Lunds universitet har sammanställt en lista med experter som kan kommentera och bidra med kunskaper kring coronaviruset ur olika aspekter.

Listan kommer att uppdateras efterhand! För senaste version, se följande länk: https://www.lu.se/article/expertlista-for-press-och-media-coronavirus?ref=pressrelease

Medicin och hälsa

Stefan Schwartz, professor i medicinsk mikrobiologi, forskargruppschef Molekylär virologi
Tel: 046-222 06 28, 073-9806233
E-post: stefan.schwartz@med.lu.se
Forskning/expertområde: virus, influensa, infektion, smittspriddning och hur virus orsakar sjukdom, immunförsvar epidemier, pandemier

Hans Norrgren, docent i infektionssjukdomar, överläkare infektionsmedicin.
Telefon: 046-17 13 37
E-post: hans.norrgren@med.lu.se
Forskning/expertområde: smittspridndning och hur virus orsakar sjukdom, infektionsmedicin, global hälsa, HIV-virus spridnig i Afrika.

Joakim Esbjörnsson, docent i virologi
Tel: 0703-99 38 02
E-post: joakim.esbjornsson@med.lu.se
Forskning/expertområde: smittspridning och hur virus orsakar sjukdom, mikrobiologi medicin, folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi,

Peter M Nilsson,  professor i klinisk kardiovaskulär forskning, överläkare, medicinhistoriker
Tel: 040-332415, 0704-503456
E-post: peter.nilsson@med.lu.se
Forskning/expertområde: internmedicin och epidemiologi, hypertoni (blodtrycksvärden som leder till ökad risk för morbiditet och mortalitet) och risk för hjärtkärlsjukdom, vanliga tillstånd/sjukdom hos denna patientgrupp med stor risk för allvarliga komplikationer vid smitta av Covid-19.
Peter M Nilsson är också medicinhistoriker och kan ge historiska perspektiv på tidigare epidemier/pandemier, exempelvis farsoter och karantän.

Paul Franks, professor i epidemiologi
Telefon: 040-391149, 0703045755
E-post: paul.franks@med.lu.se
Forskning/expertområde: Paul Franks följer rapporteringen från SAGE (Storbritanniens Scientific Advisory Group for Emergencies) och har beaktar den i relation till vad som är känt om COVID-19 i Sverige. Är verksam inom forskningsfältet genetisk epidemiologi för komplexa metabola sjukdomar. Precisionsmedicin, vice ordförande i the Nordic Society of Human Genetics and Precision Medicine.

Farshid  Jalalvand, forskare klinisk mikrobiologi
Tel: 0735 098537
E-post: farshid.jalalvand@med.lu.se
Forskning/expertområde: bakteriologi och vaccinutveckling. Är insatt i situationen med covid-19. Han resonerar kring ämnet ur ett bredare perspektiv - evolutionära processer som leder till zoonotiska sjukdomar, vilka olika scenarion för samhället som är sannolika under en global pandemi.

Susanne Iwarsson, professor, Aktivt och hälsosamt åldrande
Tel: 0703-173111, 046-2221940
E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se
Forskning/expertområde: gerontologi, hälsovetenskap, boendefrågor, funktionshinder, preventiva insatser, boendefrågor, rehabilitering, folkhälsoarbete

Lisa Ekstam, docent i arbetsterapi, forskargruppen Delaktighet, åldrande och vardagsliv
Telefon: 046-222 19 98, 072-561 80 24
E-post: lisa.ekstam@med.lu.se
Forskning/expertområde: fokus på åldrande, aktivitet, delaktighet och hälsa
Äldre över 70 år uppmanas stanna hemma och undvika sociala kontakter och äldreboende har besöksförbud. Lisa Ekstam kan bland annat svara på frågor kring vad ensamheten kan innebära, vad anhöriga och vårdpersonal kan göra för att minska oron hos äldre och skapa meningsfull aktivitet under omständigheterna.

Inger Kristensson Hallström, professor, barn och familjers hälsa
Tel: 0730-391920
E-post: inger.kristensson_hallstrom@med.lu.se

Charlotte Castor, barnsjuksköterska, forskare, barn och familjers hälsa
Tel: 046-2221878 (kopplat till mobil)
E-post: charlotte.castor@med.lu.se
Forskning/expertområde: Hur pratar man med barn om den oro som Coronaviruset kan orsaka?   Hur kan barn uppleva denna situation? Vad är barns behov när sjukdom hotar samhället eller de själva?

Lena Uller, docent resparatorisk immunofarmakologi
Tel: 046-222 04 13, 070-2239445
E-post: lena.uller@med.lu.se
Forskning/expertområde: förkylningsvirus (rhinovirus) och vi försöker förstå varför patienter med lungsjukdomar som astma och KOL är särskilt drabbade och utvecklar svåra tillstånd när de drabbas av luftvägsinfektioner. Här finns många paralleller till coronaviruset. Tittar särskilt på vilka immunologiska mekanismer i lungan som kan vara påverkade av underliggande kroniska sjukdomarna och på vilka olika sätt man kan hitta nya behandlingsmöjligheter.

Gunilla Westergren-Thorsson, professor lungmedicin
Tel: 070-5946360
E-post: gunilla.westergren-thorsson@med.lu.se
Forskning/expertområde: Cell- och molekylärbiologi lungmedicin, studerar hur lungans struktur förändras vid lungsjukdom och hur det påverkar lungans funktion och därmed andningen.

Darcy Wagner, docent, forskare lungbioengnieering och regneration
Tel: 046-222 08 39
E-post: darcy.wagner@med.lu.se
”WHO förutspår att epidemier och pandemier, såsom de senaste utbrotten av coronavirus, kommer att fortsätta öka under de kommande åren. Detta på grund av klimatförändringar, globalisering och urbanisering.”Darcy Wagner utvecklar modeller baserade på mänsklig lungvävnad för att förse forskare med bättre verktyg för att förstå lungsjukdomar i sitt ursprungliga sammanhang och testa läkemedel ämnade för människor i just mänsklig vävnad.

Hindrik Mulder, professor i molekulär metabolism och diabetesläkare på SUS
Telefon: 040-391023, 0702-926928
E-post:  hindrik.mulder@med.lu.se
Forskning/expertområde: är verksam som diabetesläkare på Endokrinmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö där han möter patienter med alla sorters diabetes. Äldre och diabetespatienter med hjärt-kärlsjukdomar tillhör riskgruppen för coronaviruset. I sin forskning studerar han vad som händer i de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln vid typ 2-diabetes och använder gensaxen CRISPR/Cas9 som instrument för att utveckla nya läkemedel.

Ekonomi, samhälle och humaniora

Susanne Arvidsson, docent företagsekonomi med inriktning på finansiering på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Mobil: 070-30 63 697
E-post:  susanne.arvidsson@fek.lu.se
Forskning/expertområde: Forskar sedan drygt 20 år kring hållbarhet utifrån olika perspektiv. Hur ställer vi om våra liv till mer hållbara sådana? Hur påverkar den rådande coronaviruspandemin vilka företag som får uppsving? Vilka branscher står inför kristider? Susanne kan dra paralleller till hur coronakrisen förändrar folks beteende till ett mer hållbart sådant: Folk äter mer vegetariskt och undviker kött. De arbetar hemifrån och utnyttjar tekniska hjälpmedel som innebär att resande och CO2-utsläpp minskar. Kanske kommer denna kris att kunna påskynda omställningen till mer hållbara universitet och företag? Ser möjligheter där denna fruktansvärda kris, ändå kan ge positiva effekter för solidaritet, medmänsklighet och miljön. Noterar dock också att pandemin kommer att få oöverblickbara konsekvenser på vår ekonomi och näringsliv, såväl på makro- som mikronivå.

Fredrik N G Andersson, docent i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Mobil: 070-288 08 93
E-post: fredrik_n_g.andersson@nek.lu.se
Forskning/expertområde: Makroekonom med fokus på ekonomiska övergångar på lång sikt. Studerar vilka effekter en övergång till en kolfri ekonomi skulle få samt vilka effekter just ekonomiska kriser har på ekonomin. Kan uttala sig om hur coronaviruspandemin ser ut att påverka ekonomin på kort och lång sikt. Kan också dra paralleller till tidigare ekonomiska kriser och till svensk penning- och finanspolitik.

Kommenterande artikel, fri att använda i sin helhet eller redigerad, se https://ehl.lu.se/nyheter/forskarna-varldsekonomin-haller-pa-att-frysa-till-is

Ulf Gerdtham, professor hälsoekonomi
Tel: 046-222 48 10, 076-887 12 04
E-post: ulf.gerdtham@med.lu.se
Forskning/expertområde: ojämlikhet i hälsa och sambandet mellan socioekonomiska faktorer och hälsa, ekonomiska utvärderingar av hälsoinsatser och policy’s samt ekonomiska konsekvenser av hälsa, hälsoinsatser och hälsorelaterat beteende

Johan Jarl, forskare hälsoekonomi
Tel: 0733-698494
E-post: johan.jarl@med.lu.se
Forskning/expertområde: samhällsekonomiska konsekvenser av sjukdom, hälsorelaterat beteende och behandling; ekonomiska utvärderingar av hälsoinsatser.

Åsa Knaggård, universitetslektor i statsvetenskap
Telefon: 046-222 01 64
E-post: asa.knaggard@svet.lu.se
Forskning/expertområde: foirskar bland annat på relationen mellan vetenskap och politik kan uttala sig om hur politiker kan fatta beslut under den stora osäkerhet som finns om Corona-epidemin och dess påverkan på samhället.

Helena Sandberg, docent i medie- och kommunikatiosvetenskap
Telefon: 046-2220329  eller 0706-119180
E-post: helena.sandberg@kom.lu.se
Forskning/expertområde: Forskar om medier och hälsa och kan uttala sig om hälsojournalistik, risker och hälsokommunikation, hälsokampanjer, digital hälsa och health literacy.

Joanna Doona, programkoordinator inom medie- och kommunikationsvetenskap
Telefon: 046–222 08 14
E-post: joanna.doona@kom.lu.se
Forskning/expertområde: Kan uttala sig om humor och skämt på sociala medier i Corona-tider och hur humor och politisk satir frodas kring Corona.

Jakob Löfgren, doktor i folkloristik och populärkulturforskare samt projektforskare i Etnologi, Forskningsnoden för populärkultur. Kan ställa upp med expertis om den folklore och kulturella produktion som uppstår i samband med denna kris. Tex frågor rörande: Corona-viruset och populärkultur; humor; Fake-news och/eller Corona och moralpanik.
E-post: jakob.lofgren@kultur.lu.se
Telefon: 0735-950069

Katarzyna Herd, etnolog och har forskat/föreläst om rädsla, rykte, spridning av information och känslor som sprids. Man inte bara ha fakta, man måste tro eller inte trå på fakta. Jag har jobbat en del om humör och vitsar i hemska tider. Det kommer mycket nu och visar hur internet sprider folklore. Vi har redan corona-folklore. Ser paralleller mellan corona-info och en studie om häxeri i norra Frankrike på 1970-talet (Deadly words av Jeanne Favret-Saada). Det var mycket makt i ord och hur man berättade att man var ’förhäxad’.
Telefon: 0708-131410
E-post: katarzyna.herd@kultur.lu.se

Marie Cronqvist, universitetslektor i mediehistoria och journalistik
Civilförsvar, psykologiskt försvar och krisinformation ur ett historiskt perspektiv
Har forskat om bland annat skriften ”Om kriget kommer” och svensk civilförsvarskultur under kalla kriget, forskar just nu om psykologiskt försvar och hur man har tänkt kring medier och kommunikation inom totalförsvaret
Länk till profil: https://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/marie-cronqvist(1bb93c01-ca16-4c48-b40b-e54cf19ac329).html
Telefon: 0733198862
E-post: marie.cronqvist@kom.lu.se

Juridik

Titti Mattsson, professor. Kan uttala sig om följande forskningsområden som innefattar socialrätt, health law, barnrätt och äldrerätt.
E-post: titti.mattsson@jur.lu.se
Telefon: +46 46 222 10 24
Länk till sida i forskningsportalen: https://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/titti-mattsson(f903857a-5a15-4933-86e5-1da67ca84a99).html

Teknik och naturvetenskap

Misse Wester, professor vid avdelningen för Riskhantering och samhällssäkerhet.
E-post: misse.wester@risk.lth.se 
Forskning/expertområde: Krishantering och riskkommunikation. Lång erfarenhet av att studera kriser och med detta ledning, samverkan, beslutsfattande och riskkommunikation.

Christian Uhr, docent vid avdelningen för Riskhantering och samhällssäkerhet.
E-post: christian.uhr@risk.lth.se
Forskning/expertområde: Krishantering och riskkommunikation. Lång erfarenhet av att studera kriser med fokus på ledning.

Ulf Ellervik, professor vid Centrum för analys och syntes,
Tel: 046-222 82 20, 070-220 53 94
E-post: ulf.ellervik@chem.lu.se
Forskning/expertområde: Hur man skapar läkemedel mot virus i allmänhet och corona i synnerhet. Kan också prata allmänt om varför tvål och vatten är så pass bra mot virus. Aktuell med en gratis e-bok om just virus.

 

Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Prenumera gärna på vårt nyhetsbrev Apropå! där några av universitetets 5000 forskare kommenterar aktuella samhällshändelser samt belyser viktiga, och ibland bortglömda, frågor.

Presskontakt:

Jonas Andersson

Telefon:

Telefon: 046-222 70 17

Mobil:

0727-385858