Grönområden främjar fysisk aktivitet och har positiva effekter både på den fysiska och psykiska hälsan. Områdena är en plats för återhämtning och forskning visar att ju närmare man har till ett grönområde, desto mindre stressad känner man sig. Grönområden fungerar också som ett filter mot luftföroreningar och en plats att ta sin tillflykt till vid värmeböljor i ett framtida förändrat klimat.

– Utmaningen för kommuner är att skapa attraktiva områden som är användbara och lockande för breda befolkningsgrupper, något som skulle betyda att fler besöker dem, säger Anna Karin Johansson, utredare på Statens folkhälsoinstitut.

Attraktiva grönområden gynnar hälsan i alla grupper
Tillgång till attraktiva grönområden främjar hälsa i hela befolkningen. Forskningen visar att vi är beredda att gå 300 meter för att regelbundet använda ett grönområde. Men behoven och önskemålen ser olika ut för olika grupper. Bland annat barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning är grupper som är mer utsatta för hälsorisker.

”Ostädade” grönområden bra för barn
Om barn vistas mycket i grönområden påverkas koncentrationsförmågan positivt, de rör på sig mer och är friskare. Barns grönområden kan vara vidsträckta, lummiga och omväxlande med stora öppna ytor som innehåller stockar, stenar och stubbar att bygga med och klättra på. Även ”ostädade” stråk där det går att bygga gångar och kojor är positiva inslag.

Äldre uppskattar naturmiljö som känns igen
Många äldre kommer sällan ut men miljöer med träd, grönska, vatten, skugga, vackra vyer, sittplatser och möjligheter att se och träffa andra människor är viktiga kriterier för attraktiva grönområden för äldre. Igenkännandet är också angeläget, många tycker bäst om den naturmiljö som de är bekant med.

Checklista för grönområden
För att underlätta att identifiera grönområdens kvaliteter och säkerställa att olika gruppers behov blir tillgodosedda presenterar rapporten en checklista med en handledning. Den kan också användas för att utveckla befintliga grönområden.

För mer information:
Anita Linell, avdelningschef, 063-19 35 36, e-post: anita.linell@fhi.se
Anna Karin Johansson, utredare, 063-19 97 59, e-post: anna-karin.johansson@fhi.se