Styrelsens roll i familjeföretag skiljer sig åt vid jämförelse med andra typer av företag. Detta gör att man inte alltid kan använda etablerade styrningsmodeller, eftersom man måste ta hänsyn till de familjerelationer som finns inom företaget. Det visar ny forskning vid Linnéuniversitetet.

Jenny Ahlberg har i sin avhandling i företagsekonomi studerat hur små och medelstora familjeföretags styrelser fungerar. Styrelsens roll i familjeföretag är annorlunda jämfört med andra typer av företag, eftersom det finns dubbla relationer. Förutom att användas för strategisk styrning av företaget behöver man ta hänsyn till familjens roller och mål.

– Detta kan till exempel innebära att styrelsen får en viktig roll vid generationsskiften i företaget, förklarar Jenny Ahlberg. I familjeföretag kan styrelsen slussa in nästa generation i företagsarbetet samtidigt som den tidigare generationen finns kvar.

– Hur nära man är släkt kan ha också betydelse. Det är skillnad på om man är syskon, kusiner eller ingifta när man ingår i ett familjeföretags styrelse. Det kan påverka vilka funktioner inom företaget som styrelsen väljer att fokusera på.

Var tas besluten och av vem?

Jenny Ahlberg har också undersökt var det faktiska styrelsearbetet sker. Hon ser att det är inte enbart på styrelsemöten som strategiska frågor diskuteras och beslut fattas. Det sker även på ledningsmöten, vid spontana samtal inom företaget och vid privata familjesammankomster. Det är inte heller alltid hela styrelsen som deltar i dessa diskussioner utanför styrelserummet.

– Detta kan skapa problem när man tar in externa ledamöter i företagsstyrelsen. Externa ledamöter är nämligen något som generellt rekommenderas inom bolagsstyrning. Den informella beslutsstrukturen inom familjeföretag kan dock göra det komplicerat, säger Jenny Ahlberg och fortsätter:

– Utomstående i styrelsen kanske heller inte alltid är nödvändigt. Det är viktigt för familjeföretag att kunna anpassa styrelsesammansättningen efter sina förutsättningar. Kanske kan till exempel företagets revisor agera mer rådgivande, eller finns det andra personer i närheten som man kan bolla idéer med? Då kan företaget få extern input ändå, utan att ha externa styrelseledamöter. Oavsett är det viktigt att klargöra förväntningarna på eventuella externa ledamöter, samtidigt som familjen kanske måste anpassa styrelsearbetet om externa ledamöter engageras.

Hur ett företag ska styras och hur man bäst sätter samman en företagsstyrelse finns det många teorier om. Alla styrningsmodeller passar dock inte för familjeföretag visar Jenny Ahlbergs forskning. Det är därför viktigt att anpassa rekommendationerna för bolagsstyrningen när det gäller familjeföretag.

Läs hela avhandlingen

Boards of directors in family firms: Their functions and borders

Kontakt

Jenny Ahlberg, mobil 073-068 97 10, jenny.ahlberg@lnu.se

 

Presskontakt:

Ulrika Bergström

Telefon:

0489-49 70 55

Mobil:

070-259 36 29