Robusta lösningar för koldioxidhantering, som inkluderar avskiljning, transport och säker lagring, skulle förutom minskad klimatpåverkan även bidra till att göra regionen attraktiv för utsläppsintensiv industri.

– Ett färdigt och stabilt system för att ta hand om koldioxidutsläppen skulle göra det lättare för industrin att ta beslut om etablering och expansion i regionen, säger Jan Kjärstad, forskare vid Chalmers och ledare för det delprojekt som drivs av Chalmers och Göteborgs universitet.

Forskarna i Göteborg ska bidra med kunskap till de beslutsfattare som kommer att vara inblandade i en eventuell utbyggnad av en CCS-infrastruktur (infångning, transport och lagring av koldioxid, Carbon Capture and Storage) i regionen. Forskarna kommer att titta på varje enskild fas för sig – infångning, transport och lagring – samt hela CCS- systemet, det vill säga hur de olika faserna kan fogas ihop för att skapa ett effektivt system med minimal påverkan på miljön och omgivningen.

– Vi på Chalmers är tillsammans med Göteborgs universitet ansvariga för att bedöma relevant teknologi för infångning av CO2 från varje enskild anläggning, uppskatta kostnaderna för infångningen samt göra en juridisk och samhällelig bedömning för att realisera ett sådant här system som sträcker sig över nationsgränserna, säger Jan Kjärstad.

De fossila koldioxidutsläppen från Sverige, Norge och Danmark, uppgår sammanlagt till omkring 150 miljoner ton koldioxid per år (2006). Länderna står för ungefär en tredjedel av utsläppen vardera.

– Om det går att hitta bra och säkra lösningar för avskiljning och lagring av 10 miljoner koldioxid i detta begränsade geografiska område skulle det innebära ett betydande bidrag i arbetet med att uppnå de nationella klimatmålen om 20 procent utsläppsminskningar till 2020, säger Dag Bjørnsen, koordinator för EU projektet vid Tel-Tek i Porsgrunn.

CCS-tekniken, koldioxidavskiljning och lagring, är en av flera åtgärder som kan bidra till att minska koldioxidutsläppen och därmed minska människans påverkan på klimatet. För att åstadkomma långtgående utsläppsminskningar på lite längre sikt, krävs en rad åtgärder. Arbetet med energieffektivisering i samtliga samhällssektorer måste fortsätta. Nya förnyelsebara energikällor som vindkraft, solenergi, vågkraft och geotermisk energi måste utvecklas och introduceras.

– Vi kommer sannolikt att vara beroende av fossila energikällor som olja, kol och gas i många årtionden framöver. Det kommer inte att vara möjligt att bygga upp ett alternativt energisystem med tillräckligt stor kapacitet inom denna relativt korta tidsperiod. För att reducera klimateffekten av vår användning av fossila bränslen är den enda utvägen att avskilja och lagra koldioxid, slår Bjørnsen fast.

Bakgrund:
Projektet är delfinansierat av Telemarks Fylkeskommune, Vestfold Fylkeskommune, Innovasjon Norge, Västra Götaland Regionen, Energimyndigheten och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Det består av fyra delprojekt som ska:

– studera lagringsmöjligheterna i regionen och leds av Institutt for Geologiske fag vid Oslo Universitet.
– utreda hur koldioxid bäst kan hanteras och transporteras från utsläppskälla till lagringsplats och leds av Telemark Teknisk Industrielle Utviklingssenter, Tel-Tek, i Porsgrunn.
– utvärdera möjliga avskiljningslösningar och kostnader för dessa för varje enskild anläggning samt analysera möjliga utvecklingsvägar och juridiska frågeställningar för CCS i regionen
med huvuduppgift att förmedla kunskap från projektet och öka den generella kunskapsnivån bland de beslutsfattare som kommer att vara inblandade i en eventuell utbyggnad av en CCS (Carbon Capture and Storage) infrastruktur i regionen.

Interreg IVA projektet ska se på alla led i värdekedjan och söka efter möjliga lösningar för hur ansvarsfördelningen längs CCS kedjan bäst ska fördelas.

Jan Kjärstad, Avdelningen för energi och miljö, energiteknik, tel: 031-772 14 54
e-post: kjan@chalmers.se