Projektet hette ”Self-employment activities concerning women and minorities: their success or failure in relation to social citizenship policies” (1997-2000) och hade som syfte att till EU-kommissionen lämna rekommendationer till förbättring av befintliga handlingsprogram för egenföretagande. Livshistoriska intervjuer användes för att få insikt i hur människors bakgrund och erfarenheter påverkar dels beslutet att bli egenföretagare och dels valet att ta handelsprogram till stöd. Intervjuerna var även ett sätt att finna ut hur handlingsprogrammen påverkar människors liv.

De rekommendationer som lämnades till EU-kommissionen inkluderade förslag om utvidgning av befintliga program till att innefatta både sociala aspekter och ekonomiskt stöd. De innehöll också en påpekan om att egenföretagande kanske inte är den bästa lösningen om man vill undvika att människor ska känna sig utestängda från arbetsmarknaden och marginaliserade i samhället.

Den senare insikten växte fram under projektarbetets gång, och ledde till en mera kritisk undersökning av projektets utgångspunkter och arbetsgång. Genom en omläsning av slutrapporten kunde det politiska användandet av begrepp och kategorier, hur stereotyper påverkar forskning, samt forskarens och forskningens delaktighet i etnocentriska diskurser diskuteras. En slutsats är att för att uppnå en effektiv motverkan av etnisk diskriminering i samhället och för att motverka att stereotyper och förkonstruerade kategorier bevaras inom forskningen krävs en omfattande förändring i såväl samhällsordningen som i människors medvetande.

Suzanne nås på:
Tel: 090-786 69 93
E-post: suzanne.mason@kultmed.umu.se

Torsdagen den 30 maj försvarar Suzanne Almgren Mason, institutionen för kultur och Medier, Umeå universitet, sin doktorsavhandling i etnologi med titeln Life in the Labyrinth – A Reflexive Exploration of Research and Politics. Svensk titel: Livet i labyrinten – en reflexiv granskning av forskning och politik.
Disputationen äger rum kl. 10.00 i hörsal E, Humanisthuset.
Fakultetsopponent är Fil. Dr Oscar Pripp, etnologi, Södertörns Högskola.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

0706-100 805