Övervakningskameror har hjälpt polisen att ingripa mot narkotikabrott. Kamerorna verkar även ha ökat tryggheten i stadsdelen södra Sofielund i Malmö. Det visar en färsk forskningsrapport från Malmö universitet.

Sedan 2015 har polisen övervakningskameror på och omkring Sevedsplan i södra Sofielund i Malmö. Forskarna Anna-Karin Ivert och Karl Kronkvist har följt utvecklingen både vad gäller brott och skadegörelse och hur de boende och näringsidkare upplevt trygghet före och efter kamerorna kom upp. 

Öppen narkotikahandel
Enligt polisen är södra Sofielund ett särskilt utsatt område. Den huvudsakliga brottsproblematiken har under flera år varit den öppna narkotikahandeln. Flera av fastighetsägarna, både kommunala och privata, bostadsrättsföreningar, byalag, företag och andra verksamheter är sedan 2014 organiserade i en fastighetsägarorganisation för att arbeta brottsförebyggande i området.

I den tredje rapporten kring Sofielund har forskarna ställt vissa huvudfrågor. Har brottsligheten förändrats? Hur upplever polisen förändringarna och hur använder de kamerorna i sitt arbete? Vilken är effekten på tryggheten i området?

De viktigaste resultaten 
—För egendomsbrott som inbrott i bostäder, källare, bilar m.m. ser vi en antydan att brotten minskar något i Sofielund, säger Anna-Karin Ivert. Våldsbrott i offentliga miljöer ser ut att ha minskat något inom det område som täcks av kamerorna men minskningen är inte signifikant.
—Däremot har narkotikabrottsligheten ökat vilket bör tolkas som att polisen sedan kamerorna sattes upp kunnat arbeta på annat sätt. Polisen har identifierat fler, gjort fler gripanden men också kunnat arbeta brottsförebyggande. Polisen är väldigt positiva och menar att övervakningskamerorna är ett användbart instrument.
Men även om den öppna handeln med narkotika har minskat, så kan den ha flyttat till andra gator eller mer insynsskyddade platser, enligt Ivert.

—Det positiva är att boende och näringsidkare upplevt en ökad trygghet med kamerorna, säger Anna-Karin Ivert.
I synnerhet näringsidkarna är positiva. De boende menar dock att också andra åtgärder har gjorts för att öka tryggheten, vilket framkommer i intervjuer. Det kan exempelvis handla om sociala insatser eller den städpatrull som håller den offentliga miljön i ordning.

Krävs mer för att skapa trygghet
För att arbetet med kameraövervakningen ska bli framgångsrikt vill dock Ivert poängtera.
—Inom polisen måste det finnas resurser och kompetens för att arbeta med kamerorna.
—Dessutom är kameraövervakning bara ett av flera verktyg i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. För att få till en förändring på längre sikt krävs att det lokala arbetet fokuserar på sociala insatser.

Mer information: 
Anna-Karin Ivert
Karl Kronkvist
De tre rapporterna:
Kameraövervakning i ett särskilt utsatt bostadsområde 2019
Utveckling av brott och otrygghet i Norra och södra Sofielund 2017
Kartläggning av den lokala problembilden i Norra och Södra Sofielund 2014

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

– 24000 studenter, varav 12300 på helårsbasis.

– 1800 anställda, varav 75 professorer, 400 disputerade lärare.

– 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.

Presskontakt:
Helena Smitt
Telefon:
0709-655 355
Mobil:
040-665 80 62
Epost:
helena.smitt@mau.se