Omvandling mellan isomererna kan genomföras fram och tillbaka ett obegränsat antal gånger.

Azobensenerna kan användas för att skapa speciella funktioner hos plastmaterial. Tillsätts azobensener i en plastfilm får man en film vars egenskaper kan förändras beroende på om och hur den belyses. Genom att variera ljusets egenskaper såsom våglängd, polarisering och ljusstrålens storlek kan materialets egenskaper påverkas på olika sätt. Om man t ex använder en tunn ljusstråle såsom en laser, kan man med denna ”rita in” mönster i materialet. Placerar man azobensenerna på ytan av en plastfilm kan ytegenskaperna sedan modifieras med hjälp av ljus, o.s.v.

Plastmaterial med azobensener har många spännande framtida användningsområden, ett exempel är som material i så kallade optiska dataminnen. Eftersom materialet är förhållandevis nytt, finns det ett behov av att studera hur det fungerar. Det finns både olika typer av azobensener och olika polymerer (som är de stora molekyler som utgör huvudbeståndsdelen i plastmaterial) att välja bland. Egenskaperna hos azobensenmaterialet beror på vilken kombination av azobensener och polymer som används. I ett doktorsarbete har Viktora Skeppstedt utvecklat och studerat några olika polymerer innehållande azobensengrupper. Hennes avhandling fokuserar på hur omvandlingen mellan de två isomererna påverkas av egenskaperna hos den polymer som används. Studien är ett led i arbetet att skapa ökad kunskap om polymerer med azobensen-grupper.

Avhandlingen ”Thermal Isomerization of Azobenzene Side Chain Copolymers”, försvaras vid en offentlig disputation på Chalmers under hösten.

Mer information:
Viktoria Skeppstedt, Material- och ytkemi, Chalmers tekniska högskola,
tel: 031-772 3411, e-post: vb@pol.Chalmers.se