– Det är glädjande att se att denna forskning håller en hög kvalitet men om den inte når ut så gör den dessvärre ingen nytta. Därför måste större fokus läggas på att kommunicera forskningsresultaten, säger Maria Ågren och Rolf Annerberg, generaldirektörerna på Naturvårdsverket respektive Forskningsrådet Formas.

Storleken har ingen betydelse!
Den internationella expertpanelens slutsatser visar att det inte finns något tydligt, positivt samband mellan storlek på projekt och dess vetenskapliga kvalitet. Många mindre projekt är högst relevanta, särskilt som tilläggsprojekt till andra inom samma område. Utvärderingen visar vidare att det finns ett tydligt positivt samband mellan ökat forskarsamarbete (nationellt och internationellt) och vetenskaplig kvalitet.

Forskningen behöver breddas inom och mellan ämnesområden
Vidare menar panelen att frågorna som forskningen tar upp är mycket viktiga och att dessa har hög samhällsrelevans. Däremot är forskarna sämre på att vidareförmedla resultaten till användare. I vissa projekt har man dock lyckats bra genom att på ett tidigt stadium involvera relevanta användare i projektet. Panelen lyfter framt Naturvårdsverkets forskningsprogram som en förebild i detta arbete.

– Från forskarens synvinkel måste det löna sig att jobba mer tillsammans med användare och mot en vidare användning av forskningsresultat. Här kan forskningsråden göra skillnad genom att finansiera forskare som aktivt jobbar med dessa frågor, säger expertpanelens ordförande Laurence Mee, Scottish Association of Marine Science, Storbritannien.

Panelen har bestått av forskare och praktiker med marin bakgrund, tre från Sverige och åtta från övriga Europa.

För mer information:
Lisa Almesjö, Forskningsrådet Formas, lisa.almesjo@formas.se, 08-775 40 53, 070-385 4053

Gunilla Lagerstedt, Naturvårdsverket, gunilla.lagerstedt@naturvardsverket.se 08-698 1309