Den period som avhandlingen behandlar, åren 1880–1930, infaller strax innan det stora folkhemmet började byggas och många av de institutioner som beskrivs i studien fortsätter in i denna tid. Eftersom hygienbegreppet är så omfattande belyser avhandlingen ett femtontal olika områden – från den moraliska panik som biobesöken förorsakar, till skolhusbyggnader och trädgårdsskötsel.

Boken ger en bild av en skola där hygiendiskursen hade en framträdande plats. Folkskoledirektionen hade en nyckelposition och kunde nå mellan 10 000 och 30 000 barn och deras familjer med sitt budskap. Hemmens brist på kunskap och fostran sågs som ett hot mot det som skolan byggde upp. I botten fanns en övertygelse om samhällets rätt och skyldighet att ingripa. Tolkningarna är inspirerade av Michel Foucaults analyser av makt och vetande, främst begreppen diskurs, biopolitik och styrningsmentalitet. Boken ger också en bild av skolans nära samarbete med filantropisk verksamhet och av samarbetet mellan lärare och läkare.
Avhandlingens titel: En sund själ i en sund kropp. Hälsopolitik i Stockholms folkskolor 1880 – 1930.

Disputationen äger rum fredag 16 mars kl. 10.00 i Kyrksalen, Konradsberg, Lärarhögskolan i Stockholm, Gjörwellsgatan 16.
Opponent är docent Eva Palmblad, Hälsohögskolan i Jönköping

Lena Hammarberg kan nås på 08-723 33 28 (arb.), 08-766 06 01 (hem), e-post: Lena.Hammarberg@Skolverket.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: