Europa är den världsdel som är mest beroende av att importera fisk. En bidragande orsak är drastiska nedskärningar av lokala havsfiskekvoter och kollapsade fiskebestånd, vilket vi sett även i Sverige. Den ökade importen kan få flera konsekvenser: ett litet utbud och höga priser leder till minskad konsumtion, vilket i sin tur leder till folkhälsoproblem eftersom fisk är hälsosam kost.

Att vi utnyttjar fiskbestånd i andra världsdelar bidrar också till överexploatering samt att multinationella fiskeriföretag tränger undan lokala fiskenäringar – till exempel har EU köpt upp stora fiskerättigheter längs Afrikas kust. Importen leder också till långväga transporter och försvårad kvalitetskontroll.

Samtidigt har det inte funnits något större stöd för att kompensera det minskade fisket genom utveckling av svensk fiskodling. I den senaste forskningspropositionen lyfter dock den svenska regeringen fram ”ökad kunskap för utveckling av vattenbruk” som ett högprioriterat forskningsområde.

EU har också utlyst forskningsmedel för att öka den Europeiska fiskodlingsindustrins konkurrenskraft. Som en följd startar nu EU-projektet LIFECYCLE, som leds av professor Thrandur Björnsson och hans forskargrupp vid Zooligiska institutionen, Göteborgs universitet.

Syftet med LIFECYCLE är att öka kunskaperna om fiskars fysiologi, för att kunna hantera de problem som ofta uppstår kring den odlade fiskens livsprocesser. Det handlar till exempel om störningar under larvutveckling och tillväxt, vid metamorfos och pubertet, hos immunförsvar och vid anpassningar till miljön. Projektet ska genom ny forskning öka de biologiska kunskaperna om dessa livsprocesser, hitta lösningar på praktiska problem och förbättra odlingsprocessen både etiskt och kvalitetsmässigt.

Totalt satsas 130 miljoner kronor i projektet. EU bidrar med cirka 64 miljoner kronor, varav cirka tio miljoner kommer användas vid Göteborgs universitet för forskning kring tillväxt- och utvecklingsfysiologi, tarmfysiologi, fiskars anpassning till olika livsmiljöer och hormonell reglering av olika livsprocesser.

–Inom projektet ska vi i första hand forska på Europas fyra viktigaste odlingsarter atlantlax, regnbåge, havsruda och europeisk havsbass , men också på arter som torsk och hälleflundra, säger Thrandur Björnsson.

14 forskargrupper från nio länder deltar i det fyraåriga EU projektet, som startade den 1 februari 2009. Under våren kommer forskare inblandade i projektet att träffas i Göteborg för att i detalj planera samarbeten och storskaliga försök.

Kontakt:
Thrandur Björnsson, Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet
031-7863691
0733-441820
031-122196 (hem)