Artdöd och överlevnad

Linda Laikre, professor, bevarandegenetiker, expert inom bevarande av genetisk mångfald.
Zoologiska institutionen
Hur påverkar mänskliga aktivitet förlusten av genetisk mångfald? Vad kan man göra för att säkerställa långsiktig överlevnad och öka anpassningsförmågan genom en bibehållen genetisk och biologisk mångfald.
Kontakt: mobil 0705-25 45 74, e-post linda.laikre@popgen.su.se

Aelys Humphreys, professor i växtevolution
Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP).
Om växter som dött ut i nutiden
Kontakt: tfn 08-16 37 71, e-post aelys.humphreys@su.se

Biologisk mångfald i staden

Erik Andersson, docent i miljövetenskap
Stockholm Resilience Centre
Multifunktionella landskap, ekosystemtjänster och social-ekologiska gränser i staden. Vad är det för kulturlandskap vi skapar och för vem? Och hur redo är dessa landskap för olika förändringsprocesser?
Kontakt: mobil 0701-91 71 85, e-post erik.andersson@su.se

Thomas Elmqvist, professor i naturresurshushållning
Stockholm Resilience Centre
Ekosystemtjänster, städers roll i förändrad markanvändning, global urbanisering, klimatförändringar, naturbaserade lösningar
Kontakt: mobil 0705-26 48 06, e-post thomas.elmqvist@su.se

Matproduktion, naturbetesmarker och ekosystemtjänster

Regina Lindborg, professor i geografi
Institutionen för naturgeografi
Bevarandet av biologisk mångfald med särskilt fokus på naturbetesmarker och hur man kombinerar förvaltningen av ekosystemtjänster och bevarandet av biologisk mångfald med hållbar matproduktion i jordbrukslandskapet.
Kontakt: tfn 08-16 47 68, e-post regina.lindborg@natgeo.su.se

Vilda djur och skogsmarker

Bengt Karlsson, professor i evolutionär ekologi
Zoologiska institutionen
Hur påverkas djur av den pågående klimatförändringen?
Kontakt: tfn 08-16 40 39, e-post bengt.karlsson@su.se

Karin Norén, docent i zoologisk ekologi
Zoologiska institutionen
Bevarandeekologi med inriktning på fjällarter och specifikt fjällrävens demografi, genetik och bevarande. Hur påverkas arterna i fjällekosystemet av klimatförändringar? Hur kan inavel inverka på livskraften i små populationer?
Kontakt: tfn 08-16 40 34, e-post karin.noren@zoologi.su.se

Kristoffer Hylander, professor, landskapsekolog
Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP)
Artrikedom och artsammansättning i boreal skog.
Hur påverkas mångfalden av mossor, lavar, växter, myror, blomflugor och fåglar av klimat och markanvändning?
Kontakt: tfn 08-16 48 99, e-post kristoffer.hylander@su.se

Cecilia Kullberg, docent i etologi
Zoologiska institutionen
Fåglar, fågelmigration och klimatförändring
Hur påverkas fåglar av de klimatförändringar vi ser? Vilka grupper gynnas/missgynnas?
Kontakt: tfn 08-16 47 13, e-post cecilia.kullberg@zoologi.su.se

Hav, sjöar och fiskbestånd

Gia Destouni, Professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser
Institutionen för naturgeografi
Hur ser utvecklingen av den biologiska mångfalden ut i sötvatten? Många arter, till exempel krokodiler och delfiner har dött ut i vissa områden och fler är på väg att försvinna, men problemen är ofta dolda under ytan.
Kontakt: tfn 08-16 47 85, e-post georgia.destouni@natgeo.su.se

Sara Cousins, professor i naturgeografi
Institutionen för naturgeografi
Hur påverkas biologisk mångfald på havsstränder av havsnivåförändringar? Hur bidrar betesdjur till biologisk mångfald? Hur bidrar småbiotoper som åkerholmer och skogsbryn till biologisk mångfald?
Kontakt: tfn 0708101595, e-post sara.cousins@natgeo.su.se

Michael Tedengren, marinekolog och biolog
Institutionen för ekologi miljö och botanik
Ekotoxikologi, mänsklig påverkan, kustsystem, tropisk marinbiologi.
Korallrev och klimatförändringens effekt på dessa och andra marina ekosystem, vattenbruk och antibiotikaanvändning, det senare ger i sin tur upphov till spridning av antibiotikaresistenta bakterier.
Kontakt: tfn 08-16 13 56, e-post michael.tedengren@su.se

Bertil Borg, professor, funktionell zoomorfologi
Zoologiska institutionen
Fisk, spigg, reproduktionsfysiologi, reproduktion, fysiologi, zoologi. Hur regleras fortplantningen hos fiskar.
Kontakt: mobil 0707-56 13 44, e-post bertil.borg@zoologi.su.se

Henrik Svedäng, fiskeribiolog och docent i marin ekologi
Östersjöcentrum
Fisk, torsk, ål och fiske i Östersjön och Västerhavet. Ekologi och hållbar förvaltning.
Kontakt: mobil 0766-18 55 88, e-post henrik.svedang@su.se

Sofia Wikström, docent och forskare i marin ekologi
Östersjöcentrum
Vad påverkar växter och djur i svenska kust- och havsområden? Effekter av övergödning, fiske och klimatförändringar. Restaurering/återställning av kustmiljöer.
Kontakt: tfn 08-16 17 91 e-post sofia.wikstrom@su.se

Brita Bohman, lektor i miljörätt
Juridiska institutionen
Rättsliga perspektiv på ekosystemansats och social-ekologisk resiliens, havsförvaltningsfrågor, särskilt övergödning/Östersjön
Kontakt: 08-16 31 54 / Brita.bohman@juridicum.su.se

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Presskontakt:
Presstjänsten
Telefon:
08-16 40 90
Epost:
press@su.se