Livslångt lärande är starkt sammankopplat med kravet på formell utbildning. Det visas i en färsk studie, vid Malmö universitet, som granskat policydokument från EU, OECD och UNESCO och jämfört med hur dessa sjösatts i de nordiska länderna.

—Jag har undersökt hur policydokument kring livslångt lärande och vägledning från överstatliga organ hanteras och omsätts i Danmark, Sverige och Norge, säger Simon Schulin.

Simon Schulin, som vanligtvis arbetar på University College Syd i Kolding, har gått grundligt tillväga. Han har granskat närmare 20 000 dokument för att kunna göra jämförelser mellan de nordiska länderna. Men också för att ta reda på om och hur överstatliga dokument får inflytande på utbildningsväsendet och betydelse för pedagogiska styrdokument i Norden.

Stora skillnader

Resultaten visar bland annat stora skillnader mellan Danmark och Sverige.
—Danmark är mycket auktoritetstroget och implementerade alla policydokument fullständigt, säger Simon Schulin. I Danmark har utbildningsministeriet tydliggjort för ungdomsskolan att formell utbildning och examen är en förutsättning för livslångt lärande. Här finns också ett vägledningsinstitut, direkt under utbildningsministeriet.
Sverige däremot är mycket mer decentraliserat, enligt Schulin. I Sverige ger exempelvis Skolverket bara rekommendationer.
— I Sverige är livslångt lärande också viktigt. Men här finns inga praktiska anvisningar om hur många som ska ha en formell utbildning/examen för att kunna tillgodogöra sig livslångt lärande.

Bildning är helt frånvarande

Schulin för också i sin studie djupa resonemang kring hur livslångt lärande och kompetens är starkt förknippat med marknadsorientering, nytta och anställningsbarhet.
—Bildning är helt frånvarande när det talas om livslångt lärande i olika styrdokument, säger Simon Schulin. Ändå jobbar alla människor på sin bildning hela livet oberoende av vad de har för formell utbildning. Tala i stället om en människas kompetenser och vad han/hon vill med livet för att bli livsdugliga.

—Risken är att formell utbildning har fått för stor betydelse, säger Simon Schulin. De som saknar formell utbildning och examen exkluderas och på det sättet reproduceras utanförskap.

Mer information:

Simon Schulin

Livslang læring och livslang vejledning – en kompetencediskurs Dannelse och competence som sprog och policy i Norge, Sverige och Danmark

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

– 24000 studenter, varav 12300 på helårsbasis.

– 1800 anställda, varav 75 professorer, 400 disputerade lärare.

– 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.

Presskontakt:
Helena Smitt
Telefon:
0709-655 355
Mobil:
040-665 80 62
Epost:
helena.smitt@mau.se