Ett spetsforskningcenter med fokus på mångfald och diskriminering kan nu fortsätta bedrivas tack vare externa medel samtidigt som forskarutbildningen i nationalekonomi får betyget hög kvalitet i Universitetskanslersämbetet utvärdering.

Några av Linnéuniversitetets allra främsta forskningsmiljöer har fått den speciella benämningen Linnaeus University Centre (LNUC). Dessa har kvalitetsgranskats av särskilda bedömargrupper bestående av internationellt erkända forskare inom området, vilket borgar för högsta kvalitet och att forskningsmiljön når upp till högt ställda krav.

År 2012 inrättades, som ett av tre spetsforskningscenter vid Linnéuniversitetet, Linnaeus University Centre for Labour Market and Integration Studies. Centrat bedrev verksamhet perioden 2012–2016. Vid periodens slut utvärderades verksamheten av externa bedömare. Resultatet av utvärderingen ledde till att verksamheten kommande period fokuserade på diskriminerings- och integrationsforskning. Centrat har sedan 2017 namnet Linnaeus University Centre for Discrimination and Integration Studies.

Externa forskningsmedel

Ett av syftena med satsningen på LNUC vid Linnéuniversitetet var att forskargrupperna med tiden i hög grad skulle finansieras med externa medel. Under 2018 beviljades Linnaeus University Centre for Discrimination and Integration Studies närmare 18 miljoner kronor från Vetenskapsrådet (VR) med syfte att starta en VR-miljö med fokus på frågor kring mångfald och diskriminering på arbetsmarknaden, vilken kommer att bedriva verksamhet under perioden 2019–2024. Man beviljades också andra externa projektmedel. LNUC:t övergår nu i den fas då centret kan bedrivas tack vare externa medel. Den fortsatta verksamheten kommer att bedrivas inom kunskapsplattformen Demographic Change and the Public Sector vid Ekonomihögskolan.

Ny bedömning ger betyget hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har beslutat att forskarutbildning i nationalekonomi håller hög kvalitet. I maj 2018 ifrågasatte UKÄ kvaliteten på Linnéuniversitetets forskarutbildning i nationalekonomi. UKÄ riktade bland annat kritik mot kurspoängen i den allmänna studieplanen och det nätverk av lärosäten där samarbete kring forskarutbildningen bedrivs. Efter att universitetet genomfört åtgärder för att stärka kvaliteten konstaterar nu UKÄ i en ny bedömning att utbildningen håller hög kvalitet.

UKÄ skriver i sin bedömning att Linnéuniversitetet har fastställt en ny allmän studieplan och har ambitioner och beredskap för att axla ett större ansvar i nätverket. Sammantaget anser bedömarna att de vidtagna åtgärderna ger förutsättningar för att Linnéuniversitetet ska kunna säkra hög kvalitet i utbildningen.

Kontakt

Magnus Carlsson, docent i nationalekonomi, 070-974 31 46, magnus.carlsson@lnu.se

Presskontakt:

Annika Sand

Telefon:

0470-70 85 54

Mobil:

076-830 01 05