Gemensamma ytor för gående, bilar och andra trafikanter, på engelska kallade shared spaces, ska inbjuda till ett levande stadsrum för alla. I en studie från VTI har forskare studerat hur människor i olika åldrar upplever shared spaces utifrån ett fotgängarsperspektiv.

Shared space kan till exempel vara ett torg där bilar tillåts att köra. Uppdelningen mellan oskyddade och skyddade trafikanter saknas genom att exempelvis trafik­markeringar och trottoarkanter har tagits bort. Tanken med detta är att avsaknaden av den traditionella uppdelningen ska skapa en viss osäkerhet som ska bidra till ökad trafiksäkerhet genom lägre hastigheter och större försiktighet.

Men studien visar på motsatsen. Många gående upplever inte otrygghet eller är ur ett trafiksäkerhetsperspektiv inte tillräckligt uppmärksamma på trafikrelevanta föremål som till exempel bilar. Enligt Christopher Patten, forskare på VTI, beror det på att den här typen av ytor inbjuder till avkoppling.

– Vi kan inte vara både skärpta och avkopplade samtidigt. Grundtanken med shared spaces är att avsaknaden av uppdelning ska göra oss mer uppmärksamma, men platsen i sig lockar till avkoppling och gör oss ouppmärksamma på trafikrelevanta föremål.

I studien undersöktes också hur en alternativ utformning av ytan, med eller utan stora blomkrukor som ersätter de borttagna markeringarna och trottoarkanterna, påverkade fotgängarnas upplevelse. Resultaten visade att människor i alla åldersgrupper upplevde en ökad säkerhet.

– Biltrafiken ska vara förutsägbar för fotgängare och utgå från de oskyddade trafikanternas förutsättningar och behov. Därför är gemensamhetsytor med tydliga zoner där fotgängare kan vistas i ett relativt bilfritt område att rekommendera, säger Christopher Patten.

Läs rapporten Shared space – utifrån olika åldersgruppers perspektiv

Mer information: Christopher Patten, forskare, christopher.patten@vti.se, 0243-446869

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

Presskontakt:
Eva-Mari Löfqvist
Telefon:
+46 13 20 42 08
Mobil:
+46 70 92 18 286
Epost:
eva-mari.lofqvist@vti.se
Presskontakt:
Kontakt då ordinarie presskontakt inte kan nås
Telefon:
013-20 40 00
Epost:
kombi@vti.se