chef för användarupplevelser vid Google och vice föreståndare för Association of Computing Machinery (ACM), är en framstående forskare och praktiker inom flera områden relaterade till människa-maskininteraktion. Genom hela sin karriär har Elizabeth Churchill arbetat med att utveckla användbarheten av programvara för datorer. Som chef vid Google har Elizabeth Churchill och hennes grupp fokuserat på att förbättra användbarheten av Googles utvecklingsverktyg, som till exempel Googles designsystem och det underliggande operativsystemet Android.

För ytterligare information kontakta Barry Brown, professor, Institutionen för data- och systemvetenskap. Tel: 070-284 50 31, e-post: barry@dsv.su.se.

Naturvetenskap
Nora Underwood
är professor vid Florida State University i Tallahassee, USA, och hennes forskning involverar både teoretiska analyser och fältstudier rörande samspelet mellan djur och växter, samt hur detta samspel påverkar växters populationsdynamik. Hennes viktigaste rön rör frågan hur komplexiteten i växtsamhället, inom arter i form av genetisk variation och mellan arter i form av olika artsammansättning, påverkar storleken av angreppet från växtätande insekter.

För ytterligare information kontakta Peter Hambäck, professor, Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Tel: 08-16 12 88, e-post peter.hamback@su.se.

Frances Westley är professor i social innovation vid University of Waterloo, Ontario, Kanada, och forskar om social innovation, visionärt ledarskap och strategier för hållbar utveckling. Hennes forskning om transformation till hållbar utveckling, och betydelsen av institutionella entreprenörer för resiliens och social-ekologiska system har rönt stor internationell uppmärksamhet. Hon har i flera decennier arbetat med naturvetare för att förbättra förvaltning av ekosystemtjänster, naturresurser och biologisk mångfald. Frances Westley har varit ledamot av styrelsen för Stockholm Resilience Centre sedan starten 2007. Hon har spelat en nyckelroll i framväxten av centret och inspirerat forskare och medarbetare att arbeta konstruktivt med stora frågor, ofta över disciplingränser.

För ytterligare information kontakta Line Gordon, docent och föreståndare, Stockholm Resilience Centre. Tel: 073-707 85 29, e-post: line.gordon@su.se.

Promovering i Stadshuset den 27 september 2019
De nya hedersdoktorerna promoveras vid universitetets installations- och promotionshögtid den 27 september 2019. För frågor om högtiden kontakta Anne Heikkinen Sandberg, ceremonimästare vid Stockholms universitet, mobil: 070-444 57 67, tel: 08-16 47 16, e-post doktorspromotion@su.se.

Ett hedersdoktorat är ett uttryck för universitetets uppskattning av framstående insatser inom något av universitetets verksamhetsområden. Den utsedde hedersdoktorn ska ha anknytning till Stockholms universitet eller i något avseende ha bidragit till universitetets verksamhet.

Mer information om installations- och promotionshögtiden vid Stockholms universitet.

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Presskontakt:
Presstjänsten
Telefon:
08-16 40 90
Epost:
press@su.se