Tre fjärdedelar av världens fattiga är beroende av jordbruk. Att Världsbanken ifjol valde jordbruk som tema för sin främsta årliga rapport, World Development Report, speglar den betydelse som jordbruk har för fattigdomsbekämpning och för att nå FN:s milleniemål, alltså de åtta mål som världens länder år 2000 enades om för att halvera fattigdomen till år 2015.

Expertmötet som hålls på Handelshögskolan i Göteborg den16-17 april arrangeras av FN:s enhet för ekonomisk och social utveckling, UNDESA, tillsammans med forskare från Göteborgs universitets miljöekonomiska kapacitetsuppbyggnadsprogram EfD, Environment for Development initiative.

Mötet, som får finansiellt stöd av Sida, har titeln Hållbar markanvändning och jordbruksmetoder i Afrika: Att överbrygga klyftan mellan forskning och jordbrukare.

– Vi ska diskutera hur forskning kan tillämpas och göra skillnad för att hjälpa jordbrukare, planerare och beslutsfattare att förbättra produktiviteten inom jordbruket i afrikanska länder. Eftersom den kunskap som finns inte utnyttjas tillräckligt, fokuserar vi på länken mellan forskning och praktiskt jordbruk, säger Gunnar Köhlin, forskare i miljöekonom och den som leder forsknings- och kapacitetsuppbyggnadsprogrammet Environment for Development initiative.

– Bara i Etiopien investeras nu 6 miljarder dollar i markvård under 15 år. Genom att involvera nationella och internationella forskare med kunskaper om afrikanskt jordbruk, hoppas vi kunna bidra till att dessa resurser utnyttjas på bästa sätt, säger Gunnar Köhlin.

Ett viktigt mål för mötet är att skapa nationella nätverk där forskares kunskaper verkligen utnyttjas för att utvärdera jordbruksmetoder och för att ge vägledning till jordbruksrådgivare och bönder. Ett annat konkret mål är att identifiera möjligheter att i större utsträckning tillämpa sådana jordbruksmetoder som visat sig vara framgångsrika. En tredje målsättning är att bidra till en uppdaterad forskningsagenda för hållbart jordbruk.

Bland deltagarna finns representanter för forskningsinstitut i Etiopien, Kenya, Tanzania, Storbritannien, Australien, Sverige och Norge. Såväl Etiopiens som Kenyas jordbruksministerier har representanter som deltar, liksom Sida, Världsbanken, FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och FN:s enhet för ekonomisk och social utveckling (UNDESA).

Gunnar Köhlin, forskare i miljöekonomi, Handelshögskolan, Göteborgs universitet och EfD Director 031-786 44 26, 0705-35 05 08, gunnar.kohlin@economics.gu.se