JTI och SLU har sedan länge ett väl fungerande samarbete inom flera områden, som bygger på etablerade forskarkontakter. Parterna skrev vid årsskiftet under ett samarbetsavtal. Syftet är att stärka och bygga upp en mer långsiktig samverkan för att ge företag och myndigheter inom den gröna sektorn tillgång till en effektivare kunskaps- och kompetensförsörjning som är anpassad efter deras behov.

Samarbetet inriktas på en strategisk och användarorienterad forskning. Den kommer att utgå från behov och efterfrågan från såväl offentliga som privata företag.

– Jag är mycket nöjd med att vi kan komplettera JTI:s flexibla och kundorienterade erfarenhet av tillämpad utveckling och innovation, med SLU:s breda och djupa forskarkompetens. Det kommer att stärka vår gemensamma position och vår möjlighet att skapa tillväxt i samhället, säger Lennart Nelson, vd för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik.

Under 2009 ska minst en förstudie genomföras i ett större, internationellt slagkraftigt projekt, där områdena mjölk och biogas är prioriterade. Förstudierna kan till exempel leda till gemensamma uppdrag och projekt, att anställda under begränsade perioder placeras hos den andra parten eller att man använder varandras personal vid utbildningsinsatser. JTI och SLU ska under detta år även planera för att göra förstudier inom ytterligare något område, till exempel kan det bli bioenergi.

– Vi är mycket glada för att vi nu genom ett avtal formaliserat ett sedan länge pågående samarbete mellan SLU och JTI. Starten sker i angelägna områden, som berör klimat, växtnäring, kretslopp och bioenergi kopplat till stallgödsel och som involverar tre av våra fakulteter. I den fortsatta preciseringen av områdena kommer även dimensionerna storskaligt–småskaligt, lokalt-nationellt-internationellt att ingå, säger Lisa Sennerby Forsse, rektor vid SLU.

För mer information, kontakta
Lennart Nelson, vd JTI, tel 0706-668 264
Per Andersson, statskonsulent SLU, tel 0706-751 761

JTI forskar, utvecklar och informerar inom områdena jordbruks- och miljöteknik samt arbetsmaskiner. JTI:s arbete ger företag och myndigheter bättre beslutsunderlag, stärkt konkurrenskraft, mindre belastning på miljön och klokare hushållning med naturresurserna. Se även www.jti.se