– Ofta är det inte alls svårt. Det handlar om att tänka efter före. Genom att planera skogsbruksåtgärderna även med tanke på vattnen kan man minska miljöeffekterna. Långsiktig planering är viktig, säger Eva Ring, Skogforsk.

En effektiv åtgärd är att lämna skyddszoner närmast bäcken och sjökanten. Där undviker man att köra, markbereda och kvävegödsla.
– En skyddszon med träd och buskar ger skydd åt de vattenlevande organismerna och minskar risken för erosion och näringsläckage, säger Eva Ring.

Men det handlar också om att undvika att köra sönder marken, eftersom spårbildning nära ytvatten ökar slamtransporten till vattendragen.
– Finjordsrika marker är särskilt känsliga. Placera t.ex. virkesavläggen så att körning över känsliga partier undviks, säger Eva Ring.

Fakta
– På Kunskap Direkt hittar du nu ”Skogsbruk och vatten”, där du får veta mer om skogsbrukets miljöeffekter på vattnen och hur effekterna kan minskas med olika åtgärder.
– Kunskap Direkt är ett kostnadsfritt rådgivningsverktyg om skogsskötsel på internet, som utvecklats av Skogforsk i samarbete med LRF Skogsägarna och Skogsstyrelsen.
– Skogsbruk och vatten har tagits fram av Skogforsk och SLU.

Kontakt
Anna Franck, pressansvarig Skogforsk. Tel: 018-18 85 88, 076-128 85 88
Eva Ring, Skogforsk. Tel: 018-18 85 45, 070-518 87 20