Vad är det som gör att många business-to-business-företag i gränsregionen Fyrbodal-Östfold lyckas så bra? Beror det på närheten till gränsen eller helt andra faktorer? 25 framgångsrika företag har deltagit i forskningsstudien Framfor. Idag presenteras forskningsresultaten och även idéer om hur gränsregionens näringsliv kan bli ännu starkare. 

– Forskare på Högskolan Väst och Høgskolen i Østfold blev nyfikna på vad som gör de många små och medelstora företagen i vår gränsregion så framgångsrika, trots att förutsättningarna inte alltid är de bästa. Idén om att starta ett gemensamt forskningsprojekt väcktes, berättar Leif Berndtsson, projektledare för Framfor.

I gränsregionen Fyrbodal-Östfold bor drygt en halv miljon invånare. Området ligger mellan storstäderna Oslo och Göteborg och kategoriseras ibland som glesbygd. Trots utmaningar inom infrastruktur och kompetensförsörjning finns här gott om framgångsrika företag inom flera branscher. Forskarna ville bland annat ta reda på om det krävs speciella förmågor, drivkrafter och egenskaper för att vara en framgångsrik företagare i en gränsregion.

Fokus på business-to-business

– Att engagera 25 framgångsrika företag på båda sidorna gränsen gick snabbt. Forskarna valde att fokusera enbart på företag som gör affärer med andra företag, alltså inte gränshandeln och andra företag med konsumentinriktade varor och tjänster. Samtliga utvalda företag är väletablerade och uppfyller kända nyckeltal för god och sund ekonomi, förklarar Leif.

Sedan projektstarten hösten 2016 har företagsledare, näringslivsutvecklare, forskare, studenter och andra samarbetspartner deltagit i ett 30-tal workshops och seminarier. Intervjuer, enkäter och flera kompletterande studier har genomförts. Och nu har forskarnas observationer, analyser och slutsatser summerats i två delrapporter.

Framgångsrika på internationella marknaden

– Forskarna har identifierat ett antal viktiga framgångsfaktorer men ser ingen direkt koppling till att företagen är etablerade i gränsregionen. Faktum är att företagen knappt har några affärsrelationer med företag på andra sidan gränsen. Däremot lyckas flera av dem bra på den internationella marknaden, konstaterar Leif.

– Det visar sig vara en kombination av framgångsfaktorer som ligger bakom de framgångsrika företagen. Och den kombinationen kan se helt olika ut hos olika företag.

Ledarskapet viktig framgångsfaktor

Företagsledarna har lyft fram de interna och externa faktorer de anser påverkar företagens framgångar och motgångar. De som bedöms ha störst betydelse är ledning/ledarskapet, tillgången till kompetenta medarbetare, teknisk utveckling, kapitalförsörjning och finansiering. Externa faktorer som spelar stor roll är politik, lagar och regler. Men även marknad och konjunktur är viktiga.

– Flera av de tillverkande företagen erbjuder paket med en mix av produkter och tjänster och etablerar på så vis goda kundrelationer – även på den internationella marknaden. Företagen i området har också ett genuint samhällsengagemang och stöttar varandra genom att göra affärer med lokala aktörer.

Eftersom personalrekrytering är problematiskt i området satsar flera företag på att låta befintlig personal kompetensutveckla sig. Det innebär att företagen ofta har fler generalister än specialister.

Inspiration till vidareutveckling

– Vi hoppas att lärdomarna från vårt forskningsprojekt ska inspirera kommunerna i gränsområdet och Västra Götalandsregionen att utveckla affärsmöjligheterna mellan länderna i större utsträckning. Här finns så mycket bra att bygga vidare på. Det finns helt klart potential att dra nytta av närheten mellan länderna men det krävs en strategi och målmedvetna insatser.

– Jag hoppas också att det här samarbetet kan bidra till att stärka företagens självbild. De dalsländska kommunerna kämpar mot en felaktig bild i en del media om att bygden är ett problemområde, medan det på flera områden är precis tvärtom.

Högskolornas viktiga roll

Leif påpekar att båda högskolorna har en viktig roll när det gäller att skapa bättre förutsättningar för invånarna i gränsområdet att utbilda sig och kontinuerligt bygga på med ny kunskap.

– På den svenska sidan pågår redan en hel del spännande satsningar. Sedan två år tillbaka arbetar Kommunakademin Väst med att utveckla kompetensförsörjningen i Fyrbodals kommuner. Och företagen i de dalsländska kommunerna satsar nu gemensamt i projektet e-DIT (ett Dalsland i tillväxt) som bland annat arbetar med rekryterings- och kompetensfrågor.

Det treåriga Interreg-projektet Framfor startade hösten 2016 och avslutas sommaren 2019.

Mer om Framfor – Framgångsrika företag i gränsregionen 

Delrapport 1: Näringsanalys och framtidsanalys

Delrapport 2: Framgangsfaktorer

Text: Christina Axelsson

Pressmeddelande skickat av Anna Hallberg, pressansvarig kommunikatör, Högskolan Väst, 0733-97 50 92

Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Presskontakt:
Anna Hallberg
Telefon:
0733-97 50 92
Epost:
anna.hallberg@hv.se
Presskontakt:
Maria Derner
Telefon:
0739-01 33 06
Epost:
maria.derner@hv.se
Presskontakt:
Anna Tanderud
Telefon:
0733-97 50 23
Epost:
anna.tanderud@hv.se
Presskontakt:
Stefan Kudryk
Telefon:
0739-01 34 55
Epost:
stefan.kudryk@hv.se