En hel del återstår innan den regionala transportplaneringen uppnår jämställdhetsmålet – i alla fall i Dalarna. Det har VTI kommit fram till efter dokumentstudier och intervjuer med nyckelpersoner inom trafikplaneringen.
VTI-forskarna har utvärderat den regionala trafikplaneringen på uppdrag av Region Dalarna. Det skedde dels genom litteraturstudier och innehållsanalys av två trafikplaner, ”Regional systemanalys Dalarna – underlag för transportinfrastrukturplanering” och ”Länsplan för regional infrastruktur Dalarna 2018–2019”. Dels intervjuades åtta personer med god insyn i dessa planer.
I dokumenten återupprepas ofta målformuleringar från nationella mål utan att ha en regional ansats eller bidra med en egen analys. Intervjupersonerna uppfattar både målen jämlikhet och mångfald som svåra jämfört med målen framkomlighet, tillväxt och miljö.
– Målen om jämställhet kräver en tydligare inriktning. Det behövs mer könsuppdelad statistik på regional nivå och analysmetoder, säger Lena Levin, projektledare på VTI.
En sådan metod skulle kunna vara en jämställdhetskonsekvensbedömning, JKB, men även den bredare sociala konsekvensbedömningen, SKB, som räknar med olika grupper och utgår från diskrimineringslagen.
– Det finns outtalade självklarheter som en könsblind planering riskerar att producera. Mobilitet och förflyttning skiljer sig åt mellan olika grupper, säger Lena Levin.
Om kön inte beskrivs eller problematiseras i planeringsunderlagen, går det inte att bedöma vilka effekter planen får för jämställdheten, menar hon.
När regioner blir större kan det gynna eller missgynna vissa grupper eftersom tillgången till olika transportslag kan se olika ut för kvinnor och män, flickor och pojkar. Att kvinnor och män befinner sig i olika positioner i samhället spelar också in.
En statistik uppdelad mellan könen kommer att underlätta så att det går att se andra mönster. Det är inte heller självklart att alla kvinnor är missgynnade och alla män är gynnade av en viss åtgärd i planerna.
Det finns både hinder och möjligheter. Ett råd är att utse någon ansvarig för området jämställdhet och andra sociala aspekter nästa gång planerna ska uppdateras.
Det går inte att mäta alla delmålen i den nationella jämställdhetspolitiken. Alla går inte att räkna på, men vissa, och det finns en handbok i ämnet.
– Region Dalarna håller på att utveckla arbetet med att integrera jämställdhetsmålen i transportplanering. Det finns en tydlig vilja och VTI:s utvärdering visar att analyserna håller på att utvecklas. Det är intressant att följa detta.
Ytterligare information: Lena Levin, forskare, lena.levin@vti.se, 013-20 42 24.
Analys av integreringen av jämställdhet i regional transportplanering i Dalarna
Foto: Lasse Hejdenberg/Hejdlösa bilder

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

Presskontakt:
Eva-Mari Löfqvist
Telefon:
+46 13 20 42 08
Mobil:
+46 70 92 18 286
Epost:
eva-mari.lofqvist@vti.se
Presskontakt:
Kontakt då ordinarie presskontakt inte kan nås
Telefon:
013-20 40 00
Epost:
kombi@vti.se