Städer och universitet runt Östersjön arbetar med att utveckla en lösning för översvämningskontroll. Lösningen ska kunna användas av stadsplanerare. Verktyget, som kallas för NOAH, kommer att hjälpa städer att förebygga översvämningar, och att minska mängden föroreningar i Östersjön. Högskolan i Halmstad är en av projektets partners.

Översvämningar orsakar inflöde av föroreningar i Östersjön

Att effektivt hantera dagvatten är ett av de största miljöproblemen som städer runt Östersjön står inför idag. Klimatförändringar orsakar intensiva regnoväder och stormar i Östersjöregionen. Städernas avloppssystem är inte dimensionerade för att hantera nederbördsmängderna, och därför blir översvämningar allt vanligare i tätbebyggda områden. Översvämningar leder till en ökad risk för att orenat avloppsvatten spolas ut i naturen från städernas avloppssystem. Detta är skadligt för såväl människor som miljö, eftersom vattnet innehåller en för hög mängd näringsämnen, skadliga substanser och patogena mikrober som kan orsaka sjukdomar.

Holistisk planering och smarta avloppssystem

Städer och tätbebyggda områden kan förbereda sig för översvämningar genom förbättrad planering och självanpassande avloppssystem. Projektet NOAH sammanför nio städer och vattenverk, sju akademiska forskningsinstitutioner och två paraplyorganisationer från länderna runt Östersjön, från öst till väst och från norr till söder. De olika geografiska områdena står inför olika utmaningar – och på samma sätt varierar expertisen hos de olika projektparterna, vilket är en viktig fördel för NOAH. Vattenverken bidrar till exempel med praktisk kunskap gällande avloppshantering i urbana områden.

NOAH strävar efter att skapa ett koncept för holistisk planering och implementering av smarta avloppssystem i tätbebyggda områden. Holistisk planering kombinerar dagvattenhantering med spatial planering, följt av utveckling av smarta avloppssystem, för att öka motståndskraften mot klimatförändringarnas följder.

I projektet representeras Sverige av Högskolan i Halmstad och av Söderhamn. Högskolan i Halmstad bidrar med kompetenser som handlar om organisatorisk riskhantering. Högskolan kommer att arbeta med att identifiera kunskapsluckor inom området, och med att beräkna ekologiska risker. En representant från Högskolan i Halmstad ingår också i NOAH:s styrgrupp.

Söderhamn ger kunskap om hur stadsplanering kan ske utifrån ett bredare helhetstänk. I likhet med alla deltagande städer kommer Söderhamn att få ny kunskap för att ännu bättre lyckas i stadsplaneringen. Planeringsverktyget kommer att hjälpa dem att kontrollera dagvattenkvalitet, förutse höga flöden i avloppsledningssystem, samt bedöma lämpliga åtgärder.

Friskare och renare Östersjö

En implementering av NOAH:s koncept kan halvera inflödet av föroreningar i Östersjön från tätbebyggda områden. Som ett resultat av NOAH testas en planeringslösning för dagvatten som är baserad på Östersjöns upptagningsområde. Lösningen anpassas till de deltagande städernas stadsplaneringsprocedurer. Konceptet kommer att vara lätt att anpassa till tätbebyggda områden runt Östersjön, och skulle kunna minska utsläppen i Östersjön med upp till 50 %. Genom att förankra konceptet i städers och vattenverks dagliga rutiner kommer Östersjön att bli friskare och renare!

Mer information om Östersjöprogrammet – projektet NOAH

NOAH ”Skydda Östersjön mot orenat avloppsvatten under översvämningar i tätbebyggda områden” finansieras av Östersjöprogrammet (Prioritet 2: Naturresurser, Mål 2.1: Rena vatten). Så många som 114 projekt ansökte om finansiering och 31 projekt godkändes. Inom NOAH kommer 18 partners, ledda av Tallinns tekniska universitet, Estland, att verka för en renare Östersjö från och med 1 januari 2019 till och med 30 juni 2021.

Kontakter

Projektkoordinator Högskolan i Halmstad

Pia Ulvenblad, Lektor,

E-post: Pia.Ulvenblad@hh.se, Telefon: +4635167542

Projektkommunikatör 

Minna Keinänen-Toivola, Ph.D. Satakunta University of Applied Sciences, Finland

E-post: minna.keinanen-toivola@samk.fi, Telefonn: +358 44 710 3063

Projektkoordinator,

Ivar Annus, Ph.D. Tallinns tekniska universitet, Estland

E-post: ivar.annus@taltech.ee, Telefon: +372 620 2557


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. Högskolan är känd för sina populära verklighetsförankrade utbildningar och små studentgrupper. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhälls­utvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil – det innovationsdrivande lärosätet – utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 10 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 55 professorer.

Presskontakt:
Christa Amnell
Telefon:
035-16 73 12
Mobil:
072-97 73 837
Epost:
christa.amnell@hh.se
Presskontakt:
Selma Sedelius
Telefon:
070-871 34 89
Mobil:
035-16 71 84
Epost:
selma.sedelius@hh.se
Presskontakt:
Louise Wandel
Telefon:
035-167414
Mobil:
0721-582906
Epost:
louise.wandel@hh.se
Presskontakt:
Karin Bergstrand
Telefon:
035-16 78 09
Mobil:
0729-77 38 00
Epost:
karin.bergstrand@hh.se
Presskontakt:
Kristina Rörström
Telefon:
035-16 78 36
Mobil:
072-977 38 36
Epost:
kristina.rorstrom@hh.se
Presskontakt:
Lena Lundén
Telefon:
073-241 74 43
Epost:
lena.lunden@hh.se
Presskontakt:
Helena Bengtsson
Telefon:
035-16 73 39
Mobil:
072-977 36 21
Epost:
helena.bengtsson@hh.se
Presskontakt:
Rebecca Staver
Telefon:
072-977 36 59
Epost:
rebecca.staver@hh.se