– Formas och BICs fortsatta samarbete och gemensamma utlysningar borgar för forskning och utveckling av både hög kvalitet och relevans. Det är ett sätt för Formas att medverka till en hållbar samhällsutveckling, säger Anna Ledin, Formas huvudsekreterare.

Utlysningen omfattar följande områden:
Brukares och kunders krav på byggnader – Hälsa och välbefinnande, trygghet, säkerhet, tillgänglighet, livskvalitet, ekonomi, miljö, användbarhet och flexibilitet, samt stimulerande innemiljöer.

Långsiktigt hållbar utveckling – Hushållning av naturresurser (mark, vatten, energi och material). Reducering av negativa miljöeffekter av byggande och användning av byggnader. Förbättrad säkerhet för att möta nya behov orsakade av klimatförändringar.

Förnyelse av samhällsbyggnadssektorn – Skapande av en kundstyrd, konkurrensutsatt och innovativ sektor.
Utlysningen omfattar inte transportinfrastruktur, kommunalteknisk infrastruktur eller stadsplanering.

Bakgrund:
Formas och BIC (Byggsektorns InnovationsCentrum) stöder i samverkan innovationsprocesser inom byggsektorn. Målet är att forskarsamhälle och sektor i gemensamma projekt ska skapa nya innovativa produkter, system, processer och tjänster som möter brukares och kunders krav, stödjer en hållbar utveckling samt skapar incitament för nytänkande. Dessa projekt ska förutom forskning även innefatta implementering dvs. tekniköverföring, pilotförsök, demonstrationsprojekt etc. Strategi, målsättningar och utlysningstext upprättas gemensamt av Formas och BIC och processen för bedömning, beslut, projektstöd, uppföljning, och redovisning sker i samverkan.

För mer information:
Conny Rolén, Formas, conny.rolén@formas.se, 08-775 4030
Åke Skarendahl, BIC, ake.skarendahl@bic.nu, 08-411 16 40